Rijksbijdrage per student is met 20%

gedaald. Waar de rijksbijdrage in 2002 nog zo'n €19.500 bedroeg, is dit teruggelopen naar €15.500 in 2021.

Feiten en cijfers

Waar tien jaar geleden nog werd gedacht dat de campus steeds virtueler zou worden, is nu duidelijk dat studenten en medewerkers een blijvende behoefte hebben aan fysieke ontmoeting en samenwerking op de campus.
PwC Strategy& heeft in 2021 berekend dat universiteiten jaarlijks €1,1 miljard tekort komen om het huidige ambitieniveau waar te maken. Ondanks forse investeringen van het kabinet Rutte IV van honderden miljoenen euro’s, zijn de structurele weeffouten niet opgelost en staat de financiële positie nog altijd onder druk.
De jaarresultaten laten geregeld positieve cijfers zien, terwijl de financiering van het universiteit onderwijs en onderzoek onder druk staat. De oproep voor investeringen lijkt niet te rijmen met geld dat overblijft. Hoe zit het met de financiële positie van de universiteiten?
mensen achter schermen

Actueel

De Nederlandse universiteiten zijn verheugd met de stevige investeringen in techniekonderwijs die vandaag zijn aangekondigd. Het kabinet investeert 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar in mbo’s, hogescholen en universiteiten in de regio's rond Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven om meer technici op te leiden. UNL is blij met deze extra investeringen in onderwijs en onderzoek. Zij dragen bij aan de brede welvaart, het verdienvermogen en het vestigingsklimaat in Nederland.
De veertien universiteiten van Nederland hebben een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk.
Daarin zetten wij uiteen wat het belang is van het toonaangevende onderzoek, onderwijs en innovatie van Nederlandse universiteiten en vragen we uw aandacht voor de internationale dimensie van wetenschap.

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken