Downloadbare gegevens Personeel

Contact

De universiteiten leveren jaarlijks databestanden met daarin geaggregeerde personeelsgegevens aan Universiteiten van Nederland ten behoeve van de dataverzameling personeelsinformatie.

De universiteiten zijn eigenaar van deze gegevens. De personeelsgegevens worden verzameld in het zg. WOPI-bestand. De definities met betrekking tot de WOPI-verzameling zijn vastgelegd bij Edustandaard.

Personeelsgegevens per peildatum 31 december
Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: augustus 2023

Downloadbare gegevens t/m 31 december 2022  (xlsx-bestand)

Met ingang van augustus 2020 zijn de gegevens beschikbaar middels zogenaamde draaitabellen: een functie binnen het Microsoft-programma Excel. In het te downloaden bestand staat een beknopte uitleg over de mogelijkheden van deze draaitabellen.


In de bestanden staat de stand van zaken in de universitaire personeelsbestanden op 31/12. Er worden beschikbaar gesteld in personen en in fte (functionele tijdseenheid; 1 fte = 38 uur). De personeelsbestanden bevatten alleen gegevens van personen die voorkomen in de personeelsregistraties van de Nederlandse universiteiten op ultimo van elk kalenderjaar. Dat wil zeggen: de gegevens zijn exclusief personeel dat via derden wordt ingehuurd.


Opmerking met betrekking tot de sector Gezondheid:

De sector "Gezondheid" bevat geen gegevens van personeelsleden van universitaire Medische Centra, die geen dienstbetrekking bij de universiteit zelf hebben. Zicht op de totale sector alleen mogelijk als gegevens van universitaire medische centra hierbij zouden worden betrokken. Universiteiten van Nederland beschikt niet over deze informatie.

 

Zie de disclaimer voor meer informatie over de dataverzameling.