Diversiteit en inclusie

Artikel

De Nederlandse universiteiten spannen zich in voor een veilige, inclusieve en diverse werk- en leeromgeving waar iedereen gelijk is en gelijke kansen krijgt. In dat kader maken ze gezamenlijk stappen, bijvoorbeeld voor een diverse student- en medewerkerspopulatie.

Zo hebben alle universiteiten streefcijfers gepubliceerd voor vrouwelijke hoogleraren om te voorkomen dat vrouwelijk talent onbenut blijft, met name in hogere functies. Deze streefcijfers hebben in de periode 2015-2020 geleid tot een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren op universiteiten. Ook voor de periode 2020-2025 komen er streefcijfers.  Universiteiten kunnen ook stappen maken als het gaat om de diversiteit in studentenpopulatie. Er is nog geen goed beeld van de verschillen in etniciteit binnen het personeelsbestand. Het vergaren van deze informatie is een belangrijk aandachtspunt.

Diversity officers

Diversity Officers zijn wetenschappers of professionals op het gebied van diversiteit en inclusie. De meeste universiteiten hebben een (chief) Diversity Officer, sommigen zelfs meer dan één. Er zijn ook universiteiten die geen (chief) Diversity Officer hebben. Zij beleggen de portefeuille diversiteit bij het bestuur, wat wordt ondersteund door een team of taskforce.

Taken van een diversity officer zijn onder andere het vergroten van de bewustwording op het gebied van diversiteit en inclusie, het maken en ontwikkelen van diversiteitsbeleid, het aanjagen van een cultuurverandering, het identificeren en stimuleren van initiatieven die diversiteit en inclusie bevorderen, monitoring en rapportage, het opzetten en onderhouden van een netwerk.


Nationaal actieplan

In 2020 is een nationaal actieplan opgesteld door OCW, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), Expertise Centrum Diversiteit (ECHO) en het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO). Het actieplan wordt tevens onderschreven door Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL.
Een nationale adviescommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Vinod Subramaniam, rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam, zal het ministerie van OCW en het onderwijs- en onderzoeksveld adviseren over het monitoren en behalen van de doelstellingen.


In dit actieplan zijn vijf ambities voor 2025 opgenomen:

  • Diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties.
  • Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie.
  • Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
  • Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking plaats kan vinden.
  • Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.


De universiteiten blijven het thema diversiteit proactief agenderen. Zij zijn overtuigd dat dit zal leiden tot betere prestaties voor zowel onderzoek als onderwijs en voor de universiteit als geheel.