Overzicht publicaties klachten wetenschappelijke integriteit - 2022

Contact

2022 UU Vooringenomenheid foutief citeren en cherry picking - ongegrond

2022 UL Vooruitlopen op publicatie, onderbouwing claims, communicatie, uitspraken publieke domein, informeren van beleidsmakers, delen alternatieve opvatting – gedeeltelijk gegrond

2022 TUE Vermeend gebrek aan erkenning en geweigerd auteurschap, plagiaat en schending van intellectuele eigendomsrechten - ongegrond

2022 UvH Ongefundeerde standpunten, buitenwetenschappelijke opvattingen en onzorgvuldigheid bij  uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek-ongegrond

2022 UU Manipulation and fabrication of data in scientific publications that are part of PhD-thesis–PhD thesis does not comply with standards of research integrity - founded

2022 UT Contributing to predatory publishing-unfounded

2022 TiU Ongefundeerde bevindingen en weigering rectificatie - ongegrond

2022 UL Plagiaat in proefschrift. Geen schulduitsluitingsgrond aanwezig – Proefschrift voldoet niet aan de eisen van wetenschappelijke integriteit

2022 UL Misleidend artikel over conflict in een gebied. Geen goede onderzoeksopzet en onderzoeksuitvoering. Communicatie over het onderwerp misleidend – ongegrond

2022 UT Belangenconflicten en vrijheid van meningsuiting in het publieke debat - ongegrond

2022 UT Research project supervisory integrity - unfounded

2022 EUR Het publiceren van onzorgvuldige, niet onafhankelijke en onjuiste informatie - ongegrond

2022 RU Onderzoek uitgevoerd dat (gedeeltelijk) gebaseerd is op informatie en ideeën van klager en bijdrage daarin niet erkend - ongegrond

2022 RU Onderzoek uitgevoerd dat (gedeeltelijk) gebaseerd is op informatie en ideeën van klager en de bijdrage daarin niet erkend – ongegrond

2022 UL Eerlijkheid in publieke communicatie en helderheid over de beperkingen van het onderzoek en van de eigen expertise, transparantie, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid – ongegrond

2022 VU Onzorgvuldige en onzuivere wetenschapsbeoefening – deels gegrond deels ongegrond

2022 VU Onzorgvuldige wetenschapsbeoefening – ongegrond

2022 EUR Various violations involving authorship consent and non-compliance – wellfounded

2022 UL Verantwoording van bronnenmateriaal in juridisch advies, inadequaat, dan wel inconsequent beantwoorden van vragen – ongegrond

2022 TUD Onzorgvuldig en verwijtbaar onzorgvuldig handelen wat betreft de selectie van data, maar geen schending van de wetenschappelijke integriteit, geen onzorgvuldige procedure – initiële klacht ongegrond