Universiteit Utrecht

Beatrice de Graaf in DWDD: grip op terrorisme

“De vlam van het verzet is van alle tijden. Maar als uitdaging aan de moderne staat en de liberale samen-leving staan terrorisme en extremisme sinds de 20e eeuw in het brandpunt van de belangstelling. Terroristen zijn de fundamentalistische gesels van de moderne tijd. Hoe kunnen we de radicaliseringspuzzel duiden, en wellicht zelfs oplossen? Zonder historisch besef en begrip van de context zullen we zeker geen grip op het fenomeen krijgen“, aldus Beatrice de Graaf bij De Wereld Draait Door (DWDD).

Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar Geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, is regelmatig te gast bij DWDD en gaf een college over terrorisme bij DWDD University. Daarin vertelde zij over het ontstaan van terroristische bewegingen en het verdwijnen ervan. Ook gaf zij een collegereeks over terrorisme bij de Universiteit van Nederland.

Beatrice de Graaf doet onderzoek naar terrorisme, conflict en veiligheid in historisch perspectief en is verbonden aan het onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Daarin werken wetenschappers uit verschillende disciplines samen om te onderzoeken hoe de kracht van samenlevingen wordt bepaald door de kwaliteit van haar instituties. Deze instituties – wetten, netwerken, organisaties etc. – maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving.

BEKIJK HET COLLEGE TERRORISME
DOOR BEATRICE DE GRAAF - KLIK HIER!

BEKIJK DE COLLEGEREEKS UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND - KLIK HIER!

Symposium Blik op Wetenschap:
Nederlandse arbeidsmarkt is niet duurzaam

Tijdens het jaarlijks symposium Blik op Wetenschap belichten Utrechtse toponderzoekers een actueel thema vanuit hun eigen expertise en visie. Rector Magnificus Bert van der Zwaan: “Wetenschap heeft baat bij kruisbestuiving tussen de disciplines. Blik op Weten-schap biedt een podium om met elkaar in discussie te gaan over de bijdrage die verschillende vakgebieden leveren en de raakvlakken in het onderzoek.”

In oktober 2015 was het thema van het symposium
de duurzame arbeidsmarkt. Mariëtte Hamer, Joop Schippers en Paul Boselie gingen in op de vraag welke veranderingen in gedrag, wet- en regelgeving nodig en mogelijk zijn om een duurzame arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Want Nederland heeft nog geen duurzame arbeids-markt, zo blijkt uit het whitepaper ‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’ van zes Utrechtse hoogleraren met een verschillende wetenschappelijke invalshoek. Volgens hen functioneert de Nederlandse arbeidsmarkt als topsport. Op het speelveld staat een relatief kleine groep insiders die in korte tijd heel hard werkt. Door
dit systeem blijven veel mensen buitenspel staan. Er ontstaat een scherpe tweedeling tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er een ‘onderbenutting’ (met name van vrouwen, allochtonen en ouderen) en ‘overbenut-ting’ (steeds minder mensen moeten hetzelfde werk
in dezelfde tijd doen, wat leidt tot grote werkdruk) van grote groepen werkenden.

Toch is een duurzame arbeidsmarkt wel binnen bereik, concluderen de wetenschappers, die vier scenario’s beschrijven om de kloof tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen.

  • Kinderkenniscentrum:
    ontwikkeling van gedrag
    van kinderen

    Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze de snelle veranderingen in onze samenleving niet kunnen bijbenen en maar moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. Hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven – en zich volop kunnen ontwikkelen – in een snel veranderende omgeving? Hoe kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige individuen?

