Instroom masterstudenten

Artikel

Bij de start van studiejaar 2022/’23 zijn 50.312 studenten begonnen aan een universitaire masteropleiding. Dit zijn 6.400 studenten minder (-11,3%) dan het aantal studenten dat voorgaand jaar startte. Geteld worden studenten die voor het eerst ingeschreven staan bij deze masteropleiding, bij deze universiteit.
Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te starten aan de opleiding. Het peilmoment van data waarmee UNL analyses doet, is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. Over het huidge studiejaar 2022/’23 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet. Het meest recente jaar met na-inschrijvingen is studiejaar 2021/’22.

Van studiejaar 2020/’21 tot en met studiejaar 2022/’23 is het toegestaan dat studenten die hun bacheloropleiding op een enkel vak af hebben gerond, alvast starten bij een wo-masteropleiding. Dit geldt zowel voor studenten die doorstromen van een universitaire master naar een universitaire master als voor studenten die via een hbo-bacheloropleiding toelaatbaar zijn in een universitair masterprogramma. In het landelijke deelnemersregisters staan deze studenten geregistreerd met een hoofdinschrijving masterstudent en een neveninschrijving in de bachelorfase.

Momenteel is door UNL niet na te gaan om hoeveel deelnemers het hier gaat. Dit heeft te maken met het feit dat OCW in 2023 het beleid ten aanzien van levering van gegevens aan de onderwijskoepels heeft gewijzigd waardoor beperktere informatie beschikbaar is. UNL is hierover nog steeds met het ministerie in gesprek.


NB: Universitaire lerarenopleidingen zijn in onderstaande visuals terug te vinden onder de sector Onderwijs. Dit zijn echter niet alle routes tot een onderwijsbevoegdheid die universiteiten aanbieden. Zie de webpagina lerarenopleidingen voor meer informatie.

Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te beginnen met de opleiding. Het peilmoment van data waarmee UNL analyses doet, is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. Over het huidge studiejaar 2022/’23 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet. Het meest recente jaar met na-inschrijvingen is studiejaar 2021/’22.

Instroomgroepen

Bij de masterinstroom zijn verschillende instroomgroepen te onderscheiden: studenten die doorstromen vanuit een universitaire bacheloropleiding (binnen één en dezelfde universiteit of naar een andere universiteit), studenten die nieuw zijn in het wo-masteronderwijs en studenten die nooit eerder in het Nederlandse HO waren ingeschreven.
Aanvullend wordt gekeken naar grofweg drie groepen: voormalig wo-bachelorstudenten, instroom van studenten met een afgeronde hbo-vooropleiding en internationale studenten.

> Doorstroom vanuit bachelor: binnen de eigen universiteit of vanaf een andere universiteit

Het merendeel van de gediplomeerde bachelorstudenten kiest voor een masteropleiding aan de universiteit waar ook de bacheloropleiding is afgerond.

Het aandeel studenten dat een master gaat volgen bij een andere universiteit dan waar de bachelor is afgerond, ligt rond de 16%.

In studiejaar 2020/’21 en studiejaar 2021/’22 was het vanwege de corona situatie mogelijk om zonder afgerond bachelordiploma in te schrijven voor een wo-masteropleiding. Ongeveer 4.100 bachelorstudenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt  in 2020/’21. In 2021/’22 zijn er ongeveer 3.500 studenten die op deze manier zijn gestart. Ook in 2022/'23 gold deze optie. 

 

Momenteel is door UNL niet na te gaan om hoeveel deelnemers het hier gaat. Dit heeft te maken met het feit dat OCW in 2023 het beleid ten aanzien van levering van gegevens aan de onderwijskoepels heeft gewijzigd waardoor beperktere informatie beschikbaar is. UNL is hierover nog steeds met het ministerie in gesprek.
 

> Master instroom van HBO-ers

Het aantal studenten met een hbo-vooropleiding dat instroomt bij een wo-masteropleiding is toegenomen.  In 2022/’23 waren het 6.174 studenten, een afname van 17% ten opzichte van het vorig studiejaar en recordjaar 2021/'22. Het gaat hierbij vooral om voormalig hbo-ers die eerder een premasterprogramma hebben afgerond of via contractonderwijs deficienties hebben weg gewerkt. Een andere deel van de studenten met een hbo-vooropleiding is vanwege geschikte aansluiting tussen het hbo en het wo, rechtstreeks tot de master toegelaten.

 

> Master instroom van personen niet eerder in het HO

Deze categorie bestaat uit personen die niet eerder deel hebben genomen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Dit kunnen zijn:

  • Nederlandse personen die na de start van de landelijke onderwijsdeelnemersregistratie in 1992, niet opnieuw ingeschreven hebben gestaan in het Nederlands bekostigd Hoger Onderwijs;
  • Internationale studenten die rechtstreeks vanuit het buitenland in Nederland een wo-masteropleiding volgen.

In studiejaar 2022/’23  zijn er 10.773 studenten ingeschreven die niet eerder deelname aan het (Nederlandse) Hoger Onderwijs. Dit is 13,9% minder dan het jaar ervoor.

Internationale masterinstroom

Studenten die met een niet-Nederlandse vo-vooropleiding en een niet-Nederlandse Nationaliteit worden gezien als internationale studenten. Daarmee valt de instroom van internationale studenten te verdelen over al de hierboven benoemde categorieën.

De groep internationale studenten valt verder onder te verdelen naar:

  • Nieuwe instroom: Het grootste deel van deze internationale studenten stroomt de instroom in de master-opleiding de eerste kennismaking met het Nederlandse Hoger Onderwijs.
  • Doorstroom: een deel van de internationale masterinstroom heeft al eerder deelgenomen aan het Nederlandse hoger onderwijs: als wo-bachelorstudent, als schakelstudent in de bachelorfase of via een opleiding aan een Nederlandse opleiding in het HBO.