CAO Partijen en karakter van de cao

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

Partijen en karakter van de cao

Partijen bij deze collectieve arbeidsvoorwaardenregeling zijn: 

Universiteiten van Nederland, namens de universiteiten handelend in haar hoedanigheid van vereniging

en

ondergenoemde organisaties van werknemers:

FNV

FBZ

CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief   

AOb

alle handelend in de hoedanigheid van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers.

Partijen verklaren hierbij dat zij op 26 juli 2023 een cao-akkoord hebben ondertekend. Daarmee zijn zij een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling overeengekomen met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024, waarvan de tekst (inclusief de bijlagen) luidt als hierna is opgenomen. 

De cao Nederlandse Universiteiten geeft invulling aan het gestelde in artikel 4.5 van de WHW, voor zover overeengekomen op bedrijfstakniveau en geldt voor de universiteiten als een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Deze cao heeft het karakter van een standaard-cao. De cao kent daarbinnen raam- of minimumbepalingen, waarin expliciet is aangegeven dat en in hoeverre nadere invulling op instellingsniveau mogelijk is.