    Met het KinderKennisCentrum onderzoekt de Universiteit Utrecht de ontwikkeling van gedrag van opgroeiende kinderen in de regio Utrecht. Daarbij staat de samenhang tussen hersenontwikkeling, gedrag en omgevingsfactoren centraal. Welke factoren zijn daarbij van belang, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap? Welke rol spelen de opvoeding of het temperament van kinderen? Wat is de invloed van leeftijdsgenoten? Hoe leren kinderen inschatten wat er in anderen omgaat? Hoe nemen baby’s en jonge kinderen emoties waar? Met het antwoord op deze vragen wil het KinderKennis-Centrum de zorg voor kinderen met gedragsproblemen verbeteren. Door onderzoek te doen naar de biologi-sche en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden investeert de Universiteit Utrecht in toekomstige generaties.

Meer informatie:

BEZOEK DE WEBSITE VAN KINDERKENNISCENTRUM - KLIK HIER!

BEKIJK OOK HET YOU-th-ONDERZOEK
KLIK HIER!

Ooit werd het gebouw van het Universiteitsmuseum opgeleverd voor 25.000 bezoekers per jaar. De afgelopen jaren groeiden de bezoekersaantallen snel, tot 74.000 in 2015. Het Universiteitsmuseum betrekt een breed publiek bij wetenschap. Actueel onderzoek, interactie en de bijzondere historische collectie komen er samen.

In het ArcheoLAB kruipen kinderen bijvoorbeeld in de huid van een archeoloog. Ze onderzoeken eeuwen-oude spullen, ontdekken wat grondlagen je vertellen over de geschiedenis, en kunnen eigen vondsten voorleggen aan archeologen. Ook tijdens de Science clubs kunnen kinderen kennismaken met de wetenschap en zelf experimenten uitvoeren.

Naar aanleiding van een baanbrekende schedel-operatie in het UMC Utrecht, waarbij voor het eerst een schedel werd vervangen door een kunststof exemplaar, organiseerde het Universiteitsmuseum
de tentoonstelling SchedelLAB. In het SchedelLAB ontdekten bezoekers wat er allemaal kwam kijken
bij de 23 uur durende operatie en leerden zij over schedels, schedeltransplantaties en hun eigen hersenpan. Ook konden ze onderzoekers van het UMC Utrecht helpen door een 3D-foto van hun schedel te maken. Met de gegevens kunnen wetenschappers een beter beeld krijgen van een gemiddeld gezicht, wat helpt bij toekomstige gezichtsoperaties.

Universiteitsmuseum: kruip in de huid van wetenschappers

BEKIJK DE VIDEO - KLIK HIER!

BEZOEK DE WEBSITE VAN UNIVERSITEITSMUSEUM - KLIK HIER!

Future Deltas: interdisciplinair onderzoek naar duurzaam deltabeheer

Elke delta op aarde is anders, maar ze hebben allemaal gemeen dat er een wisselwerking plaatsvindt tussen water, land, mens en natuur. Wereldwijd dreigen veel van deze delta’s te verdrinken door bodemdaling als gevolg van klimaatverandering en menselijk handelen. We hebben steden gebouwd, rivieren verlegd en vastgelegd, het landgebruik veranderd en water, olie en gas onttrokken aan de ondergrond. Daardoor wordt de natuurlijke bodemdaling enorm versneld, wat grote gevolgen kan hebben voor de mensen die er wonen door een toenemend overstromingsgevaar. Vaak is er ook verwarring over wie er verantwoordelijk is voor de schade.

Future Deltas, een van de elf focusgebieden van de Universiteit Utrecht, onderzoekt wat de bodemdaling veroorzaakt en hoe we het beheer van delta’s kunnen optimaliseren. Het onderzoeksprogramma richt zich op het begrijpen en voorspellen van delta’s en delta-management. Future Deltas onderzoekt niet alleen de bodem, maar kijkt ook naar de invloed van de mens op bodemdaling en naar de gevolgen van bodemdaling op de samenleving. Onderscheidend is de interdiscipli-naire, integrale aanpak; door fysische, chemische, biologische, institutionele, juridische en socio-economi-sche processen te bestuderen biedt Future Deltas een beleidsmatig perspectief op het onderzoek naar en het beheer van deltasystemen.

Meer informatie:

BEZOEK DE WEBSITE FUTURE DELTAS
KLIK HIER!

