Universiteiten van Nederland Waarde van wetenschap: voor de generaties van morgen

De Nederlandse universiteiten zijn uniek door de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en innovatie. Zij leiden de broodnodige talenten van de hoogste kwaliteit op; de generaties van morgen. Ook nu al vertalen onze wetenschappers uitkomsten van baanbrekend onderzoek in antwoorden op grote en actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, AI, veiligheid, data science, onderwijs, stikstof, voedselzekerheid, rechtszekerheid en gezondheid.

Uitgelicht

Internationalisering blijft essentieel voor kwaliteit onderwijs

Standpunt

Internationalisering is essentieel voor de hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Nederlandse universiteiten. Knelpunten als onvoldoende beschikbare huisvesting, Nederlandse taalvaardigheid die beter kan en gebrek aan instrumenten om te sturen op de instroom kunnen en willen we aanpakken.

Studenten aan tafel

Nederlandstalige bacheloropleidingen 71%

Aandeel bacheloropleidingen dat in 2022-2023 in het Nederlands te volgen was.

Feiten en cijfers

  • Bij de start van studiejaar 2023/’24 zijn 51.576 studenten begonnen aan een universitaire masteropleiding. Dit zijn 1.200 studenten meer (2,4%) dan het aantal studenten dat voorgaand jaar startte.
  • Universiteiten hebben zowel inkomsten als uitgaven, ook wel baten en lasten genoemd.
    De grootste bron van inkomsten is de Rijksbijdrage en de grootste post voor uitgaven zijn personele lasten.
  • PwC Strategy& heeft in 2021 berekend dat universiteiten jaarlijks €1,1 miljard tekort komen om het huidige ambitieniveau waar te maken. Ondanks forse investeringen van het kabinet Rutte IV van honderden miljoenen euro’s, zijn de structurele weeffouten niet opgelost en staat de financiële positie nog altijd onder druk.