Aantal Universitair Docenten met vast contract is met 10%

gestegen van 70% in 2021 naar 80% in 2022. Binnen de functiecategorieën docenten en Universitair Docenten (UD's) is het percentage vast toegenomen. In 2022 had 53% van de docenten een tijdelijk contract, waar dit in 2021 nog voor 60% van de docenten gold.

Feiten en cijfers

Medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs zijn in grote meerderheid tevreden tot zeer tevreden met hun baan, maar tegelijkertijd is de ervaren werkdruk (zeer) hoog.
Veranderingen in de wetenschappelijke omgeving vragen veel van medewerkers: meer verantwoording, druk om wetenschappelijke artikelen te publiceren en onderzoeksgeld aan te vragen, meer taal- en lesvaardigheid in het Engels, digitalisering van het onderwijs en toenemende begeleiding van studenten. Bovendien maakt onzekere financiering het steeds lastiger medewerkers een vast contract aan te bieden. Universiteiten zoeken naar mogelijkheden om werkdruk en onzekerheid te verlichten.
In 2021 hebben de Nederlandse universiteiten een wetenschappelijke commissie ingesteld om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen.
Tekening van drie personen met de tekst 'recognition & rewards: embrace the impact'

Actueel

Nieuw e-magazine van Erkennen & Waarderen
Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken