Print
 
 

Op weg naar een inclusiever en diverser publicatielandschap
 

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Samenwerkende Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Nationale Bibliotheek (UKB) gaan extra inzetten op een diverser en eerlijker publicatielandschap. Daartoe slaan zij de routes van ‘full Open Access’ en ‘diamond Open Access’ in.

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024

Na een positieve achterbanraadpleging hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV Overheid en de AOb op 26 juli 2023 het op 28 juni jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024. De cao heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024.

Verkiezingen 2023: wetenschap voor de generaties van morgen 

De Nederlandse universiteiten zijn essentieel om antwoorden te vinden op de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Om ervoor te zorgen dat universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk dat het volgende kabinet aanpassingen doorvoert in het onderwijsstelsel. Zo moet de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs voorop staan en is het essentieel dat het volgende kabinet zorgt voor een stabiele bekostiging en 3% van het bruto binnenlands product in onderzoek en innovatie gaat investeren. Dit schrijven de universiteiten in hun verkiezingsinzet ‘Waarde van wetenschap: voor de generaties van morgen'.

Adviesrapport over toekomstbestendige universiteiten gepubliceerd: Kiezen voor Kwaliteit

Academisch onderwijs dichter tegen het onderzoek aan, meer differentiatie en profilering tussen universiteiten, afstemming van opleidingscapaciteit op instellingsniveau, een modernere Wet Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW) en een ander bekostigingsstelsel. Dit zijn enkele van de hoofdconclusies van de onafhankelijke werkgroep onder leiding van oud-rector van de Rijksuniversiteit Groningen Elmer Sterken in het adviesrapport ‘Kiezen voor kwaliteit’, over de toekomst van de universiteiten tot 2040. Het rapport is een advies aan het bestuur van Universiteiten van Nederland (UNL) en vormt de basis voor de standpuntbepaling van UNL ten aanzien van de toekomst van de universiteiten, mede in het licht van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en de Toekomstverkenning mbo, hoger onderwijs en wetenschap die demissionair minister Dijkgraaf van OCW na de zomer naar de Tweede Kamer zal sturen. 

Nederlandse universiteiten gaan voortaan anders om met rankings

De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten. Deze zogeheten league tables kennen methodologische tekortkomingen en beoordelen de onderzoeksprestaties van universiteiten te eenzijdig op basis van aantallen publicaties en citaties. Dit staat op gespannen voet met het programma Erkennen & Waarderen waarmee de Nederlandse universiteiten juist de nadruk leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat concludeert een expertgroep die het bestuur van Universiteiten van Nederland adviseert. 

Kabinet investeert stevig in professionalisering van leraren via het groeifonds

De Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (NAPL) krijgt de komende jaren €73 miljoen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) onvoorwaardelijk toegekend. Voor de jaren erna reserveert het kabinet €87 miljoen. Deze middelen kunnen na evaluatie definitief worden toegekend. Dat werd vandaag bekend gemaakt. Universiteiten van Nederland is blij met dit resultaat. De NAPL realiseert een samenhangend geheel van voorzieningen om de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun gehele loopbaan continu te stimuleren. De ambitie van de NAPL sluit naadloos aan op de ambities van universiteiten om meer academische leraren op te leiden en te zorgen voor een doorlopende leerlijn.

Nationaal Groeifonds reserveert €417 miljoen voor vergroten impact van onderzoek

Het kabinet reserveert vanuit het Nationaal Groeifonds €417 miljoen voor het vergroten van de impact van onderzoek via het ‘Deltaplan Valorisatie’. Dat maakte het ministerie van EZK vandaag bekend. Wel moet het door het ministerie van OCW ingediende voorstel op enkele punten verbeterd worden voor een definitieve toekenning. Het voorstel voorziet in nieuwe instrumenten om kennis vanuit de kennisinstellingen sneller en makkelijker naar de markt te brengen. Een consortium van de universiteiten, umc’s, hogescholen, TO2-instellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen heeft het voorstel samen met de ministeries van OCW en EZK ontwikkeld. Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter Vrije Universiteit Amsterdam en bestuurslid van Universiteiten van Nederland: “Het is mooi nieuws dat het kabinet stevig gaat investeren in valorisatie. Natuurlijk zouden wij graag direct aan de slag gaan, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we na aanpassing van het plan het impact-ecosysteem een nog effectievere en krachtigere impuls kunnen geven.”

Universiteiten en werknemersorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat over cao-NU 2023

De onderhandelaars van werkgeversvereniging Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben op 28 juni een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Nederlandse universiteiten 2023. De cao-partijen spreken een loonsverhoging af van 9,0% per 1 augustus, met hierbij een eenmalige uitkering van maximaal €1200,- bruto. Verder spreken universiteiten af dat het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het totaal onderwijzend wetenschappelijk personeel in drie jaar wordt teruggebracht van 15,0% naar 13,5%. Dit zijn circa driehonderd nieuwe vaste banen.

Input Universiteiten van Nederland voor Commissiedebat Internationalisering Hoger Onderwijs

Op 15 juni spreekt de Tweede Kamer over internationalisering in het hoger onderwijs. De universiteiten leveren graag input voor dit debat. Universiteiten benadrukken het grote belang van internationalisering, maar zien ook de knelpunten die moeten worden opgelost. Universiteiten van Nederland doet daarvoor voorstellen in haar input voor het Commissiedebat Internationalisering Hoger Onderwijs.

Universiteiten over kabinetsvoorstel bindend studieadvies: slecht plan

Vandaag maakte minister Dijkgraaf zijn plannen bekend voor aanpassing van het bindend studieadvies (bsa). Vanaf collegejaar 2025-2026 hoeft een student in de eerste twee jaar nog maar de helft van de studiepunten te halen om verder te studeren. Universiteiten zijn van mening dat dit ongewenst en onverstandig is.

Oproep aan minister: geef flexstudenten duidelijkheid

Hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties roepen minister Dijkgraaf van OCW op om tweeduizend deels kwetsbare studenten en hun instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun studietoekomst. Het gaat om studenten die door persoonlijke omstandigheden niet voltijd kunnen studeren en gebruikmaken van het experiment ‘flexstuderen’, oftewel; het betalen per studiepunt. Studenten, hogescholen en universiteiten vragen de minister om het experiment door te zetten.

Wetenschappers publiceren handboek voor goede selectieprocedures bij umc's, universiteiten en hogescholen. 

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Onderzoekers Netwerk Selectie en de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs hebben een handboek gepubliceerd over selectieprocedures van studenten. Het doel van het boek is om universiteiten en hogescholen met numerus-fixusopleidingen handvatten te bieden bij het vormgeven van selectieprocedures. Die handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in het hoger onderwijs. Het boek werd vandaag door de schrijvers aangeboden aan UNL-voorzitter Pieter Duisenberg. Duisenberg: “Numerus-fixusopleidingen selecteren om de juiste student op de juiste plek te krijgen. Dit boek gaat universiteiten, umc’s en hogescholen helpen om dat op een nog betere manier te doen, met een solide wetenschappelijke basis.”

UNL-voorzitter Pieter Duisenberg wordt president Algemene Rekenkamer

Pieter Duisenberg stopt per 1 september 2023 als voorzitter van Universiteiten van Nederland. De ministerraad heeft besloten om Duisenberg voor te dragen als lid en president van het college van de Algemene Rekenkamer. UNL start een procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter. Tot er een vaste nieuwe voorzitter begint, zal Han van Krieken vanaf 18 oktober interim-voorzitter zijn. Hij is op dit moment nog rector magnificus van de Radboud Universiteit.

Stichting LLO-Katalysator verwelkomt nieuwe voorzitter Michaël van Straalen

 

 

Leven Lang Ontwikkelen moet wettelijke activiteit zijn voor universiteiten

Universiteiten van Nederland (UNL) publiceert vandaag haar visie op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het Position Paper LLO 2023-2026. De deelname aan het onderwijs voor professionals is in Nederland laag, en daalt verder. De Nederlandse universiteiten willen hier wat aan doen.  UNL pleit voor de wettelijke erkenning van hoger onderwijs voor professionals, om ervoor te zorgen dat meer volwassenen in Nederland deelnemen aan scholing.

Minister Dijkgraaf actief in dialoog met wetenschappers tijdens Recognition & Rewards festival
 

Tijdens het Erkennen & Waarderen Festival op donderdag 13 april gingen meer dan 250 deelnemers actief met elkaar in gesprek over de verschillende elementen van het programma Erkennen & Waarderen. Ook Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam deel aan een workshop en ging in dialoog met wetenschappers.

Onderwijsraden vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

De onderwijsraden doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. Met extra geld wordt het mogelijk in de cao-onderhandelingen een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken.

Meer grip voor universiteiten op internationale instroom

Minister Dijkgraaf heeft vandaag de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zet hij enkele acties uiteen om de instroom van internationale studenten beter te reguleren. De minister gaat direct aan de slag met een wetsvoorstel, waardoor universiteiten per collegejaar 2025-2026 de wettelijke mogelijkheid krijgen om op opleidingsniveau de instroom van internationale studenten beter te beheersen. Daarnaast gaan de minister en de universiteiten in gesprek over afspraken over bijvoorbeeld blijfkans, beheersing van de Nederlandse taal en informatievoorziening aan internationale studenten, zoals over huisvesting. Ook kondigt de minister wetgeving aan over het verzorgen van anderstalig onderwijs.

Alle kennisinstellingen creëren dit jaar nog nieuwe loopbaanpaden in lijn met Erkennen & Waarderen
 

De Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers zetten een nieuwe stap in het programma Erkennen & Waarderen met de publicatie van een routekaart met concrete plannen voor de komende tijd. Zo komen er nieuwe loopbaan- en ontwikkelpaden voor wetenschappers.

Belangrijke impuls voor Open Science met nieuw regieorgaan

Universiteiten van Nederland (UNL) heeft vandaag op de TU Delft met vijftien andere partijen in het bijzijn van minister Dijkgraaf het bestuurlijke convenant regieorgaan Open Science ondertekend. Het regieorgaan gaat initiatieven en projecten financieren die tot verdere verankering van Open Science in Nederland moeten leiden.

Succesvol webinar standaard deal-termprincipes

Donderdag 16 maart organiseerden Universiteiten van Nederland en Techleap.nl het webinar ‘Spin-off Deal Term principles’. Een groep van bijna tachtig personen bestaande uit wetenschappers, investeerders, ondernemers, KTO’ers en andere geïnteresseerden schoof aan om meer te weten te komen over de standaard deal-terms principes voor universitaire spin-offs. Een werkgroep vanuit UNL heeft deze principes ontwikkeld om het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten.

Universiteiten hebben net zoveel studenten als vorig jaar

Er studeren dit collegejaar net zoveel studenten aan de Nederlandse universiteiten als vorig jaar. Dat blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL).

Overheid moet steviger inzetten op Europees onderwijs- en onderzoeksbeleid 

Nederland kan meer kansen benutten in de Europese Unie op het gebied van onderwijs en wetenschap. Dit concluderen zowel de Onderwijsraad als de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in twee recent verschenen rapporten. Beide adviesorganen raden de Nederlandse overheid aan om zich proactief op te stellen en met een strategische en gerichte agenda richting Brussel op te trekken. De Nederlandse universiteiten onderschrijven de adviezen.

Waarde van wetenschap kan en moet meetellen bij evaluatie beleid

Uitgaven aan wetenschap zijn geen kostenpost, maar een investering

Universiteiten verwelkomen toekomstverkenning OCW: “Het huidige stelsel is niet toekomstbestendig''

De universiteiten van Nederland verwelkomen de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf. Universiteiten vinden dat het stelsel nu onvoldoende in staat is om aan de maatschappelijke verwachtingen te voldoen, en niet aan de ambities die we hebben voor kwaliteit, toegankelijkheid en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Nieuwe afkoopregeling hergebruik auteursrechtelijk materiaal universiteiten 2023-2025

Universiteiten van Nederland (UNL) en Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Stichting UvO) hebben een akkoord bereikt over het hergebruik van auteursrechtelijk materiaal in het onderwijs voor de jaren 2023-2025. Op veel studiemateriaal dat docenten voorschrijven aan studenten rust auteursrecht. Voor het gebruik daarvan moet een vergoeding worden betaald. Met de zogeheten Easy Access-regeling wordt een groot deel van het hergebruik van dit materiaal in een keer afgekocht voor alle universiteiten. Zo zijn er weinig belemmeringen voor docenten en studenten om de boeken en artikelen te gebruiken die voor het onderwijs nodig zijn.

