Print
 
 

Publieke consultatie conceptversie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In juni 2016 heeft een commissie geadviseerd om de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) te herzien. U treft het adviesrapport hier aan. De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben daarom een commissie gevraagd een nieuwe tekst voor deze code te schrijven. 
 
Wie heeft de consultatieversie van de gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld?
Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening gewerkt aan deze nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het betreft een ingrijpende herziening van de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de herfst van 2017 heeft deze commissie een eerste consultatieronde georganiseerd. De code is besproken in een aantal consultatiebijeenkomsten. En de commissie heeft verschillende experts geïnterviewd. Met de opbrengst van deze eerste consultatieronde is de concept gedragscode door de commissie verder aangescherpt.
 
Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?
In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap. 
 
De gedragscode wetenschappelijke integriteit biedt dus een normatief kader voor onderzoekers. Bovendien staat in de consultatieversie van de gedragscode beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast bevat de concepttekst zorgplichten waaraan de instellingen moeten voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen. 
 
Publieke consultatie
De conceptversie van de gedragscode wordt van 1 februari tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. -De consultatie is inmiddels gesloten-
 
Alles op een rijtje 
De commissie stelt de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit open voor publieke consultatie.
 
Start publieke consultatie: 1 februari 2018
Deadline indienen opmerkingen: 1 maart 2018 -De consultatie is inmiddels gesloten-
 
U kunt de publieke consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit hier downloaden.
 
Let op: het betreft een conceptversie. De tekst is dus niet geaccordeerd door de besturen van de  KNAW, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, de TO2-federatie en/of de VSNU.
 
Vertaling gedragscode wetenschappelijke integriteit
De vertaling  betreft een voorlopige vertaling van de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit ten behoeve van de consultatie. Deze vertaling wordt niet geautoriseerd door de commissie die de consultatieversie van de gedragscode wetenschappelijke integriteit heeft opgesteld. De vertaling is dus een voorlopige Engelse vertaling van het Nederlandse origineel. Als er verschillen zijn in de interpretatie van de tekst, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 
Van de definitieve versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit zal een door de commissie geautoriseerde vertaling beschikbaar komen. Deze vertaling zal, los van de inhoudelijke wijzigingen die in de tekst van de code worden aangebracht, zeer waarschijnlijk verschillen van de vertaling die gedurende de consultatie beschikbaar komt.
 
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng,
 
De Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening 
 
NB: de commissie reageert in verband met de verwachte hoeveelheid reacties niet op uw inbreng. Uw inbreng wordt enkel door de commissie bekeken en wordt niet gepubliceerd.