Future Food: voeding voor toekomstige generaties

De snel groeiende wereldbevolking legt een grote druk op de voedselvoorziening. Een deel van de wereld worstelt met te veel en ongezond voedsel, een ander deel heeft te weinig en te eenzijdig voedsel. We moeten meer voedsel produceren en minder verspillen. Hoe zorgen we dat iedereen in de toekomst voldoende te eten heeft en hoe doen we dat op een duurzame en gezonde manier? Wat zijn innovatieve manieren om voedsel te verbouwen? Hoe kun je voedingskeuzes en gedrag beïnvloeden?

In het focusgebied Future Food Utrecht werken onder-zoekers van de Universiteit Utrecht aan oplossingen voor de voeding van de toekomstige generaties.
Future Food richt zich op de productie van voeding,
de gezondheidseffecten ervan en gezonde voedings-patronen. Daarbij bundelen onderzoekers uit de biologie, diergeneeskunde, psychologie, geografie, economie en geneeskunde hun krachten.

Future Food Utrecht legt nadrukkelijk de link tussen fundamenteel onderzoek en maatschappelijke vragen. Het onderzoek is ongekend breed: van onderzoek naar planten om de opbrengst van gewassen te optimali-seren tot de psychologische achtergrond van gezonde en minder gezonde voedselkeuzes. Met deze geïnte-greerde aanpak werkt Future Food aan oplossingen voor een duurzame en gezonde voedselvoorziening, die toegankelijk en acceptabel zijn voor de wereld-bevolking.

Meer informatie:

BEZOEK DE WEBSITE FUTURE FOOD UTRECHT
KLIK HIER!

ARC CBBC: krachtige samenwerking in
chemieonderzoek van de toekomst

De almaar groeiende wereldbevolking doet een zwaar beroep op de voorraad grondstoffen en vormt een uitdaging voor de duurzaamheid en leefbaarheid in stedelijke gebieden. Het vinden
van duurzame oplossingen is een grote uitdaging, waarvoor grensverleggend multidisciplinair onder-zoek en nieuwe samenwerkingsverbanden nodig zijn.

Daarom gaat de Universiteit Utrecht - samen met AkzoNobel, BASF, Shell, het Ministerie van Econo-mische Zaken, de Topsector Chemie, de TU/e en de RUG - werken aan de verduurzaming van de chemische industrie. Dat doen zij in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consor-tium (ARC CBBC). Dit nationale onderzoekscentrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

Spinozawinnaar prof. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht is een van de initiatiefnemers: “Met het CBBC willen we topwetenschap en bedrijven verbinden om te werken aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen”. Door grensverleggende wetenschap te verbinden met complexe industriële vraagstukken kunnen doorbraken en nieuwe toepassingen ontstaan die nodig zijn om ook in de toekomst duurzaam te kunnen voorzien in de behoefte aan energie en materialen. Het verbeteren van bestaande

Meer informatie:

producten en productieprocessen en het ontwikke-len van innovatieve alternatieven kan bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, waarin producten en materialen hergebruikt worden en grondstoffen hun waarde behouden.

Elevate: online onderwijs voor medische professionals

In 2012 introduceerden het Universiteit Utrecht en de Universitair Medisch Centrum Utrecht Elevate, het online leerplatform voor medische professionals over
de hele wereld. De online cursussen op Elevate zijn bedoeld om medische kennis zonder beperkingen en zonder grenzen te bevorderen, om op die manier de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkelingslanden.

Rick Grobbee, hoogleraar Klinische Epidemiologie en universiteitshoogleraar Global Health, signaleerde een behoefte aan e-learning in de gezondheidszorg en initieerde vervolgens Elevate. “We hebben een morele plicht om onze kennis te exporteren en iets te doen aan de enorme druk van ziekten en verschillen in gezond-heid in opkomende landen,” legt hij uit.