Joint Statement on the association of the United Kingdom and Switzerland to Horizon Europe

Heldere voorwaarden voor snelle groei van universitaire spin-offs
 

Vandaag presenteert Universiteiten van Nederland (UNL) transparante principes voor de overdracht van intellectueel eigendom aan (universitaire) spin-offs. In deze zogeheten deal terms is geregeld op welke manier wordt omgegaan met intellectueel eigendom en met het aandeelhouderschap van universiteiten in spin-offs als een onderzoeker uit dienst treedt.

UNLimited 2023 - Save the date: 28 en 29 september!

Op 28 en 29 september 2023 organiseert Universiteiten van Nederland het festival UNLimited: de grensoverstijgende bijeenkomst voor iedereen die werkt in, met en voor universiteiten

Universiteiten, umc’s en KNAW pleiten voor meer Europese inzet op wetenschap

Horizon Europe is een van de grootste internationale financieringsprogramma voor wetenschap en innovatie ter wereld. Echter, de Nederlandse universiteiten, umc’s en de KNAW merken dat het huidige Horizonprogramma nog beter kan worden toegerust om écht het verschil te maken in de grote uitdagingen waar we voor staan.

Universiteit voor Humanistiek wordt geassocieerd lid van Universiteiten van Nederland

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) wordt geassocieerd lid van de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). Op de algemene vergadering van UNL op 1 juni a.s. wordt dit bekrachtigd. De UvH is dan officieel het eerste geassocieerde lid van UNL. Dit houdt in dat de UvH aansluit bij verschillende netwerken en bestuurlijke overleggen die UNL heeft op het gebied van onderwijs en onderzoek, en dat de UvH de bestuurlijke afspraken en codes van UNL allemaal onderschrijft. 

Meer kansen voor studenten door eerlijkere selectie

De universiteiten en umc’s roepen samen met studentenorganisaties de Tweede Kamer op om het huidige wetsvoorstel voor toevoeging van decentrale loting als selectiemethode aan te passen. Zij stellen voor om na de selectie te loten in de grote middengroep. Dit leidt tot een eerlijker toelating. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Zo komt de juiste student op de juiste plek.”
De voorgestelde wetswijziging van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van de Minister van OCW wordt op 24 januari in de Tweede Kamer besproken. In het voorliggende wetsvoorstel worden verschillende combinaties van selectie en loting mogelijk gemaakt. Instellingen kunnen onder andere op basis van een kwalitatieve selectieronde de hoogst scorende aspirant-studenten direct toelaten, en onder de overige studenten loten.

UNLimited - Call for Proposals 2023


UNLimited is dé bijeenkomst van 2023 voor iedereen die werkt in, met en voor universiteiten.

SURF en Universiteiten van Nederland werken aan pilot Mastodon voor het hele onderwijs

De overname van Twitter door Elon Musk heeft inmiddels geleid tot massaal ontslag van medewerkers, blokkade van accounts van journalisten, wetenschappers en critici en verminderde aandacht voor de bestrijding van nepnieuws. Veel gebruikers zijn op zoek naar een alternatief voor het sociale medium. Mastodon geldt als hét alternatief voor Twitter. SURF en Universiteiten van Nederland verkennen samen hoe een Mastodon-omgeving voor het onderwijs in Nederland vorm kan krijgen en starten het eerste kwartaal van 2023 met pilots. Door hierin samen op te trekken kunnen instellingen die dat willen, experimenteren met Mastodon, zonder dat zij hiervoor een eigen IT-omgeving hoeven op te zetten of specifieke expertise in huis hoeven te halen. Hierdoor kunnen studenten, onderzoekers en medewerkers van deze instellingen aan de slag om via Mastodon berichten te gaan delen.

Leesvoer! Eerste Erkennen & Waarderen magazine gepubliceerd

Het eerste Erkennen en Waarderen magazine is uit!

Kijk hier het Kenniscafé van 1 december terug!

Hoe dragen universiteiten bij aan een kennisintensieve samenleving?

Voorlopige inschrijvingen universiteiten gelijk met vorig jaar; indicatie voor meer vwo’ers die tussenjaar nemen

In het collegejaar 2022 staan er ongeveer 340.000 studenten ingeschreven aan een universiteit. Dit is vergelijkbaar met het vorige collegejaar, zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). Waar er in de bachelorfase ongeveer 4000 studenten meer studeren, studeren er in de masterfase ongeveer 4000 minder. Hierdoor blijft het totaalvolume inschrijvingen ongeveer gelijk met vorige collegejaar. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “De stabilisering van het aantal studenten aan onze universiteiten geeft ons de ruimte om met de forse investeringen uit het coalitieakkoord de basis op orde te brengen als het gaat om werkdruk en meer tijd voor onderzoek. De verwachting is wel dat de studentenaantallen de komende jaren weer verder zullen stijgen. We gaan in de toekomstverkenning met het ministerie van OCW onderzoeken wat dit vergt van universiteiten en aan maatregelen vanuit het ministerie.”

Line-up najaar NL_Wetenschap 2023 bekend!

Line-up najaar NL_Wetenschap bekend!

Nettie Buitelaar benoemd tot directeur Biotech Booster

Per 1 december jl. is Nettie Buitelaar begonnen als directeur van Biotech Booster. Biotech Booster kreeg afgelopen april vanuit het Nationaal Groeifonds in totaal bijna € 250M toegewezen voor het beter omzetten van kennis over biotechnologie in bedrijvigheid en toepassingen. 

Nationaal platform voor bedreigde wetenschappers gelanceerd

Wetenschappers krijgen regelmatig te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. Daarom lanceren vandaag de Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW het platform WetenschapVeilig. Op deze website (www.wetenschapveilig.nl) kunnen wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden 24 uur per dag terecht voor hulp. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “Wetenschappers vervullen een cruciale maatschappelijke functie. Het is ontoelaatbaar dat zij in hun werk te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De impact hiervan op onze mensen is heel erg groot en we zien de bedreigingen als een aanval op de academische vrijheid. Met WetenschapVeilig willen we onze wetenschappers zo goed mogelijk steunen.”

Ontdek ons LLO online platform Universitairdoorleren.nl

Vind de perfecte volgende stap voor jou op www.universitairdoorleren.nl

Programme Digital Society Conference 2022

Programme Digital Society Conference 2022

Nederland zet weer grote stap naar 100% Open Access 

De Nederlandse universiteiten publiceerden in 2021 82% van hun peer reviewed wetenschappelijke publicaties Open Access. Dit is een stijging van negen procentpunt ten opzichte van 2020. Universiteiten blijven toewerken naar 100% Open Access publiceren. Om dit te bereiken is er sterkere nationale samenwerking met alle kennispartijen, een bredere monitoring van alle wetenschappelijke output en ondersteunende wet- en regelgeving nodig.

Nederlandse kennisinstellingen tekenen Europees akkoord Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Universiteiten van Nederland (UNL) en alle veertien individuele universiteiten tekenen het Europese verdrag ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. Dit verdrag van de Europese commissie, Science Europe en de European University Association (EUA), is in lijn met de doelstellingen van het landelijk programma Erkennen & Waarderen. In het verdrag staan afspraken over hoe onderzoeksresultaten te beoordelen zodat de kwaliteit en impact van het onderzoek groter worden, maar ook de integriteit wordt gegarandeerd. Daarbij is er in het verdrag expliciet aandacht voor het erkennen en waarderen van de verschillende taken van wetenschappelijk medewerkers. 350 organisaties uit meer dan veertig landen hebben interesse getoond om te gaan tekenen. Ook ZonMw heeft de intentie om te tekenen.

Universiteiten van Nederland lanceert een website over haar aanpak van het lerarentekort

Vandaag lanceert Universiteiten Nederland de website www.universitaireaanpaklerarentekort.nl. Hier is informatie te vinden over de universitaire lerarenopleidingen en wat universiteiten doen aan de aanpak van het lerarentekort. Zo zijn hier de verschillende routes naar het leraarschap, informatie over het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en data over het aantal academische leraren in opleiding te vinden.

Uitnodiging Lancering WetenschapVeilig op 7 november

Lancering van WetenschapVeilig op 7 november 2022 te Den Haag

GESLOTEN Vacature: Wij zijn op zoek naar een Projectadministrateur! 

Per direct is Universiteiten van Nederland op zoek naar een fulltime (parttime bespreekbaar): (Project)administrateur) (nieuwe functie)

Universiteiten en umc’s presenteren streefbeeld proefdiervrije innovatie in academisch onderwijs

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) presenteren samen een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het academisch onderwijs. Het maatschappelijk debat over het gebruik van dierproeven is al lang in beweging. Met de ontwikkeling en presentatie van dit streefbeeld leveren de universiteiten en umc’s hun bijdrage aan deze discussie

Stevige impuls voor onderwijs en onderzoek met eerste €60 miljoen voor profilering en samenwerking

Minister Dijkgraaf heeft vandaag het eerste deel van de universitaire sectorplannen goedgekeurd op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. De minister stelt in totaal €60 miljoen ter beschikking voor 2022. In het voorjaar van 2023 volgen de resterende middelen die samen optellen tot structureel €200 miljoen. Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Met de sectorplannen investeren we stevig in het fundament van universiteiten. Zo willen universiteiten en universitair medische centra zo’n vijftienhonderd fte aan extra medewerkers aanstellen de komende jaren. Hiermee kunnen we serieus aan de slag met het verlagen van de werkdruk en gericht bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals de digitale transitie, klimaatverandering en veiligheid.’’

Line-up najaar NL_Wetenschap 2022 bekend!

Line-up najaar NL_Wetenschap bekend!

Prinsjesdag: stevige investeringen in universiteiten en zorgen over kostenstijgingen

Komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in universiteiten; in totaal meer dan €1 miljard per jaar in het hoger onderwijs en onderzoek. Voor de zomer sloten universiteiten een bestuursakkoord over de besteding van deze investeringen met minister Dijkgraaf. In de Rijksbegroting van 2023 is op grond daarvan €300 miljoen ingeruimd voor starters- en stimuleringsbeurzen en €200 miljoen voor sectorplannen.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting: 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Het tekort aan studentenhuisvesting is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Uit de vandaag gepresenteerde Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat het tekort aan studentenwoningen nu bijna 27.000 beslaat. Dit stijgt naar verwachting naar 44.800 wooneenheden in studiejaar 2029/2030, in de twintig grootste studentensteden gezamenlijk. Om dit probleem aan te pakken, is vandaag het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 ondertekend.

De universiteiten zijn samen het nieuwe collegejaar gestart!
 

Op maandag 5 september openden alle Nederlandse universiteiten hun academisch jaar.

Hogescholen, universiteiten en ministerie van OCW sluiten bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek

Het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap verder versterken en fundamentele knelpunten oplossen: daartoe hebben de hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW vandaag een bestuursakkoord ondertekend. 

Universiteiten gaan gemeenschappelijke stageovereenkomst gebruiken

De veertien Nederlandse universiteiten gaan allemaal dezelfde stageovereenkomst gebruiken. Dit is besloten na uitgebreide raadpleging van studentenorganisaties en bedrijven, onder andere via een internetconsultatie. De stageovereenkomst zorgt voor duidelijker afspraken tussen studenten, universiteiten en stageorganisaties.

Wil jij NL_Wetenschap een weekje overnemen in 2023?

Het Twitteraccount NL_Wetenschap kwam in 2018 tot leven. Elke week staat er een andere wetenschapper in de spotlights!

