CAO Medisch/klinisch wetenschappelijk personeel

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

10.2 Medisch/klinisch wetenschappelijk personeel

De bepalingen uit deze paragraaf hebben betrekking op de werknemer die tevens een dienstverband heeft of werkzaam is bij het academisch ziekenhuis of Universitair Medisch Centrum.

Artikel 10.5 Aangaan dienstverband medisch/klinisch wetenschappelijk personeel

Het aangaan van een dienstverband bij de universiteit met een werknemer die tevens in dienst is van het academisch ziekenhuis of Universitair Medisch Centrum, voor het geven van wetenschappelijk onderwijs of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in enige faculteit van de universiteit, geschiedt voor de duur van het dienstverband bij het academisch ziekenhuis of Universitair Medisch Centrum.

Artikel 10.6 Nadere afspraken medisch/klinisch wetenschappelijk personeel

Ten aanzien van de werknemer die zowel werkzaam is of een dienstverband heeft bij het Universitair Medisch Centrum als bij de universiteit, bepalen de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum en het College van Bestuur van de universiteit in overeenstemming: 

  1. de wijze waarop de wederzijdse bevoegdheden worden uitgeoefend;
  2. de toepasselijkheid van de geldende arbeidsvoorwaardenregelingen, zijnde het bepaalde van deze cao en/of het bepaalde van de cao voor universitair medische centra;
  3. de wijze waarop de aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld.