Print
 
 

Samenwerking en competitie zorgen voor hoge kwaliteit Nederlands onderzoek

De Nederlandse universiteiten werken intensief samen met elkaar, het bedrijfsleven en de overheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele publicaties die zij samen met onderzoekers uit het bedrijfsleven schrijven, het aantal octrooien dat door universiteiten wordt aangevraagd, de omvang van inkomsten uit onderzoeksopdrachten (de zogenaamde derde geldstroom) en uit het aantal kennisintensieve startups dat door medewerkers en studenten wordt opgericht. Daarnaast nemen de universiteiten deel in brede, maatschappelijke coalities als de AI Coalitie, samen met overheidspartners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd is er sprake van een internationaal speelveld, waarbij competitie om talent een grote rol speelt. Dat is ook terug te zien in de vele soorten rankings die jaarlijks worden gepubliceerd. Die zijn veelal gebaseerd op data die goed internationaal vergelijkbaar zijn: bijvoorbeeld publicatiegegevens. De Nederlandse universiteiten spannen zich in om de discussie daarover in internationaal verband te veranderen, en zijn daarom het programma Erkennen en Waarderen gestart.

 

Thema's:

De onderzoekskwaliteit is hoog

Internationale samenwerking van groot belang

Samenwerking met bedrijven steeds intensiever

 

 

De onderzoekskwaliteit is hoog

 

De hoge kwaliteit van het onderzoek van de Nederlandse universiteiten is te zien in competities voor internationaal onderzoeksgeld: de kwaliteit van Nederlandse onderzoeksvoorstellen wordt daarin als zeer hoog beoordeeld. Ook uit de citatie-impactscore van publicaties en de posities op de internationale rankings laten zien dat Nederlands onderzoek van hoge kwaliteit is. Een graadmeter voor de onderzoekskwaliteit is de positie van de universiteiten in de internationale rankings. De Nederlandse universiteiten presteren zowel goed in de World University Ranking van het Times Higher Education (THE) als de Shanghai Ranking van de Academic Ranking of World Universities (ARWU). 
 

 

 

Hoewel de citatie-impactscore geen perfecte indicator is, wordt voor het beoordelen van de internationale wetenschappelijke invloed vaak gekeken naar het aantal keren dat een publicatie wordt geciteerd. Dit wordt ook wel de citatie-impactscore genoemd. Het idee hierachter is dat wetenschappers onderzoek citeren wanneer dit van hoge kwaliteit of innovatief is. In de grafiek is weergegeven welk deel van de publicaties van een land toebehoort tot de 10% meest geciteerde publicaties wereldwijd. 

 

.

 

 

Internationale samenwerking van groot belang

 

Internationale samenwerking in onderzoek is van groot belang, want gezamenlijk met onze internationale partners kunnen we grotere onderzoeksprojecten ondernemen en teams met toptalenten vanuit de wereld laten samenwerken. Een voorbeeld hiervan is de recente ‘foto’ van een zwart gat: Nederlandse onderzoekers hadden een leidende rol in het internationale team dat dit mogelijk maakte. Zulke samenwerkingen zijn belangrijk voor de wetenschap en de maatschappelijke oplossingen waar wetenschap aan bijdraagt.   

 

Nederlandse wetenschappers publiceren samen met collega’s uit landen over de hele wereld. Onderstaande kaart laat zien dat met onderzoekers uit de Verenigde Staten en Europese landen het meest wordt samengewerkt. Daarnaast zijn opkomende economieën van toenemend belang in wetenschappelijke samenwerking.
 

 

 

Er is een sterke samenhang tussen de mate van internationale samenwerking en het aantal vaak geciteerde artikelen. Nederland scoort op beide indicatoren hoog. 58% van het aantal publicaties van de Nederlandse universiteiten is tot stand gekomen in samenwerking met buitenlandse universiteiten en het aandeel publicaties in de top 10% wereldwijd is 14%. Daarmee scoort Nederland ver boven het gemiddelde en behoort het tot de 5 best presterende landen. Wanneer we de grafiek uitsplitsen naar de verschillende wetenschapsdisciplines, dan zien we eenzelfde beeld. Alle Nederlandse universiteiten scoren ver boven het gemiddelde.

 

.

 

 

Samenwerking met bedrijven steeds intensiever

De Nederlandse universiteiten hebben naast onderwijs en onderzoek nog een derde kerntaak: kennisbenutting door de maatschappij. In de afgelopen decennia is de samenwerking met organisaties en bedrijven steeds intensiever geworden. Vaak is die samenwerking ingebed in regionale ecosystemen of clusters. De condities voor publiek-private samenwerking zijn niet vanzelf goed: er is een complex samenspel van factoren die bepalen of de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven functioneert. Een ecosysteem kost tijd om op te bouwen. Universiteiten fungeren daarbij als een constante steunpilaar, die gedurende vele jaren een structuur en omgeving kunnen bieden waarbinnen innovatie wordt gestimuleerd en jong talent wordt begeleid. 

 

Data met betrekking tot Horizon2020 projecten bevat informatie over de samenwerking van universiteiten met andere: andere hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, private organisaties, publieke organisaties en overige. Klik voor meer informatie op de onderstaande afbeelding of klik hier.