GESLOTEN Vacature Beleidsmedewerker HR


Per 1 september 2022 is Universiteiten van Nederland op zoek naar een fulltime (parttime bespreekbaar): Beleidsmedewerker HR

Veelgestelde vragen Oekraïense studenten

Vragen en antwoorden over studie, financiën en status

Maatregelen bij universiteiten door corona

Corona-update 9 maart 2021: Uitzicht op versoepelingen universiteiten

Learning Community Research Support Offices

On the 27th of June Universities of the Netherlands (UNL) organised, in collaboration with ARMA-NL, a Learning Community session for Research Support Offices (RSO). More than one hundred grant advisors, RSO heads, research managers and other interested participants from all over the country joined the event. The main aim was to exchange knowledge and best-practices to further strengthen and professionalise Research Support Offices.

Reactie Universiteiten van Nederland op KNAW-rapport sociale veiligheid

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vandaag een rapport uitgebracht over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. Het rapport, samengesteld onder leiding van Naomi Ellemers, laat nogmaals zien dat een sociaal veilige werkomgeving essentieel is voor goede wetenschapsbeoefening. Er is op kennisinstellingen al veel werk verricht op het gebied van sociale veiligheid, maar er kan meer gebeuren om bestaande en nieuwe afspraken in de praktijk ook goed te laten werken en op elkaar aan te laten sluiten.

The Green Deal and research: knowledge institutions as co-creators

Research and innovation are key enablers for the implementation of the Green Deal. There is an enormous urge to work together among different types of stakeholders. Long term mission-oriented funding schemes and sufficient human capital are needed to deliver on the ambitions. These were some of the key points raised during the hybrid event on the Green Deal and research, jointly organized by Neth-ER and Universities of the Netherlands on June 21st, 2022.
 

Kenniscoalitie positief over uitwerking investeringen in hoger onderwijs en onderzoek

De kennisinstellingen en werkgevers, samenwerkend in de Kenniscoalitie, zijn positief over de beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap van minister Dijkgraaf. In de brief gaat de minister onder andere in op de toekomst van wetenschap in Nederland en geeft invulling aan de verdeling van de extra investeringen uit het coalitieakkoord . “De omvang van de investeringen geeft ons vertrouwen dat het kabinet wil werken aan structurele versterking van onderzoek en innovatie in Nederland, wat van groot belang is voor de toekomst van ons land”, aldus Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, tevens voorzitter van NWO.

Kabinet zet met investeringen grote stap in herstel van universiteiten

Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Universiteiten gaan hiermee de te hoge werkdruk van medewerkers te lijf en bieden wetenschappers de ruimte om meer onderzoek te doen. We zijn blij dat we aan de slag kunnen voor een Normaal Academisch Peil.”

'Academische vrijheid onder druk door wetsvoorstel'

De omgang met het duurzaamheidsvraagstuk en de uitdagingen van publieke gezondheid verlangen een stabiel democratisch bestuur en stabiele onderwijsorganisaties. De veiligheid van wetenschappers vergt actieve bescherming. In januari 2022 riep de Europese Commissie dan ook alle lidstaten op om de autonomie van de universiteiten in al haar dimensies te versterken en te eerbiedigen en de academische vrijheid en integriteit in haar verschillende dimensies actief te versterken en te beschermen. De ministers Wiersma en Dijkgraaf doen met het Wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium - dat deze donderdag plenair wordt behandeld - exact het tegenovergestelde.

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023

Na een positieve achterbanraadpleging hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 9 juni 2022 het op 12 mei jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. 

Oproep in de Volkskrant: 'Kamer en media, bestrijd ondermijning van de wetenschap door politici' 

Ruim 300 wetenschappers en bestuurders doen vandaag in de Volkskrant een oproep aan de Tweede Kamer en media om krachtiger stelling te nemen tegen de stelselmatige aanvallen op de wetenschap en wetenschappers.

Kennis is (tegen)macht

Wat is de meerwaarde van wetenschap voor politiek? En andersom: wat kan de politiek voor wetenschap betekenen? Wetenschappers en politici gingen met elkaar in gesprek tijdens het minisymposium ‘Kennis is (tegen)macht’ op 23 mei. Het symposium markeerde de start van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting van wetenschap en politiek. De middag in een notendop.

Universiteiten van Nederland en werknemersorganisaties bereiken onderhandelaarsakkoord cao NU 2022-2023

4% salarisverhoging, eenmalig €400, studie naar loopbaanperspectief docenten en verbetering ouderschapsverlof

Universiteiten vragen lager collegegeld voor studenten gevlucht uit Oekraïne

Alle veertien universiteiten in Nederland verlagen voor het collegejaar 2022-2023 het collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten. Deze studenten betalen daardoor het wettelijk collegegeld van €2209 In plaats van het veel hogere instellingscollegegeld, dat normaal gesproken aan studenten van buiten de Europese Economische Regio wordt gevraagd. Universiteiten hebben dit besluit genomen omdat besluitvorming van het kabinet om dit wettelijk te regelen vooralsnog uitblijft.

Boost voor biotechnologie 

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Nederlandse kennisinstellingen vragen om behoud van 30%-regeling voor expats
 

UNL, KNAW, VH, NFU en WVOI hebben in een brief aan staatssecretaris Van Rij en minister Dijkgraaf gevraagd om het behoud van de 30%-regeling voor expats.

Brief UAF, VH en UNL over toegang tot onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Kabinet kent ruim € 142 miljoen voor wetenschappelijk toponderzoek toe

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Universiteiten krijgen groen licht voor Groeifondsprojecten

Op 14 april heeft de adviescommissie Nationaal Groeifonds bekend gemaakt welke voorstellen in de tweede ronde worden gehonoreerd en deze hebben na kabinetsbesluit groen licht gekregen voor verdere ontwikkeling. Vele universiteiten zijn bij de verschillende gehonoreerde Groeifondsaanvragen betrokken, waarmee hun onmisbare bijdrage aan kennisontwikkeling, impact en valorisatie wordt bevestigd. 

GESLOTEN Vacature Community Manager Erkennen en Waarderen (max.16 uur per week)

Landelijk platform gastwerkplekken voor Oekraïense wetenschappers

Kennisinstellingen en het landelijke carrièreplatform ‘AcademicTransfer’ lanceren het landelijk platform voor gevluchte Oekraïense wetenschappers: AcademicsNLforUkraine. Hier kunnen Nederlandse kennisinstellingen aanbod plaatsen van werkplekken en onderzoeksfaciliteiten, zoals labs en werkplaatsen, waar gevluchte Oekraïense onderzoekers tijdelijk gebruik van kunnen maken. Alle onderzoeksafdelingen in Nederland worden opgeroepen om actief hun gastwerkplekken en onderzoeksfaciliteiten aan te bieden via het AcademicsNLforUkraine-platform.

Kom naar Expeditie NEXT in Franeker: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen tussen 6 en 12 jaar!

Kijk het Samen Slimmer Café terug: hoe brengen we de basis op orde? 

Hulp aan Oekraïense, Russische en Belarussische studenten en medewerkers aan Nederlandse universiteiten

De kennisinstellingen in Nederland (vertegenwoordigd door Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, KNAW, NWO, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en De Jonge Akademie) zijn diep geschokt door de Russische militaire aanval op Oekraïne. Dit is een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd. De Nederlandse kennisinstellingen zetten zich onverminderd in voor hulp aan Oekraïense studenten en medewerkers.

Het Studentenkabinet 2021 zwaait af

Hogescholen, universiteiten en SURF gaan samenwerken aan digitale en open leermaterialen

Vandaag publiceren Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen. In deze Verklaring spreken de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen.

Binnenkort €1000 korting beschikbaar op het LLO-aanbod van universiteiten 

Sinds 1 maart kunnen werkenden en werkzoekenden bij de Rijksoverheid een STAP-budget van maximaal €1000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Binnenkort is het mogelijk om dit STAP-budget in te zetten voor het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod van de universiteiten, en dus om daarvoor €1000 per jaar minder te betalen. Dat kan, wanneer iemand geen recht meer heeft op studiefinanciering voor een opleiding. Door het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden zich goedkoper blijven ontwikkelen. 

Aanvullende verklaring inzake Wob-verzoek The Rights Forum - 21 februari

Alle veertien Nederlandse universiteiten hebben een Wob-verzoek ontvangen van ’The Rights Forum’. Zij zullen op delen van dit verzoek niet ingaan. 

Fysiek onderwijs weer volop mogelijk, thuiswerkadvies versoepeld

De universiteiten van Nederland zijn verheugd dat vanaf 18 februari de studenten weer allemaal naar de universiteit kunnen komen. De maximale groepsgrootte komt dan te vervallen. Vanaf 25 februari vervalt ook de mondkapjesplicht. Het thuiswerkadvies wordt per direct versoepeld. Het advies is nu om thuis te werken als het kan en maximaal de helft van de werktijd op de universiteit te werken. Universiteiten gaan hierover in overleg met hun medewerkers. Daarnaast wordt, tot opluchting van de universiteiten, het wetsvoorstel voor coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs ingetrokken.

Gefeliciteerd! Universitaire masteropleidingen tot leraar basisonderwijs gaan in september 2022 van start 

Vanaf het studiejaar 2022-2023 gaan er twee universitaire masteropleidingen tot leraar basisonderwijs van start. De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden (joint degree) en de EMPO van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn definitief goedgekeurd. De universiteiten hopen vanaf september 2022 gezamenlijk zo’n 150 extra leraren per jaar op te leiden met deze twee nieuwe opleidingen.

Dit collegejaar 340.000 studenten ingeschreven aan universiteiten

In het academisch jaar 2021-2022 staan er 340.346 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten. Dit zijn er ruim 13.000 (4%) meer dan het recordjaar 2020-2021, toen er mede door de coronacrisis een toename van 24.000 studenten (8%) was. Zo blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). De groeiende studentenaantallen zorgen ervoor dat de druk op universiteiten onverminderd groot blijft. De rijksbijdrage per student daalt al decennia en de werkdruk onder medewerkers blijft stijgen. Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “In het coalitieakkoord zijn stevige investeringen in academisch onderwijs en onderzoek opgenomen. Die moeten we nu gaan inzetten om de werkdruk te verlagen en de basis op orde te brengen. Daarnaast vragen we de politiek om nu snel extra mogelijkheden te geven waarmee de universiteiten gericht internationale studentenaantallen kunnen sturen. De verwachting is namelijk dat de studentenaantallen bij universiteiten de komende jaren door zullen blijven stijgen.”

GESLOTEN Kom jij bij ons werken als Hoofd Onderzoek en Valorisatie? #vacature

Twee jaar Erkennen & Waarderen – een tussenbalans

In 2019 publiceerden Nederlandse publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers het position paper ‘Ruimte voor ieders talent – naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Waar staan we nu, bijna tweeënhalf jaar later? En waar moet het heen? Zes leden van de regiegroep Erkennen & Waarderen schijnen hun licht op de ontwikkelingen en het debat dat is ontstaan.

Universiteiten verlagen ook dit jaar de norm voor het bsa 

In het studiejaar 2021-2022 hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen door de coronacrisis, met alle gevolgen van dien voor studenten. Daarom kiezen de veertien universiteiten ook dit jaar voor een generieke verlaging van het bindend studieadvies (bsa). Het bsa wordt dit collegejaar bij elke opleiding verlaagd met een bandbreedte van 10-15%. Per opleiding wordt de precieze verlaging uitgewerkt.

Bekijk het Samen Slimmer Café terug

Universiteiten opgelucht dat onderwijs weer fysiek mag plaatsvinden

Het kabinet heeft besloten dat de universiteiten van Nederland vanaf 17 januari weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek. Voor universiteiten geldt opnieuw een maximale groepsgrootte van 75 personen, zoals ook het geval was tussen 13 november en 17 december 2021. Universiteiten laten hun medewerkers en studenten zo snel mogelijk weten wat dit voor hen betekent.

Consultatiebijeenkomst Systeemdruk 17 maart

 

Universiteiten van Nederland (UNL) organiseert op donderdag 17 maart 2022 een digitale consultatiebijeenkomst systeemdruk. Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met verschillende belanghebbenden, onder wie onderzoekers, RSO-adviseurs en beleidsmedewerkers, in gesprek over systeemdruk. Daarbij richten we ons op de aanvraagdruk en werkdruk onder het wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

NWO, KNAW en UNL: bedreiging wetenschappers volstrekt onacceptabel

De bedreigingen aan het adres van wetenschappers maken een volwaardig debat over omstreden kwesties onmogelijk. Zij tasten de persoonlijke veiligheid van onze onderzoekers aan, die hun kennis ten dienste stellen aan het publieke debat, en brengen daarmee schade toe aan onze kennissamenleving. 

