Print
 
 

Nationale Wetenschapsagenda


Op 27 november 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gelanceerd. De Wetenschapsagenda is het resultaat van de kabinetsopdracht aan de kenniscoalitie om een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. De kenniscoalitie bestaat uit VSNU, Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2). Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken.

 

Vragen en kennispartners komen samen

De Wetenschapsagenda is een dynamische database van de vragen en van kennispartners die bij de vragen betrokken zijn, zoals universiteiten, instituten, hogescholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De agenda zal voortdurend in ontwikkeling blijven.

 

Investeringsagenda

De komende jaren zal de kenniscoalitie de Wetenschapsagenda als uitgangspunt nemen om nieuwe verbindingen te leggen tussen de verschillende betrokken partners en disciplines. De agenda zal tevens bijdragen aan  verdere profilering en zwaartepuntvorming, zoals vastgelegd in de Wetenschapsvisie 2025. In gezamenlijkheid presenteerde de kenniscoalitie op 15 september 2016 een investeringsagenda , gericht op het volgende regeerakkoord. Hierin wordt een onderbouwing gegeven voor een structurele investering van €1 miljard ten behoeve van onderzoek en innovatie. Die investering bestaat uit de volgende componenten: thematische investering genaamd Spankracht en het versterken van de brede kennisbasis en aantrekken en behouden van talent, Draagkracht genaamd. Zonder extra middelen is er nauwelijks ruimte om met de wetenschapsagenda stevige stappen voorwaarts te maken. De kabinetsdoelstelling om 2,5% van het bbp uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling is nog niet bereikt. De kenniscoalitie is ervan overtuigd dat met de juiste extra investeringen de Wetenschapsagenda - een project dat zoveel enthousiasme en energie heeft opgewekt bij alle betrokkenen - nog jarenlang zal kunnen doorwerken in het Nederlandse onderzoeklandschap.


Routes en routeworkshops

In de gekozen vorm nodigt de agenda uit om gezamenlijk - wetenschap, bedrijfsleven, overheid, samenleving - routes uit te stippelen door het landschap van de vragen. De kenniscoalitie heeft vijfentwintig voorbeeldroutes voorgesteld om mee aan de slag te gaan. Wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappij kunnen samen de routes verder ontwikkelen en daarnaast werken aan nieuwe routes en daar ook partners bij zoeken.
De vijfentwintig routes zijn in de eerste helft van 2016 uitgewerkt in routeworkshops. U vindt hier meer informatie over de routeworkshops. De uitkomsten van de routeworkshops zijn gebundeld in het ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’.

 

Totstandkoming van de Wetenschapsagenda

Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen. Deze vragen vormen de basis voor de Wetenschapsagenda. In totaal zijn er dan 11.700 vragen ingediend waaruit 140 overkoepelende vragen zijn gedestilleerd. Die vragen hebben betrekking op belangrijke intersectorale en interdisciplinaire vraagstukken, maar omvatten niet de gehele wetenschap. Alles in de Wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is staat in de Wetenschapsagenda. Binnen en naast de agenda zal er voldoende ruimte moeten blijven voor vrij en ongebonden onderzoek. 

 

Laatst bijgewerkt op 16-09-2016

Patricia Heerekop

Senior Communicatieadviseur