Vrouwelijke hoogleraren

Artikel

De Nederlandse wetenschap laat vrouwelijk talent onbenut, vooral in hogere functies. In 2014 werd maar 17,1% van de hoogleraren-fte’s door vrouwen bezet. Hiermee laat Nederland slechts drie EU-landen achter zich (LNVH, 2015). Dat betekent dat andere landen er veel beter in zijn om de talenten van vrouwelijke wetenschappers te benutten dan Nederland. Als het percentage vrouwelijke hoogleraren de komende jaren in het huidige tempo blijft doorgroeien, duurt het nog lang totdat we een gelijke man-vrouw verdeling hebben.

Op dit moment is bijna een kwart van alle hoogleraren vrouw. Om de doelstelling voor 2025 te bereiken, treffen universiteiten verschillende maatregelen zoals specifieke wervingscampagnes, training van selectie- en benoemingscommissies op unconscious bias, monitoring en versnelling van doorstroom van vrouwelijk potentieel. Op de universiteiten staat een werkcultuur met eerlijke competitie, gelijke kansen en talentbenutting centraal. Diversiteit in achtergrond en afkomst is hierbij van groot belang. 


Nederlandse universiteiten voeren sinds een aantal jaren een actief diversiteitsbeleid met als doel het realiseren van meer vrouwelijke wetenschappers, leiders en professionals aan de top. De universiteiten willen in 2025 gemiddeld 31% vrouwelijke hoogleraren in dienst hebben. Dit met het doel om de man-vrouwverdeling dichter bij elkaar te brengen en vrouwelijk talent niet onbenut te laten.

Tabel met streefcijfers

* Streefcijfers zijn de vorige jaren berekend op basis van het aantal personen. Vanaf dit jaar wordt gerekend op basis van het aantal fte, omdat dit beter aansluit bij de cijfers van het LNVH. Streefcijfers gaan over het aantal fte gewone hoogleraren met een bezoldigde arbeidsovereenkomst bij de universiteit. De cijfers zijn exclusief HOOP-gebied Gezondheid. Hoogleraren in dienst van het UMC tellen niet mee.  
** De OU heeft een klein aantal hoogleraren in dienst. Een kleine daling heeft grote invloed op de percentages. Dit is de ondergrens, niet het streefcijfer.
*** Dit betreft het gewogen gemiddelde.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op onze website, de website van de LNVH en de website van SoFoKles.