Vijf Nederlandse projecten in top tien Europese best practices wetenschappelijke integriteit

De Dilemma Game App van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is door de Raad van Europa uitgeroepen tot Europese best practice voor het promoten van wetenschappelijke integriteit. Vier andere Nederlandse initiatieven eindigden ook in de top tien en kregen een eervolle vermelding. Gisteren vond de uitreikingsceremonie plaats in Straatsburg.  

Universiteiten en universitair medische centra positief over coalitieakkoord

De universiteiten en de universitair medische centra (umc’s) van Nederland zijn verheugd over de stevige investeringen in onderwijs, onderzoek en impact. 

Universiteiten grotendeels dicht tot en met 9 januari, tentamens gaan door zoals gepland

Het besluit van het kabinet tot een harde lockdown heeft ook gevolgen voor het academisch onderwijs. Universiteiten gaan grotendeels dicht tot en met 9 januari. Tentamens en examens kunnen doorgaan zoals gepland. Practica en laboratoriumwerk kunnen doorgaan en er blijft ruimte voor de begeleiding van kwetsbare studenten. Overige onderwijsactiviteiten kunnen niet fysiek plaatsvinden.

Universiteiten nog niet verder open, 14 januari nieuw beslismoment 

Het kabinet heeft vandaag besloten dat het mbo, de hogescholen en de universiteiten nog niet open kunnen. Na het besluit tot een harde lockdown half december was de hoop dat het hoger onderwijs eerder dan de andere sectoren al op 10 januari open zou kunnen gaan.

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De organisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. 

VACATURE GESLOTEN Kom jij bij ons werken als Programmasecretaris Erkennen en Waarderen?

Om onze ambities te realiseren zijn wij per 1 februari a.s. op zoek naar een gedreven Programmasecretaris Erkennen & Waarderen (32 uur per week).

Zó kunnen corona- toegangsbewijzen wél op de campus 

Het inzetten van coronatoegangsbewijzen om universiteiten open te houden is mogelijk, maar niet op de manier die het kabinet nu voorstelt. Dat hebben we samen met de hogescholen in een brief laten weten aan het kabinet en de Tweede Kamer die hier deze week over debatteren. 

Universiteiten opgelucht: geen extra maatregelen in het hoger onderwijs
Er komen geen nieuwe coronamaatregelen in het hoger onderwijs. Dit heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt in haar persconferentie. Hiermee volgt het kabinet het OMT-advies om het onderwijs open te houden. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg reageert verheugd: “Fysiek onderwijs is ontzettend belangrijk voor de mentale gezondheid van onze studenten. We blijven ons ervoor inspannen om het onderwijs veilig en verantwoord te organiseren.”
Universiteiten van Nederland presenteren platform voor Leven Lang Ontwikkelen
Van bedrijfskundige tot ingenieur en van communicatieprofessional tot landbouwkundige. Of je nou de wereld wilt verbeteren of je kansen op de arbeidsmarkt, je kunt je blijven ontwikkelen aan de universiteit. De universiteiten van Nederland lanceren vandaag het nieuwe onlineplatform www.universitairdoorleren.nl. Voorzitter Pieter Duisenberg van Vereniging Universiteiten van Nederland: “Ons werkende leven en de arbeidsmarkt zijn sterk veranderd. We realiseren ons steeds meer dat het belangrijk is om je te blijven ontwikkelen. Samen met de onderwijsaanbieders in het mbo en hbo zijn we het brede aanbod hiervoor aan het opzetten. Wij starten met dit nieuwe onlineplatform om onze bestaande onlinecursussen beter zichtbaar te maken voor wie wil doorleren aan de universiteit.”
Science-to-Impact: negen speerpunten voor nóg meer impact van Nederlandse topwetenschap
Vandaag hebben Techleap.nl en de Universiteiten van Nederland (UNL) het startschot gegeven voor de ‘Science-to-Impact’ beweging. De beweging heeft als doel om de impact van wetenschappelijke kennis te vergroten. Dat gebeurt door vanuit het hart van de wetenschap samen te werken op alle niveaus. Alle partijen die een bijdrage leveren aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in de praktijk, zijn uitgenodigd om zich in te zetten voor de negen speerpunten.
GESLOTEN Kom je bij ons werken als Secretaresse / domeinassistent (m/v)?
Vacature! Om onze ambities te realiseren zijn wij ter ondersteuning van het bureau per direct op zoek naar een: Secretaresse / domeinassistent (m/v) 32-40 uur per week.
Hoger onderwijs: fysiek onderwijs essentieel maar kabinet vraagt met CTB’s het onmogelijke
Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland. Het verplichten van een CTB beperkt ontegenzeggelijk de toegankelijkheid, terwijl het kabinet 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist. Daarnaast tellen de hogescholen en universiteiten samen honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. De controle hierop levert grote uitvoeringsproblemen op. Gezien de hoge vaccinatiegraad en het uitblijven van uitbraken in de sector vragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) de Tweede Kamer met klem te besluiten de coronatoegangsbewijzen niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de sector de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven. Als het kabinet er toch voor kiest de CTB’s in te stellen, dan kan dat in deze sector alleen uitgevoerd worden met beperkte controle en een beperkt aanbod van alternatief onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen dan bijvoorbeeld steekproefsgewijs controleren of CTB’s risicogericht inzetten bij onderwijsruimtes met meer dan 75 studenten. Ook zijn er internationaal diverse andere alternatieven ontwikkeld voor controle van toegangsbewijzen.
Universiteiten blijven open, groepsgrootte beperkt
Het kabinet heeft nieuwe beperkingen voor universiteiten aangekondigd. Vanaf 13 november geldt er een maximale groepsgrootte van 75 studenten en het thuiswerkadvies wordt aangescherpt.
Eerste ronde Faculty of Impact over energietransitie en duurzaamheid
De eerste ronde van de Faculty of Impact richt zich op energietransitie en duurzaamheid. Potentiële kandidaten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. De Faculty of Impact biedt wetenschappers ondersteuning en coaching bij hun ambitie om de impact van hun onderzoek te vergroten, in de vorm van een eigen non-profit organisatie of commercieel bedrijf.

Wetenschappelijke commissie adviseert ABP: investeer alleen in bedrijven met ambitieuze duurzaamheidsplannen 

Het ABP moet stoppen met beleggen in bedrijven die veel CO2 uitstoten en bovendien geen ambitieuze duurzaamheidsplannen hebben. Dit adviseert de Wetenschappelijke Commissie Duurzaam Beleggingsbeleid ABP (‘de commissie’) vandaag. Deze onafhankelijke commissie van wetenschappelijke experts brengt vanaf deze maand twee keer per jaar advies uit aan het ABP over maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Voortgang maatregelen om druk op het wetenschapssysteem te verlagen 
NWO en de Nederlandse universiteiten hebben minister van Engelshoven (OCW) geïnformeerd over de voortgang van het integraal plan systeemdruk. In januari 2020 presenteerden NWO en Universiteiten van Nederland een pakket aan maatregelen om de toenemende aanvraagdruk en werkdruk onder wetenschappelijk personeel te verlagen. Met de voortgangsrapportage laten we zien welke belangrijke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet om de ambities te realiseren.
Luister naar aflevering 227 van Betrouwbare Bronnen - Onderzoek en ontwikkeling is van onschatbare waarde
Investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich ruim terug. Dat concludeert RaboResearch na analyse van de investeringsagenda van de #Kenniscoalitie. In Betrouwbare Bronnen onder meer aandacht voor de positieve effecten in de samenleving. En wat gaat de politiek nu doen?

Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich ruim terug

Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap, zoals gedaan in het voorstel van de Kenniscoalitie, betalen zich ruim terug. Dit blijkt uit een onafhankelijke analyse van RaboResearch die de plannen van de Kenniscoalitie op eigen initiatief heeft doorgerekend. Door de hogere en structurele investeringen die de Kenniscoalitie voorstelt, ontstaat een extra economische groei van 0,5 procentpunt. De gemiddelde economische groei stijgt hierdoor van 1,5 naar 2 procent. Op de langere termijn betekent dit dat iedere Nederlander er gemiddeld bijna 8.000 euro op vooruit kan gaan.

