CAO Student-assistent

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

10.1 Student-assistent

Artikel 10.1 Definitie student-assistent

  1. De bepalingen in deze paragraaf hebben uitsluitend betrekking op de student-assistent. 
  2. Onder student-assistent wordt verstaan degene die bij een universiteit is ingeschreven als student en die tevens als werknemer een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. 
  3. In afwijking van het tweede lid kan een student-assistent ook worden ingezet voor niet-structurele en bedrijfsvoeringstaken.

Artikel 10.2 Aangaan, duur, omvang en einde dienstverband student-assistent

  1. Met de student-assistent kan een dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan.
  2. De werkgever stelt regels vast met betrekking tot reiskosten en de duur en de omvang van het dienstverband van de student-assistent. Op de hiervoor genoemde (nadere) regels is artikel 10.8 van toepassing.
  3. Het dienstverband met de student-assistent eindigt in ieder geval zodra de student zijn status van student verliest.

Artikel 10.3 Uitsluitingen student-assistent

De artikelen  3.3, 3.5, 3.12 tot en met 3.14, 3.17, 3.20, 6.10, 8.2 en 8.6 zijn niet van toepassing op de student-assistent.

Artikel 10.4 Salaris student-assistent

  1. Het salaris van de student-assistent wordt vastgesteld volgens de desbetreffende schaal van Bijlage A bij deze cao.
  2. Het aan een student-assistent toe te kennen salaris wordt bepaald door de fase waarin hij zich binnen de opleiding bevindt of het aantal behaalde studiepunten. Voor de bepaling hiervan kan de werkgever nadere regels stellen.