Veelgestelde vragen CAO: Vakantie- en feestdagen

Contact

Vakantie- en feestdagen Op hoeveel vakantie-uren heb ik recht?

Bij een volledige arbeidsduur heeft u recht op 232 vakantie-uren per jaar. In artikel 4.7 (en bijlage B) van de CAO vindt u deze aanvullende regels. Daarnaast kunnen er nog per universiteit aanvullende regelingen bestaan. Neem hiervoor contact op met de HR afdeling van uw eigen universiteit.
 

Vakantie- en feestdagen Bouw ik vakantiedagen op tijdens ziekte?

In de nieuwe regeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vakantieopbouw voor gezonde en zieke werknemers. De leidinggevende moet er op toe zien dat zieke werknemers daadwerkelijk vakantie opnemen en daar ook de mogelijkheid toe bieden. Dit is mede een taak voor de Arbo arts. Voor meer informatie kunt u artikel 12 van de ZANU raadplegen.
 

Vakantie- en feestdagen Welke feestdagen gelden binnen de universiteit?

Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Koninginne- of Koningsdag (zie art. 4.89 CAO). Op deze feestdagen wordt in principe niet gewerkt, tenzij het belang van de instelling dit onvermijdelijk maakt. Daarnaast is hetHet is mogelijk dat er naast deze dagen andere lokale dagen zijn die als feestdag gelden binnen de universiteit. Uw HR afdeling kan hier meer over vertellen.
 

Vakantie- en feestdagen Wanneer kan ik vakantiedagen opnemen?

Vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met de werkgever. De werkgever heeft het recht de gevraagde vakantie te weigeren wanneer het belang van de instelling zich daar aantoonbaar tegen verzet. Als u voor 1 juli zelf geen voorstel heeft gedaan om vakantiedagen op te nemen, kan de werkgever een vakantie vaststellen van maximaal vier maal uw arbeidsduur per week.
Als een werknemer vakantie wil opnemen voor een voor hem geldende religieuze feestdag, wordt dit verzoek ingewilligd tot maximaal vijf dagen per jaar, tenzij het dienstbelang zich hiertegen verzet (zie art. 4.7 CAO).
 

Vakantie- en feestdagen Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Een eventueel restant van uw vakantieverlof mag naar het volgende kalenderjaar worden meegenomen, maar moet voor 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar geheel zijn opgenomen. Wanneer dit niet het geval is, kan uw werkgever  bepalen wanneer u uw vakantie-uren moet opnemen. Dit om te voorkomen dat er verlofstuwmeren ontstaan.