Universiteiten verder onder water door studentengroei: toename van 4% in voorlopige inschrijfcijfers
-    Aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten gestegen met 4%  -    Toename zit met name in de internationale instroom (bachelor en master) -    Groei Nederlandse studenten stabiliseert -    Herhaalde vraag om sturingsinstrumenten voor internationale instroom
Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden
Nederland moet de Valorisatie-hotspot van Europa worden. Deze ambitie hebben de Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO. Samen lanceren de kennisinstellingen op 1 november een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken. Het doel: in 2030 een valorisatiesysteem dat tot de absolute wereldtop behoort.
Grootste groei in Open Access publicaties ooit, maar voor 100% is nog steviger aanpak nodig
De Nederlandse universiteiten hebben in 2020 73% van hun wetenschappelijke publicaties Open Access gepubliceerd. Dat maakt dat ze internationaal koploper zijn. Dit blijkt uit de Open Access Monitor, die gisteren is verschenen. Het gaat om een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2019 en de sterkste toename sinds het begin van de metingen. Om de ambitie van 100% Open Access waar te maken moet de inzet nog hoger en moeten nog meer paden worden bewandeld. Hierover heeft de VSNU een brief aan de minister van OCW gestuurd. 
Invitation Digital Society Conference 29 and 30 November 2021
After a year of absence due to the COVID pandemic, the Association of Universities in the Netherlands, consisting of fourteen Dutch universities, is back, with a new edition of the Digital Society Conference.
Nationale Alumni Enquête 2021 van start
Op donderdag 21 oktober 2021 start het onderzoek naar aansluiting van master-afgestudeerden naar de arbeidsmarkt.
Universiteiten en UMC’s lanceren communicatietoolkit over gebruik intellectueel eigendom door studenten
Goede communicatie naar studenten over wat hun positie is ten opzichte van het intellectueel eigendom is van belang. Daarom hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) in afstemming met Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) een communicatietoolkit ontwikkeld.
Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat
De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en VNO-NCW en MKB-Nederland werd ondertekend.
Universiteiten nemen landelijke maatregelen tegen bedreiging wetenschappers
Ben jij straks de winnaar van de SER-Scriptieprijs?
Je kunt meedingen naar de SER-Scriptieprijs als je tussen maart 2020 en maart 2022 een scriptie hebt geschreven over een sociaal-economisch onderwerp of één van de andere terreinen waarop de SER actief is.
GESLOTEN Vacature: Senior adviseur strategische communicatie en public affairs
Om onze ambities te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een gedreven: Senior adviseur strategische communicatie en public affairs Fulltime (32-40 uur per week).
Voor het eerst een universitaire masteropleiding tot leraar basisonderwijs
Vier universiteiten gaan een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs in het studiejaar 2022-2023. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet. De Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO’s) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Leiden (UL) (joint degree) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben deze week een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen. Daarmee is het nog niet officieel, maar om te zorgen dat vanaf september 2022 per jaar 150-200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid, worden de opleidingen nu publiek bekend gemaakt. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen. Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we ervoor zorgen dat er meer universitair geschoolde leraren voor de basisschoolklas komen.”
Nederlandse universiteiten dragen steeds meer bij aan Sustainable Development Goals
De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit blijkt uit het SDG-Dashboard, dat ons inzicht geeft in maatschappelijk onderzoek op de Nederlandse universiteiten. Vandaag, tijdens de SDG Action Days, is het nieuwe dashboard gelanceerd. Daaruit blijkt dat het aantal publicaties gerelateerd aan de SDG’s niet eerder zo hoog was als in 2020.
Universiteiten verder onder water door trage formatie en toekomstige bezuinigingen
Uit de Rijksbegroting blijkt dat het demissionaire kabinet geen extra geld uittrekt voor het hoger onderwijs en onderzoek. Sterker nog, het kabinet verhaalt tekorten van circa €260 miljoen per jaar van het leenstelsel en DUO op het hoger onderwijs. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het kabinet erkent in deze Miljoenennota voor het eerst de problemen bij de universiteiten, maar pakt niet door. Dit terwijl onderwijs, wetenschap en innovatie een belangrijke bijdrage leveren aan de transities in klimaat, zorg en veiligheid. Door de trage formatie blijft de €1,1 miljard onderfinanciering van de universiteiten in stand. Ook laat Nederland €5,6 miljard van het herstelfonds in Europa liggen, waar andere landen vol inzetten op kennis en innovatie. We gaan zo als kennisland verder omlaag, en de werkdruk gaat nog verder omhoog. We hebben zo snel mogelijk een nieuw kabinet nodig dat investeert in onderwijs en wetenschap.”
Corona treft studenten ongekend hard. Fysiek onderwijs is cruciaal. Ontdek de site ‘Hart voor Studenten’
Lees op deze site over initiatieven van universi­teiten én studenten zelf. Geef hen de ruimte!
Wetenschappers gaan ABP adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen
De Nederlandse universiteiten stellen een wetenschappelijke expertgroep in om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De expertgroep is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn”.
GESLOTEN Vacature Junior beleidsadviseur
Als junior beleidsadviseur ben je flexibel inzetbaar op alle domeinen. Dagelijks vertaal je complexe materie in heldere, gestructureerde en vlotte analyses. Je schakelt tussen beleid, onderzoek, advies en lobby.
Save the date voor: het Weekend van de Wetenschap op 2 & 3 oktober
Weekend van de Wetenschap is terug! Wij kunnen niet wachten om weer wetenschappers te ontmoeten, proefjes te doen in het lab en achter de schermen te kijken bij techbedrijven, universiteiten en musea door heel Nederland.
Universiteiten blij dat fysiek onderwijs weer helemaal kan
De universiteiten van Nederland zijn blij dat het kabinet heeft aangegeven dat in principe al het onderwijs weer op locatie mag plaatsvinden. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het is heel goed nieuws voor de studenten en docenten dat we weer min of meer normaal naar de campus kunnen. We gaan kijken op welke wijze we de extra ruimte veilig en verantwoord kunnen inzetten. Daarbij is er alle begrip en aandacht voor kwetsbare studenten en docenten die zich niet veilig voelen bij het loslaten van de maatregelen. Zoals nu ook al gebeurt, blijven de universiteiten met hen in gesprek om tot de beste oplossing te komen.”
Het academisch jaar is geopend: veilig en verantwoord van start
Het nieuwe collegejaar is van start gegaan met spetterende activiteiten tijdens de OAJ’s op 30 augustus (Tilburg) en op maandag 6 september bij de andere 13 universiteiten.
20 jaar European University Association
De European University Association (EUA) viert dit jaar haar 20e verjaardag.
VSNU advies aan het nieuwe kabinet
Universiteiten verwelkomen studenten fysiek én online voor het nieuwe collegejaar
Universiteiten verwelkomen studenten fysiek én online voor het nieuwe collegejaar
Gezocht: Projectondersteuner/secretaresse voor landelijk programma ‘Erkennen en waarderen’
Vacature: Projectondersteuner/secretaresse voor landelijk programma ‘Erkennen en waarderen’. Sluitingsdatum 16 september 2021.
Veilig en verantwoord het studiejaar in
Vanaf 30 augustus hoeven studenten en medewerkers van universiteiten geen anderhalve meter afstand meer te houden binnen de gebouwen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs, zoals werkgroepen en practica.
Ga je studeren? Laat je vaccineren!
Het hoger onderwijs wil terug naar normaal zonder anderhalve meter afstand en wil studenten liever niet verplichten om te testen.
Nederlandse universiteiten iets gedaald in de Times Higher Education 2022
De Nederlandse Universiteiten zijn over het geheel genomen iets gezakt in de ranglijst van de Times Higher Education 2022. Een aantal universiteiten doet het beter, anderen zijn wat gezakt op de lijst.
Universiteiten eindelijk weer open, helaas met beperkingen
Het kabinet heeft in de persconferentie van 13 augustus aangekondigd dat de anderhalve meter maatregel voor medewerkers en studenten in het hoger onderwijs wordt afgeschaft. Wel zal er voorlopig een maximale groepsgrootte van 75 gaan gelden. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Het is heel goed nieuws dat studenten weer grotendeels samen naar de universiteit kunnen komen om het onderwijs te krijgen dat zij verdienen. Dit is een grote stap vooruit naar het oude normaal. Onze medewerkers en studenten hebben dit hard nodig. Toch is er ook een keerzijde: de maximale groepsgrootte beperkt het geven en volgen van grootschalig onderwijs flink. Zowel studenten als onze medewerkers worden hierdoor geraakt. We hopen dat de beperkende maatregel van maximaal 75 personen snel niet meer nodig zal zijn.”
Universiteiten feliciteren studenten met hun Olympische medailles
Universiteiten feliciteren studenten met hun Olympische medailles Beste Femke (WUR), Emma (WUR), Frederique (WUR), Ilse (VU), Sanne (VU), Laurien (VU & OU), Josine (UU), Marloes (EUR), Marieke (EUR), Ymkje (VU), Matthijs (OU), Lauren (OU), Maria (OU), Shanne (OU), Harrie (OU), Lisa (TU/e), Roos (TUD), Annette (TUD), Stef (TUD) en Dirk (TUD & UL) en alle alumni in TeamNL: van harte gefeliciteerd met jullie prachtige prestaties tijdens de Olympische Spelen in Tokio!
Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022
Na een positieve achterbanraadpleging hebben de VSNU en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 2 augustus 2021 het op 25 juni jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022.
Nederlandse Universiteiten doen het goed in Shanghai Ranking
Nederland scoort nog steeds goed in de jaarlijkse Shanghai Ranking, een prestigieuze ranglijst van beste universiteiten van de wereld. 
Universiteiten lanceren flexibel maatwerktraject voor zij-instromers in de talen
Het tekort aan leraren in de moderne vreemde talen is groot. De prognoses[1] zijn dat voor Frans, Duits en Klassieke Talen de huidige tekorten fors verder zullen groeien. Universiteiten lanceren flexibel maatwerktraject voor zijinstromers in de talen.
Reactie Erkennen en Waarderen op opiniestuk in ScienceGuide
Vandaag verscheen een opiniestuk @ScienceguideNL als reactie op artikel van @Nature over loslaten v/d #impactfactor door @UniUtrecht. We waarderen het dat wetenschappers zorgen uiten over @RecogRewards en gaan het gesprek graag aan.
Quotum Springer Nature Open Access publicaties bereikt in najaar 2021
In het contract van de VSNU voor de periode 2018-2021 met uitgever Springer Nature is een jaarlijks maximum wetenschappelijke artikelen vastgelegd dat door corresponderende auteurs van de Nederlandse universiteiten en UMC’s in open access gepubliceerd mag worden. Dit is ook bij andere uitgevers soms het geval (lees hier meer). Dat houdt in dat Nederlandse wetenschappers tot dat afgesproken maximum zonder extra kosten open access kunnen publiceren. Dat maximum voor uitgever Springer Nature wordt waarschijnlijk in oktober bereikt.
Universiteiten presenteren Kader Kennisveiligheid
De Nederlandse universiteiten hebben op 8 juli het Kader Kennisveiligheid Universiteiten overhandigd aan demissionair minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Wij koesteren de transparantie van de wetenschap én hebben oog voor de mogelijke keerzijden daarvan. Met dit kader kunnen wetenschappers en universiteiten nog scherper de afweging maken tussen de openheid van wetenschap en het voorkomen van ongewenste kennisoverdracht”.
Schrap die bezuiniging, investeer 1,1 miljard in een Normaal Academisch Peil
“Een belachelijke korting van €149 miljoen, terwijl een investering van €1,1 miljard euro structureel nodig is om tot een Normaal Academisch Peil te komen.” Dat stelt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten namens de 14 universiteiten, WOinActie, de vakbonden, de studentenbonden en diverse andere organisaties verenigd onder de naam Normaal Academisch Peil. Duisenberg: “Het kabinet is de horeca te hulp geschoten, de winkels hebben ondersteuning gekregen en dat wordt logischerwijs betaald uit de algemene middelen. Maar de steun die naar de studenten is gegaan in de vorm van verlenging van de ov-kaart, wordt nu indirect op hen verhaald. Want die bezuiniging van 149 miljoen gaat helaas hoe dan ook weer ten koste van de medewerkers en de studenten.”
Bezoek Kamerleden in teken van interdisciplinair onderzoek en samenwerking
Kwalitatief goed onderwijs, onderzoek waarbij verschillende faculteiten betrokken zijn, samenwerking tussen universiteiten en de middelen vanuit het Rijk om dat mogelijk te maken. Daar ging het op 28 juni over tijdens een werkbezoek van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Vereniging van Universiteiten (VSNU) – met de Universiteit Leiden als decor.
Meer vaste contracten, hoger minimumloon en vergoeding voor hybride werken in nieuwe cao Nederlandse universiteiten
