Print
 
 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Algemeen
Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de arbeidsrechtelijke (rechts-)positie van ambtenaren gelijk is geworden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. In de wet is bepaald dat de medewerkers van openbare universiteiten, die eerst onder het ambtenarenrecht vielen, nu eveneens onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW) vallen. Voor de medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University was dit al het geval. 


Aanpak universiteiten
Voor de invoering van de WNRA zijn verschillende wetten, regelingen en overeenkomsten gewijzigd, zo ook de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Nederlandse Universiteiten. De VSNU heeft, samen met de universiteiten en werknemersorganisaties, de sector voorbereid op de invoering van de wet. Diverse groepen van experts hebben samen in kaart gebracht wat nodig was om onze sector te laten voldoen aan de WNRA. Gezamenlijk zorgden experts van de veertien universiteiten dat de invoering zo soepel mogelijk verliep. Onze sector had het voordeel dat vanwege de drie bijzondere universiteiten al veel van het burgerlijk recht is verwerkt in onze cao. De veranderingen voor onze sector zijn dus minder ingrijpend dan voor andere overheidssectoren zoals de Rijksoverheid en de gemeenten. Gevolgen voor medewerkers van openbare universiteiten

Bent u een medewerker van openbare universiteiten? Dan heeft de invoering van de WNRA gevolgen gehad voor uw arbeidsrechtelijke (rechts-)positie. Hieronder kunt u de belangrijkste veranderingen vinden:

  • De eenzijdige aanstelling is vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst;
  • Arbeidsvoorwaarden die met werknemers zijn afgesproken (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren, pensioen en andere cao-regelingen) veranderen niet door de nieuwe wet. 
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door een cao. Omdat de cao Nederlandse Universiteiten al jaren voor de bijzondere universiteiten van kracht is, merkt u niets van deze wijziging. 
  • Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter. De bezwarenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet meer van toepassing. 
  • Een andere ontslagprocedure. 

De VSNU houdt u via deze webpagina op de hoogte over de implementatie van de WNRA en eventuele nieuwe ontwikkelingen.