CAO CAO

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

CAO

Cao Nederlandse Universiteiten,  
1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 
Den Haag 
Universiteiten van Nederland, 2023  

Universiteiten van Nederland (UNL) 
Lange Houtstraat 2 
Postbus 13739 2501 
ES Den Haag 
T (070) 302 14 00 
F (070) 302 14 95 
E post@unl.nl www.unl.nl

©2023: UNL Versie november 2023 

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. 

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave  worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van UNL. 

Deze webversie van de CAO Nederlandse Universiteiten van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 is bedoeld als service aan medewerkers van genoemde universiteiten. In geval van een interpretatieverschil kan deze webversie echter niet voor juridische doeleinden worden gebruikt. In die gevallen is de Nederlandse tekst in pdf van de cao Nederlandse Universiteiten 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 bindend.