De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en de werknemers-organisaties hebben op 25 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Nederlandse Universiteiten 2021. De cao-partijen zetten een stap naar meer vaste contracten voor universiteitsmedewerkers. Ook scheppen zij mogelijkheden voor hybride werken na corona. Daarnaast komt er een structurele loonsverhoging van 1,64% per 1 juli aanstaande, en vanaf 1 januari 2022 komt hier nog 0,36% bij. Tot slot ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van €650,- en wordt het minimumloon van de universitaire sector per 1 juli verhoogd naar €14,- per uur. 
Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs
Veel zwangere studenten en studerende ouders zijn niet op de hoogte van de rechten, plichten en voorzieningen die er voor hen in het leven zijn geroepen. Onderwijsinstellingen bieden veelal maatwerk aan deze groep; hierbij is informatie over de rechten en plichten van de student van belang.
Kamerleden op VSNU-werkbezoek bij de universiteit
Kamerleden op VSNU-werkbezoek bij de campus van de Universiteit Leiden.
78,6 % van de wo studenten tevreden over het hoger onderwijs
Studenten tevreden over het hoger onderwijs. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête waar ruim 330.000 studenten aan deelnamen.
Universiteiten bereiden zich voor op het loslaten van de anderhalve meter in het nieuwe academische jaar
Het kabinet heeft in de persconferentie van 18 juni aangegeven dat de universiteiten zich kunnen voorbereiden op het loslaten van de anderhalve meter afstandsmaatregel vanaf 16 augustus. Op 13 augustus besluit het kabinet definitief of dit mogelijk is. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het is heel goed nieuws dat vrijwel alle coronabeperkingen voor het hoger onderwijs worden afgeschaft. Daardoor kunnen de eerstejaarsstudenten toch genieten van hun introductieweken en kijken we uit naar een nieuw studiejaar zonder beperkingen. De coronacrisis heeft laten zien dat de academische gemeenschap overal aanwezig is, maar vooral ook dat sociaal contact essentieel is voor academische vorming”.   
Omslag nodig binnen basisscholen om kwaliteiten van academische leraren beter te benutten
Ruim een kwart van de academische leerkrachten in het basisonderwijs verlaat het onderwijs. Bijna driekwart doet dat vanwege een gebrek aan loopbaanmogelijkheden.
Wil jij NL_Wetenschap een weekje overnemen in 2022?
We zijn op dit moment bezig met de planning voor 2022 en dit is het moment om je aan te melden als als wetenschapper om te twitteren bij NL_Wetenschap.
Bezuiniging op het mbo en hoger onderwijs moet geschrapt
De onbezonnen bezuiniging op het mbo en hoger onderwijs moet direct worden geschrapt. Dat stelt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten vanavond in EenVandaag.
GESLOTEN Vacature: Projectleider/beleidsadviseur universitaire lerarenopleidingen
Wij hebben een mooie vacature voor een: Projectleider/beleidsadviseur universitaire lerarenopleidingen. Reageren kan tot 23 juni 2021.
Pieter Duisenberg herbenoemd als voorzitter Vereniging van Universiteiten
Op vrijdag 4 juni is Pieter Duisenberg door de Nederlandse universiteiten unaniem herbenoemd als voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Anton Pijpers, bestuurslid van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en voorzitter van de Universiteit Utrecht: “Pieter heeft zich de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet voor de universiteiten. De Nederlandse universiteiten zijn ervan overtuigd dat hij ook de komende vier jaar een grote bijdrage kan leveren aan onze sector. We waarderen de energie van Pieter en hebben het volste vertrouwen in hem als voorzitter”. Door de herbenoeming is Pieter Duisenberg tot 1 oktober 2025 voorzitter van de VSNU.
Hoger onderwijs, mbo en studentenbonden maken bezwaar tegen taakstelling Voorjaarsnota 2021
In de Voorjaarsnota 2021 van het kabinet staat dat het kabinet vanwege de verlenging van het studentenreisproduct door de coronacrisis, de komende jaren miljoenen gaat bezuinigen op het hoger onderwijs en mbo. De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen, NFU, MBO Raad en studentenbonden ISO, LSVb en JOB doen een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om deze bezuiniging ongedaan te maken. Dit besluit heeft nadelige gevolgen voor de onderwijssectoren en hun studenten. Hierdoor wordt alsnog een deel van het Nationaal Programma Onderwijs verhaald op het onderwijs. Voor het wetenschappelijk onderwijs komt de korting overeen met de impuls voor het onderwijsdeel uit het NPO-pakket en het halveert de inspanningen voor het onderwijs en onderzoek. 
GESLOTEN Vacature - Junior Beleidsadviseur
Als junior beleidsadviseur ben je flexibel inzetbaar op alle domeinen. Dagelijks vertaal je complexe materie in heldere, gestructureerde en vlotte analyses. Je schakelt tussen beleid, onderzoek, advies en lobby.
Publicatie bundel Plagiaat in onderzoek en onderwijs
Op dinsdag 26 januari heeft de VSNU een themamiddag over plagiaat in onderwijs en onderzoek georganiseerd. Onder de meer dan 250 aanwezigen waren o.a. leden van commissies Wetenschappelijke Integriteit, examencommissies en beroepscommissies van universiteiten, beleidsmedewerkers, academici en studenten. Om de impact van de themamiddag te verduurzamen en de discussie over plagiaat voort te zetten is, onder leiding van prof. mr. dr. Jonathan Soeharno en prof. dr. Keimpe Algra, een bundel met een aantal artikelen over plagiaat in onderzoek en onderwijs door de sprekers en andere auteurs samengesteld.
Investeren in wetenschap is investeren in onze toekomst
De wetenschappers en studenten van de Nederlandse universiteiten staan klaar om hun bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van Nederland.
Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs
De VSNU heeft vandaag met het ministerie van OCW afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee de universiteiten vanwege de coronacrisis ondersteund worden.
Onderzoek naar sterke punten en verbeterpunten van instromende studenten
Wat zijn de wensen en behoeften van mbo, hbo en wo ten aanzien van de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs?
Nederlandse universiteiten verwachten opnieuw grote groei van het aantal aanmeldingen 
De Nederlandse universiteiten verwachten voor komend studiejaar weer meer aanmeldingen voor de bacheloropleidingen. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Onze eerste prognoses laten zien dat het aantal studenten dat zich aanmeldt voor de universiteit toeneemt met ongeveer 5%. Afgelopen jaar zijn de studentenaantallen met 12,8% gegroeid. Het water staat ons aan de lippen en dat wordt door deze toename alleen maar erger. Het nieuwe kabinet moet gaan zorgen dat de basisfinanciering structureel op orde komt”.  
Zesde editie van Learning Community groot succes!
Op dinsdag 30 maart 2021 vond de zesde editie van learning community toelating en selectie plaats. Deze editie ging over toelating en selectie tot de master.
Universiteitsbibliotheken en studieplekken weer open, studenten welkom op de campus
Vanaf vandaag gaan de universiteitsbibliotheken en studieplekken weer open voor alle studenten. Dit komt boven op de extra ruimte voor fysiek onderwijs, die er sinds afgelopen maandag is. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Ik ben blij dat de universiteitsbibliotheken weer open kunnen. Ik zie bij studenten om mij heen ook duidelijk dat samen studeren beter en fijner studeren is. Het is een belangrijke stap dat studenten weer echt op de universiteit kunnen komen en andere studenten kunnen ontmoeten”. 
Studenten weer terug op de Campus
Vanaf vandaag mogen weer meer studenten op de campus komen. Dit is dankzij de versoepeling voor het hoger onderwijs waar het kabinet toe heeft besloten.
Digitaal werkbezoek Koningin Máxima aan StudentinzetopSchool
Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool.
Nieuwe Open Access deals met uitgevers
Universiteiten staan voor toegankelijke wetenschap. Daarom werken zij hard aan meer Open Access-publicaties. Voor het realiseren van deze ambitie sluiten we contracten met uitgevers over het gratis toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties. In 2020 zijn met een aantal belangrijke uitgevers de contracten vernieuwd.  Door deze nieuwe deals worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gratis toegankelijk voor iedereen, niet alleen voor de universitaire gemeenschap en de academische ziekenhuizen. Wetenschappers van Nederlandse universiteiten kunnen zonder extra kosten open access publiceren in tijdschriften waar licenties voor zijn afgesloten. 
Aanbieding brief aan vaste Kamercommissie omtrent Normaal Academisch Peil
Vorige week dinsdag konden we 12 nieuwe leden van de Tweede Kamer met hoger onderwijs in portefeuille ons pleidooi overbrengen voor een extra investering van 1,1 miljard euro.
Eerste Governing the University in the 21st Century certificaten uitgereikt
Op 8 april j.l. zijn de eerste certificaten uitgereikt aan de bestuurders die hebben deelgenomen aan het VSNU programma Governing the University in the 21st Century.
Groeifonds geeft belangrijke impuls aan kennis en innovatie
De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds adviseert het kabinet vandaag €1,6 miljard te investeren in de plannen voor kennis en innovatie. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Dit is een belangrijke impuls voor de wetenschap, voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en voor het verdienvermogen van Nederland. We zijn blij met het succes van deze voorstellen. We zien hier het ‘hefboomeffect’ in werking, waarbij publieke investeringen ook nieuwe private investeringen aantrekken.’’  
Universiteiten voeren actie door de Hofvijver in te springen
Landelijke alarmdag om politiek te vragen structureel te investeren in academisch onderwijs en onderzoek.
Stilstaan bij het Versnellingsplan
Na twee jaar Versnellingsplan was 2020 het jaar van de versnelling. Tijd om de balans op te maken. Alle resultaten die we dat jaar hebben behaald zijn verwerkt in een infographic.
Universiteiten van Nederland presenteren Studentenkabinet
Geen regeerakkoord voor vier jaar, maar een plan voor de lange termijn, gebaseerd op de wetenschap. De universiteiten van Nederland presenteren – vlak na de verkiezingen en midden in de formatie – een alternatief regeerakkoord. Veertien studenten vormen het eerste Nederlandse Studentenkabinet en vertegenwoordigen elk een eigen ministerspost met een passend plan voor de toekomst van Nederland.
Nederland zeer succesvol in Horizon 2020
Nederland heeft de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd in het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Nederlandse universiteiten en umc’s ontvingen in totaal 2,56 miljard euro: de helft van de totale subsidie van ruim 5 miljard die aan ons land is toegekend.
Op naar een Normaal Academisch Peil
‘Het water staat ons aan de lippen. Investeer 1,1 miljard euro. Alleen dan krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.’
Universiteit van Nederland lanceert de grootste virtuele collegezaal van Nederland
Vandaag lanceert de Universiteit van Nederland een nieuwe state-of-the-art virtuele collegezaal.
Meer fysiek onderwijs: "Goed nieuws voor studenten"
Universiteiten kunnen vanaf 26 april meer fysiek onderwijs geven. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg reageert positief: “Het kabinet heeft geluisterd naar de hartenkreten van studenten en universiteiten om meer fysieke ontmoetingen op de universiteit mogelijk te maken. Dit is goed nieuws voor het welzijn van onze studenten en biedt perspectief richting de start van een ‘normaal’ collegejaar in augustus”. 
Statement: Academische wereld veroordeelt aanval op academische vrijheid
Wetenschappers moeten veilig en in vrijheid hun onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen brengen. Het intimideren en bedreigen van onze mensen is een regelrechte aanval op de academische vrijheid én op de vrijheid van meningsuiting.
Wereldwijde onderzoekssamenwerking is nodig in een nieuw tijdperk van strategische autonomie
De EU moet onderzoek en innovatie mondiaal benaderen, zodat universiteiten kunnen samenwerken met elke partner die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van kennis die de wereld duurzamer maakt.
Evaluatierapport van de Educatieve Module opgeleverd
De Interuniversitaire Commissie Leraren (ICL) heeft in 2020 de ‘Educatieve Module’ geëvalueerd.
Kijk hier het VSNU-ISO Verkiezings-Kennisontbijt “Onderwijs en Onderzoek: van onschatbare waarde” terug.
Op dinsdag 9 maart organiseren de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) samen het VSNU-ISO Verkiezings-Kennisontbijt “Onderwijs en Onderzoek: van onschatbare waarde”.
PwC concludeert: universiteiten komen €1,1 miljard tekort
Universiteiten en UMC’s onderschrijven de conclusie van PwC dat het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 1,1 miljard tekort komen.
Duisenberg: "Investeer in de toekomst van Nederland"
Onze voorzitter Pieter Duisenberg doet bij De Barometer een oproep aan de politiek om te investeren in de wetenschap en de universiteiten.
Nieuwe haalbaarheidsstudies vormen basis voor nieuw meerjarenplan open access; deel uw ideeën voor 100% Open Access
Het Nederlandse Open Access beleid is erg succesvol. Nederland heeft een koploperspositie verworven, onder meer door de verwachting dat vanaf 2020, ongeveer 75% van de peer-reviewed artikelen van Nederlandse auteurs, open access beschikbaar is.
