CAO Preambule

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

Preambule

Meer vaste dienstverbanden

Cao-partijen hechten eraan dat werknemers aan universiteiten perspectief hebben om een carrière op te bouwen. Partijen zien echter dat het aantal docenten met een tijdelijk contract gegroeid is, waardoor dit perspectief niet altijd voldoende geboden kan worden. Daarom spreken cao-partijen af om het aantal docenten met een tijdelijk contract omlaag te brengen.

Volgens de laatst beschikbare WOPI-cijfers (2021) heeft 15,0% van het onderwijzend WP (HGL, UHD, UD, Docent 1 t/m 4) in de sector een docent-functie met een tijdelijk contract. Hierbij hanteren we als definitie dat werknemers met de functies HGL, UHD en UD allen als vast worden geteld, evenals de docenten met een vast contract en in fte wordt gerekend. Partijen spreken af dat de sector dit cijfer omlaag zal gaan brengen naar 13,5%, binnen een maximale termijn van 3 jaar. Dit kunnen vaste docentfuncties zijn, maar ook UD-functies worden. Individuele universiteiten hebben een inspanningsverplichting om hun aandeel in deze sectoropgave te leveren. De voortgang wordt jaarlijks bij de bekendmaking van de nieuwe WOPI-cijfers in het lokaal overleg besproken.

Dit vraagt een grote inspanning van de universiteiten. In de stap naar beter en aantrekkelijker werkgeverschap ten aanzien van tijdelijk personeel wordt van alle leidinggevenden gevraagd de benodigde inzet van medewerkers over een langere termijn strategischer te plannen en zal op sommige plekken in de sector mogelijk het onderwijsmodel moeten worden aangepast.

Erkennen en Waarderen (E&W)

Medewerkers van universiteiten realiseren wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en impact ten einde nieuwe wetenschappelijke kennis te genereren en te delen. Dit onder meer ten behoeve van het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst. Maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen vragen om meer samenwerking en om een multidisciplinaire en impactvolle, open manier van wetenschapsbeoefening, mede gebaseerd op Open Science. Een manier van erkennen en waarderen die past bij deze uitdagingen is noodzakelijk. Passende erkenning en waardering van medewerkers, en van hun prestaties, individueel en in teamverband, ondersteunt een inspirerend en gezond werkklimaat. Ruimte voor differentiatie in de loopbanen van wetenschappers is onontbeerlijk, zeker met betrekking tot de mogelijkheid van het aanbrengen van verschillende accenten in individuele loopbanen en loopbaanfases als het gaat om focus op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, impact, patiëntenzorg en leiderschap. Gecombineerd met meer aandacht voor teamwork en teamspirit is dat essentieel om in de toekomst onze kracht te behouden, ook vanuit internationaal perspectief bezien. Hiervoor is een wezenlijke (cultuur)verandering nodig in onderwijs en onderzoek en van samenwerking in brede zin.

Cao-partijen onderschrijven het belang van deze verandering die mede invulling krijgt op basis van het landelijke programma Erkennen en Waarderen. Het primaat van de ontwikkeling en de realisatie van de beoogde verandering ligt op instellingsniveau. Verkennen, experimenteren, inspireren, co-creëren, good practices delen en leren van 5 elkaar staan centraal in het gezamenlijke programma. Waar nodig zullen de ontwikkelde vernieuwingen verankerd worden in, en versterkt worden door, sectorale kaders. In dit stadium starten partijen, als onderdeel van het programma Erkennen en Waarderen, op sectoraal niveau met periodieke verkenning en bespreking van de ontwikkelingen. Dit opdat open ideeënuitwisseling en eventueel benodigde doorvertaling naar landelijke kaders, in goed onderling overleg en in samenhang met aanpalende (inter)sectorale ontwikkelingen, paritair voorbereid kan worden.

Experimenteerruimte E&W in de cao 
Partijen spreken af om in het kader van E&W ruimte te bieden aan lokale experimenten en pilots. Het doel is om, indien nodig, in het lokaal overleg ruimte te creëren ten aanzien van de standaardbepalingen van de cao NU. Experimenten en pilots over onderwerpen die vermeld zijn in de Routekaart E&W kunnen per instelling worden vormgegeven. Indien die raken aan de standaardbepalingen in de cao NU, worden zij overlegd met het lokaal overleg. Dit met inachtneming van de randvoorwaarden dat het geen nadelig effect voor de medewerker heeft en omkeerbaar is. Deze afspraak wordt verder uitgewerkt in Bijlage E.8 van deze cao.