Aanvullende verklaring inzake Wob-verzoek The Rights Forum - 21 februari 2022

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Foto

21 februari 2022

Alle veertien Nederlandse universiteiten hebben een Wob-verzoek ontvangen van ’The Rights Forum’. Zij zullen op delen van dit verzoek niet ingaan. Het verzoek richt zich immers niet alleen op banden met organisaties in Israël, maar ook met Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme. Alle veertien Nederlandse universiteiten zullen op dit deel van het verzoek niet ingaan. De bijzondere universiteiten zijn niet Wob-plichtig en hoeven derhalve alleen al om die reden niet aan het Wob-verzoek te voldoen, maar ondersteunen deze visie volledig. 
 
Universiteiten in Nederland dragen bij aan de pluriformiteit en vrijheid in (academisch) Nederland en daarbuiten. Ongelijke behandeling op basis van religie of afkomst wijzen wij ten sterkste af. Wij staan voor de veiligheid van het werkklimaat voor al onze medewerkers en studenten en het kunnen zijn van een academische gemeenschap die niemand uitsluit en waarin geen onderscheid wordt gemaakt op basis van religie of afkomst. Het vizier richten op een specifieke groep burgers, waaronder ook medewerkers, studenten en alumni van onze universiteiten zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van onrecht en discriminatie. Hier werken wij niet aan mee. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullende verklaring inzake Wob-verzoek The Rights Forum

15 februari 2022

Een aantal weken geleden hebben alle Nederlandse universiteiten een Wob-verzoek ontvangen van The Rights Forum waarin wordt verzocht om informatie over “institutionele banden van de universiteit met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren.” Ook wordt verzocht om informatie over banden met een aantal specifieke Joodse organisaties.

De behandeling en verspreiding van het Wob-verzoek heeft binnen universiteiten geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid. Wij betreuren dit. Wij staan voor een veilig onderwijs-, onderzoeks- en werkklimaat voor al onze medewerkers en studenten. De signalen dat dit in het geding is gekomen door onze aanpak van het Wob-verzoek trekken wij ons aan en bevestigen dat een zorgvuldige beoordeling van het verzoek noodzakelijk is. 

Afgelopen vrijdag gaven we al aan dat de universiteiten om uitstel zullen vragen bij de indiener van het Wob-verzoek. Hieronder meer informatie daarover. 

Alle universiteiten die onder de Wob vallen gaan uitstel aanvragen (of hebben dat inmiddels al gedaan) bij de indiener van het Wob-verzoek, The Rights Forum. Dit betekent dat er nu geen verdere stappen worden genomen voor het opvragen, verzamelen en/of versturen van informatie waar in het Wob-verzoek om wordt gevraagd.

De universiteiten willen een zorgvuldige afweging maken of en zo ja, op welke wijze het verzoek in behandeling moet worden genomen. Dit vraagt een weging aan de hand van de Wet Openbaarheid Bestuur, maar ook bredere wettelijke kaders en universitaire uitgangspunten zoals veiligheid van onze medewerkers en studenten, academische vrijheid, gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. Hierbij zal gekeken worden of meewerken aan (onderdelen van) het verzoek het onevenredig benadelen van betrokkenen betekent (artikel 10g, sub 2 van de Wob). 

Deze afweging dient zorgvuldig te gebeuren en zal dus enige tijd vergen. Zodra meer bekend is hierover, zullen we dit weer via een bericht communiceren. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie Universiteiten van Nederland op Wob-verzoek The Rights Forum 

11 februari 2022

Alle veertien universiteiten die zijn aangesloten bij Universiteiten van Nederland hebben een Wob-verzoek ontvangen van The Rights Forum inzake ‘institutionele banden van de universiteiten met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren’. Naar aanleiding van dit Wob-verzoek zijn vragen en onrust gerezen. Om dit verzoek af te handelen vragen alle universiteiten die onder de Wob vallen, uitstel aan bij de indiener voor de behandeling van dit verzoek. 

In het Wob-verzoek wordt gevraagd om institutionele samenwerkingen tussen de universiteiten en de in de uitvraag genoemde organisaties. Het betreft expliciet geen samenwerkingen met individuele academici. Bijna alle universiteiten zijn verplicht om mee te werken aan de openbaarmaking van de verzochte informatie. Universiteiten mogen geen afwegingen maken over welk Wob-verzoek zij moreel of anderszins niet wenselijk of ongepast vinden. Dat wil niet zeggen dat alle verzochte informatie ook daadwerkelijk integraal openbaar gemaakt moet worden. De Wob biedt uitzonderingsgronden, bijvoorbeeld voor persoonlijke gegevens zoals godsdienst en levensovertuiging. Belanghebbenden, zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, die bedenkingen hebben bij openbaarmaking van informatie zullen worden gevraagd om hun zienswijzen, oftewel bezwaar tegen openbaarmaking, met hun universiteit te delen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke besluiten over openbaarmaking.