Gebruik van deal-termprincipes voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs

Artikel

Contact

Universiteiten van Nederland (UNL) presenteerde in februari 2023 transparante principes voor de overdracht van intellectueel eigendom aan (universitaire) spin-offs. In deze zogeheten deal terms is geregeld op welke manier wordt omgegaan met intellectueel eigendom en met het aandeelhouderschap van universiteiten in spin-offs als een onderzoeker uit dienst treedt. De deal terms zijn tot stand gekomen in een werkgroep met daarin universiteiten, investeerders en ondernemers, en met ondersteuning van Techleap.nl. Ze hebben tot doel het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten. De deal terms gaan over de vergoeding voor en afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn bedoeld voor de situatie dat een onderzoeker uit dienst treedt en een bedrijf wil starten op basis van het intellectuele eigendom dat is voortgekomen uit activiteiten van de universiteit. De uitgangspunten van de deal terms zijn dat deze simpel, redelijk en transparant moeten zijn.

De deal terms zorgen ervoor dat er in de vroege en kwetsbare fase van een bedrijf geen geld wordt onttrokken aan de spin-off van de kennisinstelling. De intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de spin-off tegen een vergoeding die bestaat uit een minderheidsaandeel voor de universiteit binnen het bedrijf. Dit minderheidsaandeel wordt kleiner naarmate er meer investeerders investeren in het bedrijf en de universiteit trekt zich terug zodra er voor de spin-off geen meerwaarde meer is. Zo komt de ondernemer aan het stuur en is het voor investeerders aantrekkelijker om te participeren. Naast deze afspraken is het ook altijd mogelijk voor de universiteit om te kiezen voor een licentie/royalties-deal, in overleg met de spin-off.

De deal terms zijn beschikbaar voor alle kennisinstellingen. Ook in andere situaties wordt transparantie, harmonisatie en uniformiteit nagestreefd, omdat niet bij alle kennisinstellingen de onderzoeker volledig uit dienst gaat. Daarom gaan onder andere alle universiteiten, samen met de universitaire medische centra, optrekken in een vervolgproces. Daarin wordt ook rekening gehouden met de situatie waarin een bedrijf wordt gestart met intellectueel eigendom van de kennisinstelling, zonder dat de onderzoeker zelf ondernemer wordt. Het gebruik van de deal terms wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd door de Knowledge Transfer Offices/Technology Transfer Offices (KTO’s/TTO’s) van de kennisinstellingen, in samenwerking met Techleap, ondernemers en investeerders. Hierdoor wordt er gewerkt aan steeds beter werkende afspraken voor universitaire spin-offs.

Downloads