De VSNU als werkgeversorganisatie

Ook studenten kunnen met ingang van dit jaar promoveren met een beurs van een universiteit. Het is een van de successen die de VSNU als werkgeversorganisatie in 2015 weet te boeken. Ander hoogtepunt: een nieuwe cao met een structurele loonsverhoging van 4,5%.

Cao-resultaat:

4,5% erbij

 

Begin 2015 stemmen de VSNU en werknemersorganisaties in met een nieuwe cao. De partijen worden het eens over een structurele loonsverhoging van 3,0% voor de ruim 50.000 werknemers die onder de cao vallen. Daarnaast maken zij afspraken over het verbeteren van het loopbaanperspectief van het wetenschappelijk personeel en maatregelen als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid.

Als het kabinet vlak voor een zomer een akkoord bereikt met vakbonden over een loonstijging voor 120 duizend rijksambtenaren volgt er aanvullend op de cao nog een loonruimteovereenkomst, gesloten met de cao-partijen in de universitaire sector. Afgesproken wordt dat de salarissen met terugwerkende kracht per 1 september 2015 structureel met 1,25% worden verhoogd. Daarnaast ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 500 bruto in december.

 

Bron: CAO

Bron: VSNU

Pensioen:

wat ga jíj doen?

 

Pensioen is onderhevig aan veranderingen. Iedereen die pensioen opbouwt, heeft individuele keuzes die de opbouw van zijn of haar pensioen beïnvloeden. Al lijkt voor veel mensen hun pensioen nog ver weg, deze keuzes zijn nu van belang. In het live webinar 'Pensioen: wat ga jíj doen?' hebben experts uitleg gegeven over deze keuzes en de veranderingen in de pensioenregeling. Het webinar is terug te zien via de VSNU-website.

Bron: EC.Europa.EU

Op weg naar een Europees pensioenfonds

 

De Nederlandse universiteiten willen, samen met Europese partners, meewerken aan het opstarten van een Europees pensioenfonds, zodat internationale onderzoekers een eenduidige en transparante pensioenvoorziening krijgen. Immers: talentvolle onderzoekers zijn niet aan landsgrenzen gebonden, maar werken overal in Europa en bouwen daardoor versnipperd pensioen op. Hiervoor moeten in Nederland eerst de cao en ABP regelgeving worden aangepast. De VSNU is in overleg met verschillende partijen in Nederland en internationaal om tot deze aanpassingen te komen.

Mentorprogramma voor gepromoveerden

 

Hoe kunnen we de carrièremogelijkheden van gepromoveerden verbreden? De VSNU organiseert op 28 mei samen met de in talentbeleid gespecialiseerde onderzoekers Marian Thunnissen (Hogeschool Utrecht), Inge van der Weijden (Universiteit Leiden) en Pleun van Arensbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) een symposium, getiteld ‘Grensoverstijgende talentontwikkeling’.

De deelnemers komen na afloop met een aantal ideeën. Zo bepleiten zij het opzetten van een landelijke alumni database voor gepromoveerden, het opzetten van een learning community en het opzetten van een mentorprogramma voor gepromoveerden, om kennis te maken met carrièremogelijkheden in een niet-academische werkomgeving. De deelnemers geven zelf prioriteit aan het opzetten van het mentorprogramma. De talentonderzoekers Marian Thunnissen, Inge van der Weijden en Pleun van Arensbergen zijn nu op zoek naar universiteiten of faculteiten die zich aan dit initiatief willen verbinden.

Bron: NRC

Nieuw:

de promotiestudent

 

Promoveren kan per 1 januari 2016 ook als student met een beurs van een universiteit. Dat kon tot nu toe niet in Nederland, wel in enkele omringende landen. Jarenlang heeft de VSNU bij de minister van OCW aangedrongen op het realiseren van de promotiestudent. Nu gebeurt promoveren als werknemer van een universiteit of als ‘buitenpromovendus’, bijvoorbeeld in dienst van een bedrijf.

Door studenten de mogelijkheid te bieden om te promoveren, hoopt de VSNU dat het aantal promovendi groeit. De politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer toonden zich lange tijd erg kritisch, maar vlak voor de zomer van 2015 wordt duidelijk dat het parlement toestemming geeft voor een experiment met promotiestudenten.

 

 

In de media