Studentenhuisvesting

Ieder jaar starten duizenden studenten uit binnen- en buitenland met een nieuwe opleiding. Een groot deel van de Nederlandse studenten gaat tijdens of aan het begin van hun studie voor het eerst op zichzelf wonen. Internationale studenten hebben bij aankomst in Nederland direct woonruimte nodig. Dit maakt huisvesting een belangrijk onderdeel van onze kenniseconomie.

Contact

Een groot aantal studenten heeft moeite met het vinden van geschikte huisvesting. Deze situatie is voor zowel Nederlandse als internationale studenten onwenselijk. Gemeenten, onderwijsinstellingen, huisvesters (woningcorporaties en particuliere beleggers), studenten en de Rijksoverheid zijn daarom in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2021 overeengekomen om een oplossing te vinden voor het kamertekort. Momenteel wordt het landelijk actieplan geëvalueerd. Het huidige huisvestingstekort loopt de komende jaren vermoedelijk verder op van 22.000 tot 50.000 wooneenheden.

Rol Universiteiten van Nederland

Universiteiten zijn niet verantwoordelijk voor het realiseren van studentenhuisvesting, maar wel actief betrokken. Binnen de ruimte die universiteiten hebben, wordt gekeken naar de mogelijkheden. Universiteiten ondernemen daartoe de volgende acties:

 

  • Universiteiten informeren gemeenten en huisvesters over de verwachte instroom van studenten. Momenteel is de internationale instroom erg lastig te voorspellen, hiervoor willen universiteiten sturingsinstrumenten.
  • Universiteiten informeren internationale studenten over de krappe Nederlandse woningmarkt. Het wordt studenten streng afgeraden om zonder huisvesting naar Nederland af te reizen.
  • Universiteiten faciliteren waar mogelijk de huisvestingsvraag, bijvoorbeeld door studentenhuisvesting te reserveren voor internationale studenten. Universiteiten hebben hier beperkte middelen voor.

De Universiteiten van Nederland zijn betrokken bij de opstelling van het nieuwe landelijke actieplan. Universiteiten zetten in op een nieuw landelijk actieplan waarin concrete streefcijfers worden opgenomen, waarin drempels voor de faciliterende rol bij huisvestingsbemiddeling worden weggenomen en waarin huisvesting betaalbaar is voor studenten. 

UNL plaats in het Landelijk Platform Studentenhuisvesting en de alliantie 'studentenhuisvesting' van het Netwerk Kennissteden. 

Onderzoek naar studentenhuisvesting

Jaarlijks voert ABF Research in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uit naar de prognoses op het gebied van studentenhuisvesting in de 34 studentensteden. Het Apollo-model voorspelt welke vraag naar woonruimte er zal zijn vanuit studenten. Aanvullend wordt er jaarlijks een enquête onder studenten uitgezet waarin zij worden bevraagd over hun woonwensen. Omdat zo’n 45.000 studenten de enquête invullen, is het ook mogelijk om uitspraken te doen over de kwalitatieve woningbehoefte van studenten. 


De enquête en de uitsplitsing van de ramingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leiden tot statistieken en prognoses over het aantal studenten naar leeftijd, geslacht, hbo/wo, bachelor/master en uit- dan wel thuiswonend. De huisvestingsbehoefte wordt voorspeld naar type woonruimte (kamers met gedeelde voorzieningen, eenkamerwoningen en meerkamerwoningen), huurprijs en gewenste locatie. Hieruit blijkt dat het tekort oploopt tot ruim 50.000 wooneenheden in de komende jaren. Via deze link kunt u het rapport van 2019 opvragen.