Studentenwelzijn

Artikel

Universiteiten zetten zich zowel afzonderlijk als gezamenlijk in voor het verbeteren van het studentenwelzijn. Studentenwelzijn gaat over het welzijn van álle studenten in het hoger onderwijs. Dit betekent dat onderwijsinstellingen aan preventie en ondersteuning werken voor alle studenten, en tegelijkertijd oog hebben voor specifieke aandachtsgroepen.

Contact

UNL neemt samen met de VH, ISO, LSVb deel aan de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, onder regie van ECIO en het Ministerie van OCW. De werkgroep richt zich op de implementatie van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn binnen het hoger onderwijs die in 2018 is bekrachtigd. De coronapandemie heeft het belang van aandacht voor en samenwerking op dit thema verder onderstreept. Zo is in deze afgelopen periode naast het belang van mentaal welzijn, de aandacht voor andere aspecten van studentenwelzijn zoals fysiek en sociaal welzijn, versterkt. Ook werd het feit dat studentenwelzijn nauw verbonden is met inrichting van het onderwijs, studieklimaat, communicatie en de persoonlijke leefsituatie van de student duidelijker zichtbaar. De universiteiten hebben daarom in maart 2022 een (gezamenlijke) visie op studentenwelzijn geschreven.

Voortbouwend op de visie en de eerdere landelijke samenwerking heeft UNL samen met het ministerie van OCW, de studentenbonden, de Vereniging Hogescholen, en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) in 2023 het Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030 opgesteld. 

Via vijf uitgangspunten wordt de komende jaren verder gewerkt aan een beter studentenwelzijn:

 1. Inclusief studieklimaat
 2. Zelfregie en toerusting in vaardigheden
 3. Oog voor verschillende startposities en diversiteit
 4. (Nieuwe) obstakels uit de weg ruimen
 5. Aandacht voor persoonsvorming en sociale ontwikkeling in onderwijs

Andere relevante maatregelen en activiteiten:

 • De meeste universiteiten hebben de Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs ondertekend. Thematisch werken zij aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen. Denk daarbij aan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking. 
 • UNL heeft in 2019 het Nationaal Preventie Akkoord Alcohol ondertekend om studentenwelzijn te bevorderen.  
 • Het welzijn in het onderwijs was één van de prioriteiten van het Comeniusprogramma 2023. Voor deze onderwijsinnovatieprojecten is € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. 
 • In 2023 is er een infographic studentenwelzijn op universiteiten opgesteld. Hierin staan voorbeelden van preventie en ondersteuning van studenten.
 • Minister Dijkgraaf heeft het Ondersteunend Programma Studentenwelzijn opgezet. Hiervoor is jaarlijks één miljoen gereserveerd. Het doel van dit programma is om een kennis- en ondersteuningsstructuur te ontwikkelen die partijen rondom de student in staat stelt om het studentenwelzijn effectief te verbeteren
 • In het kader van de kwaliteitsafspraken in de NPO middelen zetten universiteiten zich in op studentbegeleiding, gericht op het verbeteren van studentenwelzijn. Het programma ‘Caring Universities’ van de VU, UU, UM en UL is een mooi voorbeeld. Bij dit preventieve e-health interventieprogramma voor studenten met (een risico op) psychische klachten sluiten steeds meer (ook internationale) universiteiten zich aan.