CAO Gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

4.4 Gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof

Artikel 4.13 Gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof

Het in deze paragraaf bepaalde betreft het recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof over een deel van het wettelijk recht op ouderschapsverlof zoals bepaald in de Wet arbeid en zorg. 
Voor het recht op onbetaald ouderschapsverlof is het bepaalde in de Wet arbeid en zorg van toepassing, waarbij het totale recht op ouderschapsverlof niet meer kan bedragen dan het bepaalde in de Wet arbeid en zorg.

Artikel 4.14 Familierechtelijke betrekking 

 1. De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Indien de werknemer met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te staan, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. 
 2. De werknemer die blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Indien de werknemer met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van meer dan een kind op zich heeft genomen, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. In alle andere gevallen waarin de in de eerste volzin gestelde voorwaarden voor meer dan een kind met ingang van hetzelfde tijdstip worden vervuld, bestaat er slechts recht op één keer verlof.

Artikel 4.15 Omvang van de gedeeltelijke doorbetaling

 1. Het aantal uren verlof waarvoor de werknemer ten hoogste recht heeft op gedeeltelijke doorbetaling bedraagt dertien maal de arbeidsduur per week. 
 2. tot en met lid 5: vervallen. 

Artikel 4.16 Voorwaarden bij het recht op gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof

 1. Vervallen.
 2. Er bestaat recht op ouderschapsverlof voor een kind dat de leeftijd van acht jaren nog niet heeft bereikt. 
 3. Wanneer de werknemer zijn arbeid buiten Nederland verricht, heeft hij recht op gedeeltelijk doorbetaald verlof, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dit in de weg staat. 
 4. Reeds genoten weken ouderschapsverlof met (gedeeltelijke) doorbetaling voor hetzelfde kind bij een andere werkgever, worden verrekend met het recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof zoals bedoeld in deze paragraaf.
 5. vervallen.

Artikel 4.17 Aanvraag verlof

 1. De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen tenminste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder opgave van: 
  1. de periode van het verlof; 
  2. het aantal uren verlof per week; 
  3. de spreiding van de verlofuren over de week. 
 2. De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging. 
 3. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof. 
 4. Indien het verlof is opgedeeld in meerdere perioden, zijn het eerste tot en met derde lid van dit artikel op iedere afzonderlijke periode van toepassing.

Artikel 4.18 (Financiële) consequenties

 1. De werknemer behoudt over de verlofuren met ingang van 1 augustus 2022 70% van zijn bezoldiging[1] bij opname van het verlof in het eerste levensjaar van het kind en 62,5% van zijn bezoldiging bij opname of bij voortduring van het verlof in het tweede tot het achtste levensjaar van het kind. Bij adoptie of pleegzorg behoudt de werknemer 70% van zijn bezoldiging1 bij opname van het verlof in het eerste jaar na de feitelijke opneming ter adoptie of als pleegkind en 62,5% bij opname van het verlof in het tweede tot het achtste jaar na de feitelijke opneming ter adoptie of als pleegkind. 
 2. Tijdens het verlof vindt alleen opbouw van de wettelijke vakantie-uren plaats over de uren van het ouderschapsverlof. 
 3. Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een tegemoetkoming voor het thuiswerken conform paragraaf 5 van Bijlage A wordt naar rato van de feitelijke werkdagen aangepast. 
 4. Behoudens een gehonoreerd verzoek als bedoeld in artikel 4.19 lid 2, vindt gedurende ziekte of arbeidsongeschiktheid, niet zijnde zwangerschaps- of bevallingsverlof, geen opschorting van het ouderschapsverlof plaats en blijft de betaling over de verlofuren 62,5% dan wel 70% van de bezoldiging. 
 5. vervallen
 6. De pensioenopbouw gaat tijdens de ouderschapsverlofperiode volledig door, waarbij de reguliere verdeling tussen werkgever en werknemer bij de afdracht van pensioenpremies geldt. 
 7. vervallen
 8. vervallen

Artikel 4.19 Intrekking of wijziging

 1. De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten als gevolg van het opnemen van:

  1. het zwangerschaps- of bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid, 
  2. het verlof, bedoeld in artikel 3:1a, eerste lid of vierde lid, of 
  3. het adoptieverlof, bedoeld in artikel 3:2, eerste lid van de Wet Arbeid en Zorg. 

  In dat geval wordt het recht op verlof met behoud van gedeeltelijke doorbetaling opgeschort. De werkgever hoeft aan het verzoek niet met ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan vier weken na het verzoek.

 2. In afwijking van het eerste lid kan de werkgever een verzoek van de werknemer om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten als gevolg van onvoorziene omstandigheden afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Indien de werkgever instemt met het verzoek wordt het recht op verlof opgeschort. De werkgever hoeft aan het verzoek niet met ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan vier weken na het verzoek. 
 3. Indien het verlof is opgedeeld in meerdere perioden, zijn het eerste en het tweede lid van dit artikel op iedere afzonderlijke periode van toepassing. 

Artikel 4.20 Hardheidsclausule

Voor die gevallen waarin de artikelen 4.13 tot en met 4.19 niet voorzien of kennelijk onredelijk uitwerken, kan de werkgever een bijzondere regeling treffen met de werknemer.


 

[1] Onder verrekening van de wettelijke uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV.