Instroom masterstudenten

Artikel

Bij de start van studiejaar 2023/’24 zijn 51.576 studenten begonnen aan een universitaire masteropleiding. Dit zijn 1.200 studenten meer (2,4%) dan het aantal studenten dat voorgaand jaar startte. Geteld worden studenten die voor het eerst ingeschreven staan bij deze masteropleiding, bij deze universiteit.
Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te starten aan de opleiding. Die instroom vindt vaak plaats later in het studiejaar en worden benoemd als na-instroom.

Instroomgroepen

Doorstroom vanuit bachelor: binnen de eigen universiteit of vanaf een andere universiteit

In 2023/’24 waren er 35.430 studenten die vanuit een wo-bachelor door stroomden naar een wo-master. Het merendeel van de gediplomeerde bachelorstudenten (26.493 studenten) koos voor een masteropleiding aan de universiteit waar ook de bacheloropleiding is afgerond. Dit is 51% van de totale masterinstroom. 
Van de totale instroom ging ongeveer 17% een master volgen bij een andere universiteit dan waar de bachelor was afgerond (8.937 studenten).

In studiejaar 2020/’21 en studiejaar 2021/’22 was het vanwege de corona situatie mogelijk om zonder afgerond bachelordiploma in te schrijven voor een wo-masteropleiding. In 2020/'21 hebben ongeveer 4.100 bachelorstudenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 2021/’22 zijn er ongeveer 3.500 studenten die op deze manier zijn gestart. 

Master instroom van HBO-ers

In 2023/’24 waren er 5.382 studenten die vanuit een hbo-vooropleiding startten aan een wo-masteropleiding. Dat is een afname van 13% ten opzichte van het vorig jaar. Het merendeel van deze hbo-instroom deed voorafgaand aan die master een premaster-programma of heeft via contractonderwijs deficiënties weg gewerkt. Een kleiner deel van de studenten met een hbo-vooropleiding kon vanwege een passende aansluiting tussen het hbo en het wo, rechtstreeks tot de master worden toegelaten.

Master instroom van personen niet eerder in het HO

In studiejaar 2023/’24  zijn er 10.688 studenten ingeschreven die niet eerder deelname aan het (Nederlandse) Hoger Onderwijs. Dit is 0,8% minder dan het jaar ervoor. Deze categorie bestaat uit personen die niet eerder deel hebben genomen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Dit kunnen zijn:

  • Internationale studenten die rechtstreeks vanuit het buitenland in Nederland een wo-masteropleiding volgen (10.355 studenten);
  • Nederlandse personen die na de start van de landelijke onderwijsdeelnemersregistratie in 1992, tot op heden niet meer ingeschreven stonden in het Nederlands bekostigd Hoger Onderwijs (333 studenten).

Na-instroom 

Bij een groot deel van de masteropleidingen is het mogelijk om later in het studiejaar te beginnen met de opleiding. Die instroom later in het jaar kan niet geteld worden met het ROD-bestand dat jaarlijks de aantallen inschrijvingen telt op 1 oktober. Over het meest actuele studiejaar 2023/’24 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet. Het meest recente jaar met na-inschrijvingen is momenteel studiejaar 2022/’23. De gegevens van studiejaar 2023/'24 komen beschikbaar met de update van het ROD-bestand.

Internationale masterinstroom

Studenten die met een niet-Nederlandse vo-vooropleiding en een niet-Nederlandse Nationaliteit worden gezien als internationale studenten. Daarmee valt de instroom van internationale studenten te verdelen over al de hierboven benoemde categorieën.

De groep internationale studenten valt verder onder te verdelen in:

  • Nieuwe instroom: Het grootste deel van deze internationale studenten stroomt de instroom in de master-opleiding de eerste kennismaking met het Nederlandse Hoger Onderwijs.
  • Doorstroom: een deel van de internationale masterinstroom heeft al eerder deelgenomen aan het Nederlandse hoger onderwijs: als wo-bachelorstudent, als schakelstudent in de bachelorfase of via een opleiding aan een Nederlandse opleiding in het HBO.