Print
 
 

Instructietaal universitaire opleidingen

Definitie Instructietaal

UNL inventariseert de instructietaal van de universitaire bachelor- en masteropleidingen met ingang van studiejaar 2016/17In afstemming met de universiteiten zijn hierbij drie categorieën gedefinieerd:

Nederlandstalige (NL) opleidingen zijn opleidingen die enkel te volgen zijn wanneer de student de Nederlandse taal machtig is. Dat sluit overigens niet uit dat bij een deel van de vakken de voertaal Engels is of dat er Engels- of anderstalige literatuur wordt aangeboden.

Nederlands- en Engelstalige (NL+ENG) opleidingen waarbij een universiteit twee varianten van dezelfde opleiding aanbiedt. Bij aanvan van de opleiding kan de student aangeven de Nederlandse of de Engelstalige variant van de opleiding te willen volgen. 

Engelstalige (ENG) opleidingen zijn opleidingen die geheel in het Engels worden aangeboden. Een student die de Engelse taal machtig is, kan deze opleiding volgen.

 

  

Thema's:

De meeste bacheloropleidingen hebben Nederlands als opleidingstaal

Engelstalige bacheloropleidingen vooral bij de University Colleges en de sector techniek

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen

 

 

 

De meeste bacheloropleidingen hebben Nederlands als opleidingstaal


In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. In de master is de situatie anders en zijn de meeste opleidingen Engelstalig. De verhouding op basis van de jaarlijkse  studenteninstroom is ongeveer gelijk: een meerderheid van de bachelorstudenten volgt een Nederlandstalige opleiding en een meerderheid van de masterstudenten een Engelstalige opleiding. Opvallend is dat de opleidingen met zowel een Nederlandstalige als Engelstalige variant relatief groot zijn: een groot deel van de studenten volgt een dergelijke opleiding.

 

 

 

Engelstalige bacheloropleidingen vooral bij de University Colleges en de sector Techniek


De meeste Engelstalige bacheloropleidingen vallen binnen de sector Techniek en Sectoroverstijgend (University colleges). Binnen de sector Economie is het aanbod van opleidingen met zowel een Nederlandse als een Engelstalige variant het grootst. In de master is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal. In de sectoren Gezondheid en Recht komen relatief de meeste Nederlandstalige masteropleidingen voor.

 

 

 

In onderstaande grafiek is het aandeel Engelstalige opleidingen (NL+ENG en ENG) afgezet tegen het aandeel internationale instroom per sector. Zichtbaar is dat, gezien het aandeel Engelstalige opleidingen, de sector Gedrag en Maatschappij een relatief grote internationale instroom heeft terwijl de sector Techniek een relatief lage internationale instroom heeft.

 

 

 

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen


Studenten zijn in gelijke mate tevreden over Nederlands- en Engelstalige opleidingen in het wo. Ook de didactische vaardigheden van docenten worden gelijk en op hoog  niveau beoordeeld. Bij geheel Engelstalige opleidingen beoordelen studenten de beheersing van de Engelse taal door docenten hoger dan in Nederlandstalige opleidingen. Ook hier valt op dat met een beoordeling van 4,2 (op een schaal van 1 tot en met 5) studenten tevreden zijn over het niveau.