Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten

Sinds december 1999 gelden er voor de universiteiten eigen regelingen op het gebied van werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Afspraken over sociale zekerheid staan niet in het CAO-boekje maar in aparte bijlagen. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt voor een universitaire werknemer de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling, waarin onder meer doorbetaling van loon tijdens ziekte is geregeld.

Contact

Reparatie-uitkering WGA
Op basis van cao art. 7.2 vijfde en zesde lid heeft de werknemer die recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering, mogelijk ook recht op een reparatie-uitkering WGA op basis van de ZANU. Deze reparatie-uitkering WGA gaat in direct na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van de reparatie-uitkering WGA is gelijk aan het verschil tussen de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering volgens de Wet WIA zoals die luidde op 31 december 2015 en de toegekende duur van de loongerelateerde WGA-uitkering.  Aanvragen voor een reparatie-uitkering WGA kunnen worden ingediend vanaf 2 maanden voor het einde van de loongerelateerde WGA-uitkering. Meer informatie over de reparatie-uitkering WGA is te vinden in de ZANU, zie de kolom aan de rechterzijde. In die kolom is ook het aanvraagformulier te vinden.
NB indien universiteiten voor hun werknemers een aanvullende inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid via Loyalis hebben afgesloten, wordt een eventueel WGA-hiaat hieruit al gedekt.

Vragen en contact
Heb u vragen? Klik hier voor de FAQ’s over sociale zekerheid. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent geweest. 
Hebt u al een reparatie-uitkering WGA en hebt u daarover vragen, dan kunt u bellen met Visma Idella: 088-230 2650. Visma Idella is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

Downloads