Gedragscode internationale studenten

Artikel

Contact

Bart Pierik

Domeinleider Internationaal

Met ingang van 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking. Deze code wordt periodiek geëvalueerd; in oktober 2022 gebeurde dat voor het laatst.

Contact

Bart Pierik

Domeinleider Internationaal

De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen, vertegenwoordigd door Universiteiten van Nederland, VH en NRTO. De Gedragscode bevat afspraken die instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten en is daarmee een instrument van zelfregulering. De Gedragscode bevat bijvoorbeeld afspraken over de voorlichting aan internationale studenten en de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen alvorens ingeschreven te kunnen worden bij een instelling. De overheid stelt ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstelling als voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan buitenlandse studenten van buiten de EU. De inhoud en werking van de Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs wordt iedere vijf jaar geëvalueerd. 

Op www.internationalstudy.nl vindt u alle informatie over de Gedragscode Internationale Student.

Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student

De Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student ziet toe op de naleving van de bepalingen van de Gedragscode. De Landelijke Commissie bestaat uit vijf leden die door UNL , VH en NRTO worden voorgedragen. In het reglement is opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student. Ook wordt hierin de klachtenprocedure beschreven.
 
U kunt contact opnemen met de landelijke commissie via het secretariaat. Telefoonnummer: 050 - 599 9975, e-mail: info@internationalstudy.nl.

Downloads