Universiteiten: oproep tot snel meer perspectief voor studenten en docenten
De Nederlandse universiteiten betreuren het dat het kabinet niet besluit om meer fysiek onderwijs op universiteiten toe te staan en roepen het kabinet op zo spoedig mogelijk meer fysiek onderwijs op universiteiten mogelijk te maken.
Hoe denken politieke partijen over onderwijs? Ga aan de slag met het OnderwijsKieskompas
Vanaf vandaag is het mogelijk om een OnderwijsKieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.
Pilots van start voor meer fysiek onderwijs op universiteiten
Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen acht universiteiten de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests en andere manieren om meer fysiek onderwijs te faciliteren.
Zet die 'Save the Date' in uw agenda: VSNU-ISO Verkiezings-Kennisontbijt nadert rap
Op dinsdag 9 maart organiseren de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) samen het VSNU-ISO Verkiezings-Kennisontbijt.
De beste topwetenschappers van de Nederlandse universiteiten geven gratis college - Universiteit van Nederland
Topwetenschappers van de Nederlandse universiteiten geven gratis college op internet, radio en tv.
Nationaal Programma Onderwijs biedt welkome steun aan universiteiten
De Vereniging van Universiteiten is positief over het zojuist gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging Universiteiten: We zijn blij dat er nu financiële hulp wordt geboden om studenten en medewerkers op een goede manier te ondersteunen in deze lastige periode.
Centraal Eindexamen gaat door: extra onvoldoende mag
Goed nieuws dat het centraal eindexamen door gaat en dat de scholieren die onder deze lastige omstandigheden eindexamen moeten doen iets meer ruimte krijgen.
ISO en VSNU: verbetering en vertrouwen met keuze voor instellingsaccreditatie
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vereniging van Universiteiten zijn blij met de invulling van het systeem van instellingsaccreditatie zoals demissionair minister Van Engelshoven het in haar kamerbrief schetst.
VSNU Blogt: Een digitale festivalweek voor de VSNU
In januari organiseerde de VSNU maar liefst twee digitale festivals. Waarmee weer eens duidelijk werd dat Nederlands onderzoek en onderwijs – ook in deze tijden – op volle toeren doordraaien. Anne-Roos Renkema en Lisa Gorter, beleidsadviseurs bij de VSNU, geven een kijkje achter de schermen.
Bruisende Line-up Twitteraccount NL_Wetenschap bekend!
Het Twitteraccount NL_Wetenschap kwam in 2018 tot leven. Elke week staat er een andere wetenschapper in de spotlights! Ontdek hier de bruisende line-up van 2021.
Luister naar de Science for Policy podcast met Pieter Duisenberg, Liesbeth Hulst & Joost Sneller
Luister naar de Science for Policy podcast met Pieter Duisenberg, Liesbeth Hulst & Joost Sneller
Definitieve inschrijfcijfers: 8% meer studenten in 2020-2021
Op 1 oktober 2020 stonden er 327.300 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten voor het collegejaar 2020-2021. Het totale aantal studenten is met 8% gegroeid ten opzichte van het voorgaande studiejaar. Deze grote groei komt doordat er veel meer studenten bij zijn gekomen, minder geslaagden een tussenjaar namen om te reizen én minder studenten eerder stopten met hun studie.
Universiteiten starten extra pilots om meer studenten naar campus te laten komen 
Na de universiteiten in Groningen, Delft en Amsterdam (VU) staan nu ook Eindhoven, Rotterdam en Nijmegen klaar om te beginnen met pilots voor veilig campusbezoek.
Online-programmamakers aan de slag met wetenschap
Gwen van Poorten werd als presentatrice voor BNN niet gelukkig en besloot haar eigen pad te kiezen door eigen content te gaan maken.
VACATURE GESLOTEN: Beleidsadviseur Integrale Veiligheid
Om onze ambities te realiseren zijn wij per direct en voor de duur van 2 jaar op zoek naar een: Beleidsadviseur Integrale Veiligheid (36-40 uur per week).
Afspraken over verdeling 20 miljoen euro voor vertraagde wetenschappers
NWO en de VSNU hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de 20 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de door corona vertraagde wetenschappers.
VACATURE GESLOTEN: Junior beleidsadviseur gezocht (fulltime)
Om onze ambities te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een ambitieuze Junior beleidsadviseur fulltime.
NKN: Student heeft meer dan ooit perspectief nodig
NKN: Student heeft meer dan ooit perspectief nodig
Registreer je nu: The Netherlands National Open Science Festival
The current rise in COVID-19 infections in the Netherlands has led to the decision that the rescheduled National Open Science Festival will take place in an online setting.
Studentenbetrokkenheid; waarom het belangrijk is en hoe het aan te pakken.
Studentenbetrokkenheid; waarom het belangrijk is en hoe het aan te pakken.
Oproep | Meer loopbaanperspectief voor wetenschappelijk onderwijsstudenten met een beperking – help mee te verbinden!
Oproep | Meer loopbaanperspectief voor hoger onderwijsstudenten met een beperking – help ons mee te verbinden!
Kabinet zondert toch examens en tentamens uit voor avondklok: goed nieuws voor studenten en onderwijsinstellingen
Kabinet zondert toch examens en tentamens uit voor avondklok: goed nieuws voor studenten en onderwijsinstellingen
Wetenschap en samenleving centraal op Impact 2021
Landelijke website voor programma Erkennen en Waarderen
Landelijke website voor programma Erkennen en Waarderen
Onderwijsorganisaties roepen samen op tot uitzondering avondklok voor examens en tentamens
Onderwijsorganisaties roepen samen op tot uitzondering avondklok voor examens en tentamens
Faculty of Impact: wereldprimeur voor meer impact van wetenschappelijk onderzoek
Faculty of Impact: wereldprimeur voor meer impact van wetenschappelijk onderzoek
De gevolgen van Brexit voor het hoger onderwijs en onderzoek
De gevolgen van Brexit voor het hoger onderwijs en onderzoek
Universiteiten verlagen generiek de norm voor BSA dit jaar met een bandbreedte van 10-15%
Universiteiten verlagen generiek de norm voor BSA dit jaar met een bandbreedte van 10-15%
Pilots met sneltesten bij universiteiten: Rijksuniversiteit Groningen start maandag als eerste
Pilots met sneltesten bij universiteiten: Rijksuniversiteit Groningen start maandag als eerste
Online-programmamakers aan de slag met wetenschap
Hoe lang kun je zonder slaap? Deze vraag wil influencer/online programmamaker Govert Sweep beantwoorden met wetenschappers aan onze universiteiten.
Onderwijspersoneel met voorrang vaccineren
De onderwijskoepels van Nederland bepleiten vandaag in een brief aan het kabinet het onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren.
Han van Krieken treedt toe tot het bestuur van de Vereniging van Universiteiten
Vanaf 1 januari maakt prof. dr. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, deel uit van het bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij vervangt Arthur Mol, rector magnificus van de Wageningen University, wiens termijn als bestuurslid dan afloopt.
Recognition & Rewards Festival | 22 Januari 2021
Op 22 januari staat Erkennen & Waarderen in het academische landschap centraal. Tijdens het Recognition & Rewards Festival komen alle deelnemers aan het Nederlandse Recognition & Rewards programma samen.
Topwetenschappers beantwoorden al je coronavragen bij de Universiteit van Nederland
Heb jij nog vragen over het coronavirus? Universiteit van Nederland heeft in samenwerking met Universiteit van Vlaanderen een nieuwe coronapagina gemaakt. Daar staan 32 video’s waar topwetenschappers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten antwoorden geven over het coronavirus.
De VSNU wenst u fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!
Allereerst wensen wij u namens het hele VSNU-bureau fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar! In het afgelopen jaar is er door de academische gemeenschap keihard gewerkt om onder moeilijke en snel veranderende omstandigheden onderwijs, onderzoek en innovatie zo goed mogelijk te laten doorgaan.
Bètawetenschappen presenteren visie voor grote uitdagingen van deze tijd
Veranderingen in ons klimaat, duurzame voedselvoorziening, de achteruitgang van biodiversiteit, de ontwikkeling van vaccins tegen nieuwe infectieziekten en de vraag of wij de enigen zijn in het heelal: het zijn slechts enkele voorbeelden van de grote uitdagingen waarmee onze huidige maatschappij wordt geconfronteerd.
Universiteiten publiceren e-zine over studentenwelzijn
Opnieuw een lockdown, het is een flinke klap voor iedereen. Zeker ook voor studenten die in toenemende mate last hebben van stress, minder motivatie en gevoelens van eenzaamheid. Terwijl ze wel stevig doorwerken en gewoon hun studiepunten behalen. Universiteiten zetten ook in deze lastige tijden alles op alles om studenten ook op dit punt goed te kunnen ondersteunen: van telefoonlijnen tot radiostations en buddy-systemen.
Opinieartikel: Afschaffen Bindend Studie Advies is een verlies
Opinieartikel: Afschaffen Bindend Studie Advies is een verlies
Kenniscoalitie: investeringen in onderzoek en innovatie vóór 2030 naar 3%
Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk, 3% BBP voor onderzoek en innovatie in 2030 haalbaar
Vrouwelijke hoogleraren 24%, nieuwe streefcijfers universiteiten: 31% in 2025
Vrouwelijke hoogleraren 24%, nieuwe streefcijfers universiteiten: 31% in 2025
Meer fysiek onderwijs via sneltesten en gecontroleerde experimenten
Meer fysiek onderwijs via sneltesten en gecontroleerde experimenten.
Kom op 20 januari digitaal naar Impact 2021 & ontdek welke impact wetenschap op onze samenleving heeft!
Kom op 20 januari digitaal naar Impact 2021 en ontdek welke impact wetenschap op onze samenleving heeft.
Pilotproject Co-Teach Informatica van start!
Pilotproject Co-Teach Informatica van start!
Kijk het VSNU Kennisontbijt terug: de crisis te lijf door fundamenteel onderzoek
Kijk het VSNU Kennisontbijt terug: de crisis te lijf door fundamenteel onderzoek
ERC Synergy Grants geven wetenschappers vrijheid
ERC Synergy Grants geven wetenschappers vrijheid.
Open Access vergroot maatschappelijke impact van de wetenschap
Open access vergroot maatschappelijke impact van de wetenschap.
NL_Wetenschap viert tweejarig bestaan op Twitter!
NL_Wetenschap viert tweejarig bestaan op Twitter!
Ruim 600 potentiële onderwijsoverstappers kloppen aan bij nieuw Onderwijsloket
Ruim 600 potentiële onderwijsoverstappers kloppen aan bij nieuw Onderwijsloket.
Nieuwe handvatten rond kennisveiligheid zijn ondersteuning voor onze richtlijn
Nieuwe handvatten rond kennisveiligheid zijn ondersteuning voor onze richtlijn
Toptienlijst meest baanbrekende innovaties van de wetenschap in NL bekendgemaakt
Toptienlijst meest baanbrekende innovaties van de wetenschap in NL bekendgemaakt
Een jaar na lancering position paper: Room for Everyone’s talent
Universiteiten: dankzij sterk Europees Parlement toch meer geld naar onderzoek en onderwijs
Universiteiten: dankzij sterk Europees Parlement toch meer geld naar onderzoek en onderwijs
Webinars - Recognition & Rewards
Webinars - Recognition & Rewards Monday 23rd & Friday 27th November 2020.
Mis de VSNU-Headlines, de nieuwsbrief voor universiteiten niet!
Mis de VSNU-Headlines, de nieuwsbrief voor universiteiten niet!
VSNU publiceert e-zine ‘Universiteiten in coronatijd’
Vandaag overhandigde VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg aan minister Van Engelshoven van OCW het e-zine ‘Universiteiten in coronatijd’.
Recordaantal van 328.000 studenten aan universiteiten in coronatijd: 8% groei in voorlopige inschrijfcijfers
In het collegejaar 2020-2021 staan er 328.000 duizend bachelor- en masterstudenten ingeschreven bij een universiteit. Dit is een forse groei van 8% ten opzichte van het vorige collegejaar, zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).
Vlaggen halfstok voor vrij en veilig onderwijs
Vlaggen halfstok voor vrij en veilig onderwijs
Gids over Creative Commons voor wetenschappelijke publicaties en onderwijsmateriaal beschikbaar!
Gids over Creative Commons voor wetenschappelijke publicaties en onderwijsmateriaal
Landelijke campagne van start: Studenten doen het voor het studentenleven
De koepel van studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), lanceert vandaag de coronacampagne ‘Daar doen we het voor’. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven geeft daarvoor het startschot.
Last chance to invest in European higher education and research
Last chance to invest in European higher education and research
Volg de Open Access Week van 19 tot 25 oktober bij de VSNU
Internationale Open Access Week 2020 – Open Science activiteiten in Nederland.
I-Partnerschap gaat voor lang huwelijk en kruisbestuiving tussen Rijksoverheid en wetenschappelijk onderwijs
Hoger onderwijs gaat voor lang huwelijk en kruisbestuiving.
Twintig finalisten Academic Startup Competition gepresenteerd op eerste digitale European Entrepreneurship Summit
De twintig finalisten van de Academic Startup Competition 2020 zijn vandaag officiëel gepresenteerd op de eerste digitale European Entrepreneurship Summit.
VSNU positief over adviesrapport van commissie-Weckhuysen (KNAW) – goede ideeën voor meer grensverleggende wetenschap, rolling grants en minder druk
Vandaag publiceerde de KNAW het rapport ‘Het Rolling-grantfonds, kloppend hart voor ongebonden onderzoek’. In het rapport pleit de KNAW-commissie Weckhuysen voor een structureel onderzoeksfonds in de universitaire basisfinanciering. Het voorgestelde fonds is een belangrijke stap om de systematische druk in het wetenschapssysteem te verlagen. De universiteiten zijn zeer positief over het voorstel en kijken ernaar uit om het tot uitvoering te brengen.