Deelnemers volgen een cursus bij Elevate omdat ze op zoek zijn naar academische kwaliteit met flexibiliteit van locatie, tijd en studiemethode. De cursussen worden gegeven door docenten van bekende academische instellingen en worden gekenmerkt door persoonlijke feedback en een hoge mate van interactie met collega's en deskundigen. Bij afronding van een cursus krijgen deelnemers Europese studiepunten (ECTS) en een geaccrediteerd diploma.

Naast deze kleinschalige, selectieve en betaalde ‘small private online courses’ biedt de Universiteit Utrecht ook gratis MOOC’s – massive open online courses – aan op online platform Coursera voor gezondheidsprofessio-nals; een over de ziekte ebola, en een over clinical epidemiology.

BEKIJK MOOC'S OP DE WEBSITE COURSERA
KLIK HIER!

Het grootste academische dierenziekenhuis in Europa

Eigenaren van dieren – van paarden en honden tot reptielen en vogels – kunnen bij het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht terecht voor specialistische zorg. Het is het grootste academische dierenziekenhuis in Europa, en uniek in Nederland.
Alle specialismen zitten er onder een dak, en artsen behandelen niet alleen op basis van ervaring maar doen ook onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en technieken om steeds betere zorg te kunnen bieden. In die zin is het diergeneeskundig centrum vergelijkbaar met een academisch ziekenhuis voor mensen.

Het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht, dat onderdeel is van de faculteit Diergeneeskunde, bestaat uit verschillende klinieken en centra. Zo is er de univer-siteitskliniek voor paarden, waar mensen terechtkunnen met hun paard, pony of ezel. Het kankercentrum behandelt kanker bij honden en katten. Ook is er een (spoed)kliniek die gespecialiseerd is in gezelschaps-dieren, van honden tot amfibieën. In de gedragskliniek behandelt een team van gedragsbiologen, dierenartsen en psychologen gedragsproblemen bij honden, katten en papegaaien. Tot slot is er een expertisecentrum dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid van rashonden en -katten.

Meer informatie:

BEZOEK DE WEBSITE UNIVERSITAIR DIERGENEESKUNDIG CENTRUM UTRECHT
KLIK HIER!

Dierenarts Jenny schrijft 'verhalen uit de praktijk' en heeft iedere twee weken haar eigen dierenitem bij Tijd voor Max:

LEES DE BLOG VAN DIERENARTS JENNY
KLIK HIER!

KIJK DIERENARTS JENNY OP TV
KLIK HIER!

UtrechtInc: de Garage

De complexe uitdagingen van vandaag vragen om creatieve oplossingen en ondernemerschap. Impactvolle ideeën ontstaan wanneer je bereid bent om samen te werken en breder te kijken dan je eigen vakgebied. Bedrijfsincubator UtrechtInc richt zich op innovatieve en schaalbare start-ups, en begeleidt ondernemers en onderzoekers die een innovatief bedrijf willen starten.

In het start-up-programma werken zij versneld naar een schaalbaar businessmodel, betalende klanten en een werkend product. UtrechtInc heeft inmiddels 150 start-ups ondersteund en biedt naast inhoudelijke program-ma’s ook financiering, kantoorruimte, training, coaching en een start-up community van ondernemers, ervaren experts en nieuw talent. Bekende bedrijven die hier zijn begonnen zijn onder andere MoneyMonk, Battle of Concepts en SnappCar.

In 2016 krijgt UtrechtInc met de Garage 600 vierkante meter aan extra ruimte voor het creëren van duurzame start-ups op het Utrecht Science Park. In de Garage bundelen start-ups, duurzaamheidsprogramma’s en partners als het Utrecht Sustainability Instituut en ClimateKIC hun krachten. Studenten, onderzoekers en (startende) bedrijven vinden elkaar om nieuwe duurzame oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die afkomstig zijn van bedrijven en overheden. In totaal wil UtrechtInc met dit programma
30 nieuwe duurzame bedrijven creëren.

Bron: Utrechtinc/Shody Careman, 2016

  • Resultaten

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten