Universiteiten: een veilige omgeving voor iedereen

Artikel

De universiteit moet een veilige omgeving zijn voor studenten, werknemers en bezoekers. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor de Nederlandse universiteiten onaanvaardbaar. Universiteiten werken daarom aan een veilige omgeving voor iedereen.

  • Universiteiten werken aan een veilige omgeving voor iedereen, bijvoorbeeld door het creëren van bewustwording en het versterken van de organisatiestructuur
  • Ook zetten zij gezamenlijk stappen door het opstellen van een gezamenlijke klokkenluidersregeling en een gezamenlijke monitor sociale veiligheid.
  • Ook de komende jaren blijven universiteiten inzetten op het verbeteren van de sociale veiligheid van medewerkers en studenten. Hiervoor gebruiken ze de aanbevelingen van het rapport van de KNAW.

Universiteiten dragen verantwoordelijkheid voor een positief werk- en studieklimaat voor studenten en medewerkers. Een veilige werkomgeving vergt voortdurende inzet van universiteiten. Universiteiten investeren in hulp, ondersteuning, bewustwording en voorlichting. Het tegengaan van ongewenst gedrag is ook in de cao Nederlandse Universiteiten vastgelegd (art. 1.12) en per universiteit verder uitgewerkt in een Gedragscode Ongewenst Gedrag.


Universiteiten hebben afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de sociale veiligheid

De afgelopen decennia zijn veel stappen gezet om de sociale veiligheid op universiteiten te verbeteren. In het kader van bewustwording worden er tegenwoordig bijvoorbeeld active bystander trainingen gegeven, waarbij medewerkers en studenten leren op welke manier zij in kunnen grijpen als zij medestander zijn bij een onveilige situatie. Daarnaast hebben universiteiten de afgelopen jaren ook het systeem van sociale veiligheid versterkt. Zo hebben alle universiteiten inmiddels een ombudsfunctionaris, zowel voor studenten als docenten, zijn er op alle universiteiten vertrouwenspersonen en is er op elke universiteit een Gedragscode Ongewenst Gedrag. 


Universiteiten zetten gezamenlijke stappen voor een veilige omgeving

Universiteiten werken ook samen om de sociale veiligheid te versterken. Via verschillende netwerken delen instellingen best practices en wisselen ze kennis uit. Daarnaast werken deze netwerken aan een aantal landelijke regelingen, zoals het opstellen van een gezamenlijke klokkenluidersregeling en een monitor van de sociale veiligheid van studenten en medewerkers. Bovendien onderzoeken zij of, naast de al bestaande Gedragscodes Ongewenst Gedrag, ook een landelijke Gedragscode wenselijk is.

Universiteiten blijven werken aan het verbeteren van de sociale veiligheid

De KNAW heeft recent het rapport 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - Van papier naar praktijk' uitgebracht over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. Hoewel er al veel werk verricht is, kan er meer gebeuren om bestaande en nieuwe afspraken in de praktijk ook goed te laten werken en op elkaar aan te laten sluiten. Universiteiten werken daarom aan het verbeteren van de sociale veiligheid op basis van de aanbevelingen van het rapport. 

Conclusie

Universiteiten staan voor een veilige omgeving. De afgelopen jaren hebben universiteiten hard gewerkt aan het verbeteren van de sociale veiligheid, zowel binnen de instelling als gezamenlijk. Ook de komende jaren blijven de universiteiten hieraan werken, mede aan de hand van de aanbevelingen van het rapport van de KNAW.