Instroom bachelorstudenten

Artikel

In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

De bachelorinstroom in op 1 oktober studiejaar 2023/’24 is met 59.213 eerstejaars bachelorstudenten 1,4% (800 studenten) minder dan vorig jaar. 

  • Het aantal bachelorstudenten met een vwo-vooropleiding is met 1% gedaald;
  • Het aantal bachelorstudenten met een HBO achtergrond die in het actuele studiejaar voor het eerste deelnemen aan een universitaire bacheloropleiding is 2,5% afgenomen naar 9.640 deelnemers;
  • De instroom van eerstejaars internationale studenten is in studiejaar 2022/’23 licht afgenomen (-1,2%).

Instroomgroepen

VWO-instroom

De instroom in wo-bacheloropleidingen bestaat in studiejaar 2023/’24 voor ongeveer de helft uit studenten met een vwo-diploma die direct na het behalen van het vwo-diploma of met één of ook meerdere tussenjaren, inschrijven voor een wetenschappelijke bacheloropleiding.
In 2023/’24 zijn 28.928 voormalig vwo-leerlingen gestart met een wo-bacheloropleiding. Dat zijn 284 (-1,0%) minder vwo-ers dan voorgaand studiejaar. 
NB: voormalig vwo-ers die bij een hbo-opleiding beginnen en vervolgens alsnog naar de universiteit doorstromen, worden in de statistieken geteld als “hbo-instroom”.
 
Deze afname heeft ook te maken met een lager aantal vwo-gediplomeerden in schooljaar 2022/’23: het aantal zakte met bijna 7% van 35.614 naar 33.140 gediplomeerden. Het aantal vwo-gediplomeerden dat in het aansluitend studiejaar gaat studeren is opnieuw lager dan vorig jaar: 65,7% gaat meteen door naar het wo. Een net iets groter deel dan vorig jaar kiest voor het hbo. Maar al met al lijkt het erop dat er méér studenten dan voorheen kiezen voor een tussenjaar tussen het vwo en een studie in het hoger onderwijs.

HBO-instroom

Het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten is in studiejaar  2023/’24 gedaald naar 9.640 studenten (-2,5%) 

De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen valt uiteen in twee groepen:

  1. hbo-studenten met de intentie een compleet wo-bachelorprogramma te volgen en af te ronden met een wo-bachelordiploma;
  2. hbo-studenten die een masteropleiding willen gaan volgen maar daarvoor (nog) niet geheel toelaatbaar zijn. Middels een zogenaamd premaster-programma (ook wel: schakelprogramma) is het mogelijk deficiënties weg te werken om daarna alsnog toegang te krijgen tot de masteropleiding. Een schakelprogramma heeft een beperkte omvang van maximaal 60 EC.  

De eerste groep blijkt over de jaren vrij constant. De daling komt met name door het lager aantal hbo-ers dat een premaster-programma gaat volgen. De reden voor minder animo voor een premaster-programma ligt mogelijk in het feit dat ook het hbo tegenwoordig meer masteropleidingen aanbiedt die voor deze doelgroep aantrekkelijk zijn. 

In de visual Instroom eerstejaars Bachelor zijn deze afzonderlijke groepen niet zichtbaar. Zie daarvoor de visual premaster-studenten.

Instroom internationale studenten

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestaat met een totaal van 18.594 studenten grotendeels uit studenten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER) (76%) en binnen deze groep: voornamelijk Duitse studenten. Uit Europa, maar van buiten de EER komt 7% van de bachelor-instroom en 17% van de instroom komt van buiten Europa.

Een klein deel van de internationale studenten (ongeveer 1.000 studenten) volgt een premasterprogramma om daarmee de deficiënties weg te werken waarna instroom in de masteropleiding mogelijk is.

NB: Het Verenigd Koninkrijk wordt in studiejaar niet langer 2021/’22 gerekend tot de groep EER.

Premasterstudenten

Personen die een masteropleiding willen volgen, maar nog een aantal deficiënties moeten weg werken, worden veelal ingeschreven als premaster of: schakelstudent. Deze personen worden landelijk administratief bij een bacheloropleiding geregistreerd. 
In de landelijke basisregistratie is nu met ingang van studiejaar 2020/’21 voor het eerst de fase “premaster” opgenomen. Dat betekent dat vanaf studiejaar 2020/’21 de groep premaster kan worden onderscheiden van reguliere bachelorinstroom.
Vanwege de korte tijdreeks, zijn deelnemers aan het schakelprogramma niet afzonderlijk zichtbaar in de hier boven geplaatste visuals.

Er zijn opleidingen die ervoor kiezen niet een premaster-programma aan te bieden, maar via contractonderwijs deficiënties weg te laten werken. De omvang hiervan is onbekend: contractstudenten worden niet in het landelijke register onderwijsdeelnemers (ROD) vastgelegd.


NB: Studenten van de Open Universiteit zijn niet opgenomen in de landelijke basis registratie. Ook bij de Open Universiteit is het mogelijk een premasterprogramma te volgen. De Open Universiteit telde op 31 december 2022 1.596  nieuwe eerstejaars premasterstudenten