Erkennen en waarderen van wetenschappers

Artikel

In november 2019 hebben de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw de position paper Ruimte voor ieders talent. Naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers gepubliceerd.

Daarin staat dat wij het werk van wetenschappers breder willen erkennen en waarderen door meer oog te hebben voor de verschillende kerndomeinen waarbinnen wetenschappers werkzaam zijn. Veel wetenschappers ervaren een te eenzijdige nadruk op onderzoeksprestaties, waardoor werkzaamheden in andere domeinen regelmatig onvoldoende waardering krijgen. Als Nederlandse kennisinstellingen vinden wij het belangrijk dat wetenschappers naast onderzoek zich ook kunnen onderscheiden binnen de domeinen onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg. Daarvoor is een modernisering van het systeem van erkennen en waarderen nodig, waarin we:

  • meer differentiatie en dynamiek creëren in de loopbaanpaden;
  • het accent meer leggen op de kwaliteit van het werk en minder op kwantitatieve resultaten;
  • recht doen aan zowel individuele wetenschappelijke prestaties en ambities als aan bijdragen die collectieve doelen dienen;
  • hoogwaardig leiderschap stimuleren;
  • en open science stimuleren. 

Samen werken we aan een cultuurverandering om meer ruimte te maken voor de verschillende talenten van wetenschappers.

Opzet programma

Na de publicatie van de position paper Ruimte voor ieders talent hebben alle betrokken instellingen een eigen Erkennen & Waarderen-commissie benoemd. Deze commissies werken met grote inzet aan het aanzwengelen van de beoogde cultuurverandering op instellingsniveau. In alle instellingen hebben wetenschappers zelf richting kunnen geven aan Erkennen & Waarderen door middel van dialoogsessies. Op basis van deze gesprekken hebben de lokale commissies de ambities uit de position paper vertaald in een visiedocument dat past bij de zienswijze en de strategie van de eigen organisatie. Uit deze visiedocumenten blijkt een grote en inspirerende diversiteit in veranderaanpakken, zij het met hetzelfde doel: het realiseren van de ambities uit de position paper.

Voortgang programma

De echte veranderingen vinden plaats binnen de instellingen, op het niveau van een faculteit, departement, instituut, afdeling of team. Het gezamenlijke programma richt zich erop dat de betrokken partners de ambities van het programma in samenhang implementeren.

In het jaarverslag 2022 van het programma Erkennen & Waarderen leest u welke stappen en stapjes we in 2022 hebben gezet om deze cultuurverandering dichterbij te brengen. Het was een jaar waarin mooie ontwikkelingen plaatsvonden, zoals de totstandkoming van de Agreement on Reforming Research Assessment, een Europees initiatief om de beoordeling van onderzoek te verbeteren. Het laat zien dat er ook internationaal stappen worden gezet in lijn met het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen. Zo is ook de vorig jaar door de AWTI gepubliceerde adviesbrief ‘Duiden van kwaliteiten van wetenschap’ een steun in de rug voor het programma.

In 2023, is een nieuwe fase aangebroken waarin de Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers Erkennen & Waarderen door middel van nieuwe processen en instrumenten gaan verankeren in de praktijk. Daarom hebben we de routekaart Ruimte voor ieders talent in de praktijk gepubliceerd met concrete plannen voor de komende tijd. Met deze routekaart, geordend naar de vijf speerpunten uit de position paper Ruimte voor ieders talent, zetten wij op een rij wat we de komende jaren willen realiseren. 

Recognition & Rewards Festival

In de afgelopen jaren is er elk jaar een Recognition & Rewards Festival georganiseerd, waar velen geïnteresseerden met elkaar in gesprek zijn gegaan over het programma. 

Zo ook tijdens het Recognition & Rewards Festival op donderdag 13 april in Utrecht. Ook Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam deel aan een workshop en ging in dialoog met wetenschappers. Het festival had dit jaar als thema ‘Rethinking Assessment’. In de brede beweging naar een andere manier van erkennen en waarderen van wetenschap komen vragen op over 'hoe' dat op een zorgvuldige manier te doen. Tijdens de rondetafelgesprekken en in meer dan twintig workshops is hier dieper op ingegaan. Een verslag en de aftermovie van het festival zijn terug te vinden op de website van Erkennen & Waarderen. 

Meer informatie

Op de website van het programma verschijnen regelmatig updates over het programma. Kijk daarom op www.recognitionrewards.nl voor het laatste nieuws, good practices en interviews. 

Ook is er eind 2022 een e-magazine uitgebracht met verschillende verhalen en voorbeelden vanuit de academie met betrekking tot Erkennen & Waarderen. Het e-magazine kan hier worden gelezen. 

Ruimte voor ieders talent naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers