Maak het Nationaal Groeifonds permanent en meer thematisch

Artikel

Het Nationaal Groeifonds is een belangrijk instrument om onderzoek en innovatie - gericht op duurzame brede welvaart - een impuls te geven. De Nederlandse universiteiten zijn intensief betrokken bij de projecten die uit het fonds gefinancierd worden: van de Einstein-telescoop tot aanpak van het lerarentekort, en van het ontwikkelen van kwantumtechnologie tot projecten gericht op snellere en efficiëntere toepassing van wetenschappelijke inzichten. Het Groeifonds is een tijdelijke impuls. Wij roepen de politiek op het fonds permanent te maken om zo grote, langjarige projecten duurzaam te financieren. Een meer thematische inrichting van het fonds is daarbij gewenst, onder andere om beter aan te sluiten bij Europese financieringsbronnen. Helaas overwegen veel partijen het Groeifonds te schrappen.

  • Het Nationaal Groeifonds is een belangrijk instrument voor het ontwikkelen van kennis voor brede welvaart.
  • Maak het Groeifonds permanent zodat we ook in de toekomst aan de grote maatschappelijke uitdagingen kunnen blijven werken.
  • Maak het Groeifonds meer thematisch, zodat het beter aansluit op de Europese investeringen in onderzoek en innovatie.

Het Nationaal Groeifonds is een belangrijk financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie. Binnen de projecten die gefinancierd worden uit het Groeifonds wordt gewerkt aan oplossingen voor de grote technologische en maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals bijvoorbeeld omgaan met klimaatverandering, de rol van AI en het oplossen van het lerarentekort. Het Groeifonds is een belangrijk instrument waarmee niet alleen onderzoek gefinancierd wordt. Het stimuleert juist de samenwerking tussen kennisinstellingen zoals universiteiten, umc’s en hogescholen met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Nieuw ontwikkelde kennis vindt hierdoor snel zijn weg naar toepassing. Dat is essentieel voor onze samenleving, economie en brede welvaart. 


Een permanent Groeifonds is nodig voor brede welvaart

Nederland is een welvarend land, maar die welvaart staat onder druk. Geopolitieke ontwikkelingen, klimaatverandering, de snelle opmars van AI, spanningen in de maatschappij – het zijn allemaal uitdagingen voor onze brede welvaart. Nieuwe kennis is nodig om die uitdagingen aan te gaan, nu en in de toekomst. Door de omvang van het Groeifonds is het mogelijk om programma’s met voldoende kritische massa op te zetten en met daadwerkelijke oplossingen te komen. Het fonds is nu echter nog tijdelijk. De uitdagingen zullen blijven. 


Het groeifonds brengt kennis sneller naar de maatschappij

Het Groeifonds brengt partijen die kennis ontwikkelen en naar de maatschappij brengen bij elkaar. Groeifonds-projecten worden ingediend door consortia waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijven intensief met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is niet alleen essentieel voor het vinden en implementeren van nieuwe oplossingen, maar zorgt er ook voor dat kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke partners en bedrijfsleven elkaar sneller en makkelijker vinden buiten de Groeifondsprojecten. Dat is goed voor de snelle ontwikkeling en toepassing van kennis, een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame brede welvaart. 

Een thematische inrichting maakt het groeifonds efficiënter 

Het Nationaal Groeifonds is een mooi instrument, maar het kan nog beter gemaakt worden. Het Groeifonds kan bijvoorbeeld goed bijdragen aan de strategische autonomie van Nederland, maar nog belangrijker, vanwege de grote omvang van de projecten kan middels het Groeifonds een sturende invloed worden uitgeoefend op Europese onderzoeks- en innovatiesubsidies en kan ons land nog meer profiteren van Europese investeringen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het fonds thematischer ingericht wordt en beter aansluit op Europese programma’s en thema’s.

En dus stellen we voor

het Nationaal Groeifonds een permanent instrument te maken. Uit dit fonds worden grote projecten gefinancierd waarin kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke partners en bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dit nieuwe fonds moet meer thematisch ingericht worden met oog voor strategische autonomie en Europese thema’s. 


Conclusie: Maak van het Nationaal Groeifonds een permanent, thematisch fonds voor kennisontwikkeling en -toepassing voor brede welvaart

 Het Nationaal Groeifonds is een belangrijk instrument voor het ontwikkelen van kennis voor brede welvaart. Het fonds stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Een permanent Groeifonds maakt dat we ook in de toekomst kunnen blijven werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Het fonds kan nóg efficiënter worden gemaakt door een meer thematische inrichting, waardoor het nog beter gaat functioneren als hefboom om meer Europese onderzoeks- en innovatiesubsidies te verwerven.