Werkdruk

Artikel

De universiteiten hebben een grote uitdaging als het gaat om werkdruk. In de afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken en enquêtes gebleken dat de werkdruk in de sector hoog is. Dit is een van de redenen waarom Universiteiten van Nederland, namens de universiteiten, over de verlaging van de werkdruk afspraken heeft gemaakt met de Minister in het Bestuursakkoord 2022. Onderdeel van deze afspraken is dat sector elke drie jaar een sectorrapportage werkdruk zal opleveren.

Contact

Sectorrapportage werkdruk 2024

In deze sectorrapportage werkdruk wordt de huidige stand van zaken rondom werkdruk bij de universiteiten weergeven. In juni 2024 is de sectorrapportage werkdruk voor het eerst uitgekomen. 

Vrijwel gelijktijdig met de sectorrapportage werkdruk is er ook een rapport van de Arbeidsinspectie over werkdruk en sociale veiligheid gepubliceerd: Arbo in Bedrijf Special: Psychosociale arbeidsbelasting universiteiten

De uitkomsten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie zijn ook meegenomen in de sectorrapportage werkdruk 2024. Hieronder is de volledige rapportage te lezen. De belangrijkste bevindingen van de sectorrapportage werkdruk zijn:

  • De werkdruk op universiteiten is nog steeds hoog maar stijgt niet.
  • De werkdruk onder wetenschappelijk personeel is hoger dan onder het ondersteunend personeel.
  • Er is sprake van een werkdrukparadox: medewerkers geven aan veel werkdruk te ervaren maar zijn tegelijkertijd ook tevreden over hun werk, en hun werkomgeving. Dit maakt het nemen van goede maatregelen lastig. Deze werkdrukparadox zou daarom nader onderzocht moeten worden.
  • Er moet ook nog beter gekeken worden wat nu de oorzaken zijn van werkdruk en op welk niveau in de organisatie deze oorzaken liggen en waar/hoe ze het beste te verhelpen zijn.
  • Het is tot slot van belang om het arbobeleid en de werkdrukmaatregelen beter te koppelen, op elkaar af te stemmen en strakker te monitoren. 

Hoe nu verder?

Natuurlijk is actie naar aanleiding van de resultaten noodzakelijk. Uiteraard gaan de universiteiten op basis van de uitkomsten in de werkdrukrapportage door met hun beleid om de werkdruk te verlagen. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het onderwerp werkdruk vele kanten heeft en daardoor moeilijk is aan te pakken. In de sectorrapportage en ook in het rapport van de Arbeidsinspectie worden hiervoor aanbevelingen gedaan. UNL gaat daar, samen met de universiteiten, mee aan de slag. De volgende sectorrapportage werkdruk staat gepland over drie jaar. Het streven is om een positieve ontwikkeling te laten. Uiteraard zal er in de tussentijd overleg worden gevoerd met alle betrokken partijen en zullen updates volgen over de activiteiten die de sector ontplooit op het gebied van werkdruk.

Lees hier meer over onze publicaties over werkdruk in de afgelopen jaren:

Sectorrapportage werkdruk 2024

UNL Sectorrapportage werkdruk 2024

Publicatie