Veelgestelde vragen CAO: Ontslag

Contact

Ontslag Kan mijn dienstverband voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Een dienstverband voor bepaalde tijd kan door werkgever en door de werknemer tussentijds gemotiveerd en indien sprake is van een redelijke grond worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (zie art. 8.1 CAO):
a. drie maanden, als u op het tijdstip van opzegging ten minste 12 maanden onafgebroken in dienst bent geweest;
b. twee maanden in de overige gevallen;
c. in afwijking hiervan een maand bij een dienstverband dat is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
In geval van ontslag is een ontslagvergunning vereist. Deze wordt door de werkgever aangevraagd wordt bij het UWV. Voor meer informatie raadpleeg de website van UWV.

Ontslag Mag ik doorwerken na het bereiken van mijn AOW gerechtigde leeftijd?

Het dienstverband eindigt met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (zie art. 8.1, lid 4, CAO). Wanneer de werkgever daarmee instemt, kan een nieuw dienstverband worden gesloten.

 

Ontslag Wat houdt de mobiliteitspremie in?

Met ontslag bedreigde werknemers, die bij een reorganisatie vrijwillig ontslag nemen, komen in aanmerking voor een mobiliteitspremie. Voorwaarde is wel dat de werknemer voor de universiteit geen uitkeringslasten meer genereert. Als u van de regeling gebruik maakt, doet u afstand van andere uitkeringen. Bovendien geldt er voor dit vrijwillige ontslag geen opzegtermijn. De toe te kennen premie is afhankelijk van het bruto maandsalaris van de werknemer, het aantal dienstjaren en het tijdstip waarop de werknemer ontslag neemt. Bijvoorbeeld: een werknemer die 5 jaar in dienst is, neemt in de vierde maand van de ontslagbeschermingstermijn ontslag en ontvangt vervolgens een mobiliteitspremie van zes maal zijn bruto maandsalaris. Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering zijn niet inbegrepen (zie artikel 9.9 CAO voor informatie over de mobiliteitspremie en bijlage K CAO).