Application fee

Artikel

Een opleiding kan ervoor kiezen een financiële bijdrage te vragen aan aspirant-studenten met betrekking tot de kosten van de toelatingsprocedure van decentrale selectie bij numerus fixus-opleidingen en bij de toelating tot kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald voor welke opleidingen de bepaling geldt, op welke kostensoorten het betrekking heeft en welke bedragen ten hoogste kunnen worden gevorderd. Het medezeggenschapsorgaan heeft adviesrecht op de toelatingsprocedure en op het beleid ten aanzien van de kosten van de toelating.

UNL is positief over de mogelijkheid om aan aspirant-studenten een bescheiden financiële bijdrage in de kosten voor selectie te vragen.

Een financiële bijdrage bij selectie
Selectieprocedures dienen zorgvuldig en betrouwbaar te zijn. De uitkomst ervan is immers van groot belang voor de student. Dat vergt forse investeringen van universiteiten in de ontwikkeling en uitvoering van effectieve selectieprocedures. De universiteiten vinden het daarom redelijk dat er een kleine bijdrage aan de student wordt gevraagd. Wanneer studenten geen bijdrage leveren zouden deze kosten te zeer drukken op het onderwijsbudget voor de studenten die daadwerkelijk aan de opleiding beginnen. Ook kan een bijdrage in de kosten eraan bijdragen dat studenten de selectie en voorbereiding serieus nemen en zich niet onbezonnen aanmelden. Universiteiten treffen financiële voorzieningen voor diegenen waarvoor de bijdrage een belemmering vormt voor deelname aan de toelatingsprocedures. In tegenstelling tot matchingsactiviteiten is het niet verplicht om een selectiestudie te volgen, waardoor studenten altijd de mogelijkheid houden tot een kosteloos alternatief.
De medezeggenschap heeft adviesrecht op de toelatingsprocedure en op het beleid ten aanzien van de kosten voor toelating. Tevens is bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke bedragen ten hoogste gesteld kunnen worden. Gedacht wordt aan een bijdrage van 50 tot 100 euro maximaal.

Gebruikte bronnen
Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013