Visie en missie

Contact

De rol van Universiteiten van Nederland

De maatschappelijke taak van universiteiten is het geven van hoogwaardig academisch onderwijs en het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek om daarmee te bouwen aan een sterke kennissamenleving. Belangrijke wetenschappelijke vragen voor de samenleving worden bestudeerd en zo mogelijk opgelost. Kennis wordt gecreëerd om tot innovatie te komen. Zo dragen de universiteiten bij aan een krachtige samenleving waarmee Nederland internationaal een vooraanstaande positie behaalt en behoudt.

In Universiteiten van Nederland verband laten de universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vormgeven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.
 

Het Universiteiten van Nederland bureau ondersteunt dit met het ontsluiten van cijfers en data over de universitaire sector, met het bieden van een platform voor kennisuitwisseling, met het informeren over wat er speelt in het Haagse, met lobbyactiviteiten richting de landelijke politiek en met het vervullen van de werkgeversrol. Daarbij geldt dat de lobby voor randvoorwaarden, zoals minder regeldruk en meer geld, succesvoller is naarmate de universiteiten hun ambities en successen beter zichtbaar maken en verantwoording afleggen over wat zij doen.

Universiteiten van Nederland geeft uitvoering aan haar rol door

  • Gezamenlijke ambities van universiteiten te formuleren, daar handen en voeten aan te geven en maatschappelijk te agenderen
  • Verantwoording af te leggen over de maatschappelijke taak die universiteiten vervullen en over hun besteding van de publieke middelen
  • Te lobbyen voor de juiste randvoorwaarden om het onderwijs en onderzoek in de universitaire sector nog sterker te maken.