Opleidingsaanbod universiteiten

Artikel

In studiejaar 2023/'24 zijn er 420 bacheloropleidingen voor 219.000 bachelorstudenten. Voor bijna 121.300 masterstudenten is er keuze uit 732 opleidingen.

Het actuele opleidingsaanbod is te raadplegen op de websites van de universiteiten. Landelijk is het aanbod te doorzoeken via de website Studiekeuze123.

Een opleiding die door twee of meer Nederlandse universiteiten gezamenlijk wordt aangeboden – een zogenaamde Joint Degree- kan gezien worden als aanbod dat 1x mee telt, of als aanbod dat voor elke universiteit meetelt. In bovenstaande visualisatie kan het onderscheid worden gemaakt.

Stabiel onderwijsaanbod

Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is stabiel. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt na zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

Verder: 
In 2012 en 2013 is het aantal masteropleidingen en het aantal bacheloropleidingen gedaald. In die periode zijn kleine opleidingen samengevoegd tot één opleidingscode met meerdere specialisaties.
In 2018 is het aantal codes bij de lerarenopleidingen afgenomen doordat de veelheid aan codes is omgezet naar enkele, meer generieke opleidingscodes.

Fixusopleidingen in de bachelorfase

Er zijn bacheloropleidingen die vanwege een beperkte onderwijscapaciteit of een gelimiteerde vraag vanuit de arbeidsmarkt een maximum aantal studenten toelaten tot de opleiding. De opleidingsplaatsen voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Diergeneeskunde worden daarbij door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in omvang gereguleerd.

Fixusopleidingen bepalen zelf - binnen de grenzen van het wettelijk kader - welke studenten worden toegelaten. Opleidingen mogen daarbij niet louter selecteren op basis van (vwo-)cijfers. Vandaar dat opleidingen selectieprocedures organiseren waarin kandidaten kunnen laten zien dat ze voldoende kennis, vaardigheden en soms ook: motivatie hebben om de gekozen studie met succes te volgen. Universiteiten doen hun best de toelatingsprocedure dusdanig in te richten dat studenten met vergelijkbare kwaliteiten een vergelijkbare kans hebben om toegelaten te worden.