CAO Gratificaties, vergoedingen en tegemoetkomingen

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

3.2 Gratificaties, vergoedingen en tegemoetkomingen

Artikel 3.18 Dienstjubileum

 1. De werknemer heeft aanspraak op een gratificatie bij een dienstjubileum.
 2. De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg nadere regelingen vast met betrekking tot de toekenning van gratificaties op grond van lid 1.
 3. Op de in lid 2 genoemde (nadere) regels is artikel 10.8 van toepassing. 

Artikel 3.19 Gratificatie arbeidsprestaties

 1. De werkgever kan een gratificatie toekennen wegens omstandigheden of feiten welke daartoe naar zijn oordeel aanleiding vormen, bijvoorbeeld wegens arbeidsprestaties die aanmerkelijk uitgaan boven hetgeen op grond van de voor hem vastgestelde arbeidsduur en inhoud van zijn functie, in vergelijking met inspanningen van overeenkomstige werknemers, in redelijkheid mocht worden verwacht.
 2. De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg nadere regelingen vast met betrekking tot de toekenning van gratificaties op grond van lid 1.

Artikel 3.20 Onkosten in verband met arbeid

 1. De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vast voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van:
  1. reis-, verhuis- en pensionkosten in verband met indiensttreding of overplaatsing van de werknemer;
  2. reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen.
 2. Op de in lid 1 genoemde (nadere) regels is artikel 10.8 van toepassing.
 3. De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming per thuiswerkdag en een internetvergoeding voor het thuiswerken. De voorwaarden en hoogte van deze tegemoetkoming en vergoeding worden bepaald in artikel 6.17 en Bijlage A paragraaf 5.

Artikel 3.21 Onkosten in verband met promotie en in stand houden competentie

De werkgever kan in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vaststellen met betrekking tot vergoeding van:

 1. kosten in verband met een promotie;
 2. kosten ten behoeve van het in stand houden van de competentie van de werknemer, waaronder:
  • kosten van congresbezoek;
  • kosten van binnen- en buitenlandse studiereizen;
  • kosten van aanschaf van vakliteratuur.

Artikel 3.22 Beroepskosten

 1. De werknemer heeft aanspraak op een verstrekking of vergoeding voor onkosten die hij in verband met zijn arbeid maakt indien daarvoor voorafgaande toestemming van de werkgever is verkregen.
 2. Artikel 1.4 lid 5 is niet van toepassing.

Artikel 3.23 Indexering

De werkgever kan in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg een afspraak maken over de indexering van de met het lokaal overleg afgesproken vergoedingen.