Nederland is aantrekkelijk voor internationaal talent

Artikel

De Nederlandse kenniseconomie en in het bijzonder de universiteiten zijn sterk afhankelijk van internationaal talent. De aantrekkelijkheid en de internationale bekendheid van Nederland en de Nederlandse universiteiten zijn van cruciaal belang voor samenwerking met en werving in het buitenland. Internationale positionering is ook van belang voor de kennisnetwerken waar Nederlandse universiteiten aan deelnemen, en daarmee de kwaliteit en reputatie van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Daarom zetten de universiteiten zich in voor:

  • Goede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven over hun buitenlandbeleid;
  • Duidelijke branding van Nederland en de Nederlandse universiteiten, zodat wetenschappelijk talent, talentrijke studenten en kenniswerkers Nederland goed weten te vinden;
  • Behoud van internationaal talent in Nederland, bijvoorbeeld door het verhogen van de stayrate van internationale studenten.

Internationale studenten 

Internationale studenten dragen bij aan een ambitieus studieklimaat. Studenten komen vanuit de hele wereld naar Nederland om een opleiding te volgen. De landen direct om ons heen en China zijn in aantallen veruit de grootste leveranciers. Universiteiten streven naar meer diversiteit in de instroom vanuit herkomstlanden om zo nog meer gemengde groepen in de opleidingen te kunnen krijgen. het aandeel internationale studenten ligt nu op ongeveer 25% van alle universitaire studenten in Nederland. Universiteiten vinden dit een goede verhouding.

Instroom van internationale studenten is ook van belang voor sectoren waar er sprake is van een arbeidsmarkttekort. Het Researchinstituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) becijferde onlangs een werkgelegenheidsgroei in Nederland van 520.000 werkenden over zes jaar. Vooral in de ICT en zorgsector zijn veel extra mensen nodig. Gerichte instroom van Europees talent draagt bij aan oplossingen.

Gemiddeld verbleef ongeveer 25% van alle internationale afgestudeerden tussen 2006 en 2013 na 5 jaar nog in Nederland. De stayrate van afgestudeerden in studiedisciplines met tekorten op de arbeidsmarkt is relatief hoog. Zo bleven afgestudeerden die een onderwijsgerelateerde, technische of natuurwetenschappelijke opleiding volgden, in verhouding vaker dan anderen (zie bron).

Onderstaande grafiek laat zien dat internationale studenten verspreid over Nederland wonen. Daarbij is vooral op te merken dat het aandeel internationale en uitwisselingsstudenten groot is in de grensgebieden van ons land. 

Nederlandse universiteiten zijn ook aantrekkelijk voor internationale wetenschappers. Nederland heeft onderzoeksteams die tot de wereldtop behoren, denk bijvoorbeeld aan quantum computing, agrowetenschappen en ethiek. Voor het samenstellen van deze en andere excellente teams is internationale mobiliteit van wetenschappers noodzakelijk. Het is daarom mooi om te zien dat Nederland goed scoort in de OESO indicator of talent attractivness en de Global compettiveness index

Vanaf 2021 worden burgers van het Verenigd Koninkrijk niet langer gerekend tot de EER. Dit is deels de achtergrond van de groei in aantallen personeel van buiten de EER  in rapportagejaar 2021. Maar ook zonder deze verandering in indeling, neemt het aantal niet Nederlandse EER personeel toe.