Aandeel open access publicaties groeit sterk
De coronacrisis laat zien hoe relevant en urgent het is dat wetenschappelijke literatuur openbaar is voor de wetenschap en de samenleving.
NWO-evaluatie: waardering voor instituut, brede investeringen in kennis hard nodig
Op 12 oktober jl. heeft de NWO evaluatiecommissie, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, het evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO’ aangeboden aan minister van Engelshoven.
Tweede Kamer krijgt Commissie voor Digitale Zaken
Tweede Kamer krijgt Commissie voor Digitale Zaken.
Netwerk Kennissteden Nederland bieden position paper aan minister Ingrid van Engelshoven
Aanbieding Position Paper Impact van kennis, door burgemeester van Bijsterveldt aan minister van Engelshoven, OCW op 12 oktober 2020.
Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers
Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Studievoorschotmiddelen vooral naar kleinschalig onderwijs en studiebegeleiding
Eerste inventarisatie van de afspraken uit 2019 – samenwerking met medezeggenschap positief geëvalueerd.
Nationale Studenten Enquête krijgt nieuwe vragenlijst
De grootschalige jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) krijgt vanaf de aankomende editie een vernieuwde vragenlijst. De nieuwe vragenlijst is ontwikkeld op initiatief van de ISO, LSVb, VH en VSNU en aan Stichting Studiekeuze123, uitvoerder van de NSE, aangeboden.
20 Baanbrekende Startups in de race voor titelstrijd ‘Beste academische startup van Nederland’
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en Techleap hebben uit een overweldigend aantal van 57 aanmeldingen 20 academische startups genomineerd voor de finale van de tweede editie van de Academic Startup Competition.
GESLOTEN Vacature: P&O adviseur (24-28 uur per week)
Om onze ambities te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste: P&O adviseur - 24-28 uur per week.
Universiteiten presenteren SDG e-zine
De Nederlandse universiteiten dragen actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).
VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis
Op maandag 28 september om 09:00 uur vond, live vanuit Nieuwspoort, het ‘VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis’ plaats.
Universiteiten en umc’s presenteren nieuwe richtlijn over gebruik intellectueel eigendom door studenten
Universiteiten en umc’s presenteren nieuwe richtlijn over gebruik intellectueel eigendom door studenten
Universiteiten willen Nederlandse beroepsbevolking klaarstomen voor de toekomst met Leven Lang Ontwikkelen!
Universiteiten willen Nederlandse beroepsbevolking klaarstomen voor de toekomst: groot aanbod Leven Lang Ontwikkelen onderwijs in AI,ICT en ondernemerschap gepresenteerd.
Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar
Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Prinsjesdag 2020
Belangrijke investeringen in kennis voor de toekomst van Nederland via Groeifonds, nog geen zicht op oplossingen voor structurele knelpunten.
SDG-CHALLENGE 2021 - Meld je nu aan!
SDG-Challenge 2021 - Meld je nu aan!
Terugblik - Opening academisch jaar 2020-2021
Op maandag 31 augustus openden de universiteiten gezamenlijk het nieuwe academisch jaar met een online ‘OAJ-festival’. We geven een terugblik op de OAJ.
Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap
Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap.
Vereniging van Universiteiten positief over Nationaal Groeifonds: forse impuls voor onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen
Vereniging van Universiteiten positief over Nationaal Groeifonds: forse impuls voor onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen
Academic Startup Competition opnieuw van start!
Wij zijn blij te kunnen melden dat de Academic Startup Competition weer van start gaat en dat inschrijven weer mogelijk is!
Line-up najaar Twitteraccount NL_Wetenschap bekend!
Nieuw Nationaal actieplan voor Diversiteit en Inclusie
Vandaag op 1 september presenteert Ingrid van Engelshoven,  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Nationaal Actieplan Diversiteit en Inclusie in het Onderwijs en Onderzoek.
Samen starten de universiteiten online het nieuwe collegejaar met het ‘OAJ-festival’
Samen starten de universiteiten online het nieuwe collegejaar met het ‘OAJ-festival’
Toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren
Op 27 augustus 2020 hebben NFU en VSNU de toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) gepresenteerd aan het ministerie van VWS.
Handreiking Studentenwelzijn in corona-tijd
De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn heeft de Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd uitgebracht.
Kijk naar "Grote Vragen" vanaf 10 september om 22:15 uur op NPO
Presentator en wetenschapsjournalist Rob van Hattum maakt een reis door de wetenschap met acht Nederlandse onderzoekers die aan de top van hun vakgebied staan. Centraal staan hun ‘grote vragen.’ Ze vertellen over hun helden, bezoeken bijzondere plekken en spreken over de doorbraken in hun vakgebied.
Personeelsdata over 2019 beschikbaar
Personeelsdata over 2019 beschikbaar
Europese meerjarenbegroting groot verlies voor onderzoek en innovatie én de samenleving
Hoe willen we de uitdagingen die over ons heen buitelen (zoals de COVID-19 pandemie, de digitale samenleving en een groene transitie met economisch herstel) gaan oplossen zonder extra budget voor fundamenteel onderzoek en innovatie? Dat is de grote vraag waar niet alleen de academische wereld mee blijft zitten na de onderhandelingen in de Europese Raad over de EU-begroting. Iedereen zou zich dat af moeten vragen, niet in de laatste plaats politiek Den Haag.
Vereniging van Universiteiten teleurgesteld over nieuwe Europese onderzoeksbudget
In het nieuwe Meerjarig financieel kader (MFK) en het corona herstelfonds ‘Next Generation EU’ van de Europese Unie is een budget voor wetenschap (Horizon Europe) opgenomen van €80,9 miljard. Dit is fors lager dan wat de commissie Lamy (2017) had geadviseerd (minstens €120 miljard) en het Europees Parlement zich voor had uitgesproken (2018, €120 miljard).
VSNU: coordinating a nationwide university digital transformation in one weekend
Director of Accountability at The Association of Universities in the Netherlands (VSNU), Reinout Van Brakel, is talking about the instrumental role technology played in helping Dutch universities adapt during the 2020 COVID-19 outbreak.
Nederlandse universiteiten bieden gratis omscholing aan voor bètaleraren in spé
Honderden extra academisch geschoolde eerstegraadsdocenten in de tekortvakken voor de klas in de komende vijf jaar
100 dagen voor de klas - in gesprek met Nicolaas Veul, Sanne van Kempen en Jacobijn Olthoff
Om meer inzicht te geven in het vak leraar en de lerarenopleiding maakte de VSNU drie filmpjes met daarin de volgende thema’s: Hoe is het in de praktijk om leraar te zijn? Ik wil de switch maken naar het leraarschap – hoe pak ik dat aan? De lerarenopleiding in de praktijk.
Oplossingen voor impact corona op wetenschappelijk onderzoek
De coronacrisis heeft een grote impact op wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft een deel van het lopende onderzoek vertraging opgelopen. De Nederlandse universiteiten spannen zich maximaal in om: 1. Vertraging te voorkomen en de impact van corona op onderzoeksprojecten en loopbanen te beperken. 2. Oplossingen te bieden voor situaties waarin er toch knelpunten ontstaan.
Bekijk hoe universiteiten werken aan online onderwijs via #connectuniversitiesNL
Bekijk hier beelden uit de praktijk.
Belang erkennen en waarderen - ‘Ruim baan voor ieders talent’
Meer ruimte en waardering voor de unieke talenten van wetenschappers: in een notendop is dat het doel van het nieuwe academische programma rondom erkennen en waarderen.
Oproep Nationale Wetenschapsagenda: Jongeren Challenge
Universiteiten bereiden zich voor op fysiek onderwijs
Sinds maandag 15 juni mag er op beperkte schaal weer onderwijs in de gebouwen van universiteiten plaatsvinden. Universiteitsmedewerkers spannen zich maximaal in om het onderwijs op de instellingen – hoe beperkt dan ook – in goede banen te leiden. Zeker met het oog op komend collegejaar, als er weer duizenden nieuwe studenten starten met een opleiding aan de Nederlandse universiteiten, is er veel voorbereiding nodig. De universiteiten informeren hun eigen medewerkers en studenten op veel manieren over wanneer welke activiteiten mogelijk zijn binnen de universiteitsgebouwen.
SDG Challenge - Finale Nederland
Een finale voor 500+ mensen organiseren in corona-tijd? Waarbij studenten pitchen voor een professionele jury en on the spot vragen beantwoorden? Het kan!
Universiteiten ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid
Kennis koppelen aan maatschappelijke vraagstukken
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 13
De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 13: Klimaatactie. Met ons onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dragen wij bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. 
Consultation on Guiding Principles on Management of Research Information and Data
Consultation on Guiding Principles on Management of Research Information and Data.
Definitief akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2020
De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben op 5 juni 2020 na een positieve achterbanraadpleging een definitief akkoord gesloten over de CAO Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens geworden over een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltimedienstverband, een eenmalige uitkering van € 750 bruto.
Webevent: Onderwijsloket met Merel van Vroonhoven
Overweeg jij een carrière in het onderwijs en ben je benieuwd hoe deze overstap eruit zou zien? Meld je dan aan voor het webevent met het Onderwijsloket op 8 of 11 juni 2020 .
Facebook Live Talkshow ‘Het nieuwe sociaal in de anderhalvemetersamenleving’
Mis jij aanraking in deze coronatijd? Wat gebeurt er in je brein bij eenzaamheid en huidhonger? En hoe ga je ermee om?
Wetenschappers Digitale Samenleving dragen bij aan bevindingen tijdelijke commissie Digitale toekomst
Vandaag heeft de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) haar eindrapport ‘Update vereist – naar meer parlementaire grip op digitalisering’ overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.
Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan 's werelds eerste nationale open science-samenwerking aan
Overeenstemming VSNU, NFU, NWO en Elsevier over publiceren, lezen en open science-diensten in dienst van Nederlandse wetenschaps- en innovatie-ambities
On Campus, als het kan | Online, omdat het kan.
Het universitair onderwijs in Nederland staat aan. Aan op de campus zodra het weer kan. Aan online omdat het nu kan.
Beluister de podcast van Betrouwbare Bronnen: Hoe gaan de universiteiten om met de coronacrisis?
De podcast Betrouwbare Bronnen kun je gratis beluisteren! Deze week is het thema: Hoe gaan de universiteiten om met de coronacrisis?
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 15
​​​​​​​De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 15: Leven op het Land. Met ons onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dragen wij bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. 
Een kijkje achter de schermen met beleidsadviseur Ruben Puylaert
Een kijkje achter de schermen met beleidsadviseur/plaatsvervangend woordvoerder Ruben Puylaert.
VSNU, NFU, NWO and Elsevier have agreed on a brief extension to finalise a new Open Science services agreement
VSNU, NFU, NWO and Elsevier are pleased to update that they are in the final stages of signing a new Open Science services agreement, which is the first of its kind in the world. Given the unprecedented global health crisis, the partners have agreed a brief extension to the original 1st May date to finalise the agreement. We will inform you as soon as possible on the results.
Deze week in de spotlight: Prof. Meike Bartels
In deze nieuwe rubriek van de VSNU zullen we iedere week iemand in de spotlight zetten die achter (of voor) de schermen hard meewerkt hieraan.
Statement VSNU over proctoring
De Nederlandse universiteiten worden door het coronavirus voor een enorme opgave gesteld: zo veel mogelijk onderwijs organiseren, terwijl studenten en docenten niet bij elkaar mogen komen in de gebouwen. Docenten werken keihard aan allerlei vormen van digitaal onderwijsaanbod. Iedereen doet hierbij zijn of haar uiterste best om studievertraging voor studenten te voorkomen. Dit is in de eerste plaats in het belang van studenten. 
Samen tegen COVID-19: Lancering co-creatie platform ResilientSociety
De website ResilientSociety is een co-creatie platform van de Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven en vele andere publieke en private partners.
Een kijkje achter de schermen met beleidsadviseur Anne-Roos Renkema
Vanaf januari maak ik, Anne-Roos Renkema, deel uit van het programmateam Erkennen en waarderen, waardoor ik direct mocht meedenken over het programmaplan Erkennen en waarderen. Een kijkje achter de schermen met beleidsadviseur Anne-Roos Renkema.
Deze week in de spotlight: Nina Kornaat van het NWO
SSH & COVID-19: Het expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland
Het expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland.
Studenteninitiatief 'Studentenhelpenscholieren.nl' krijgt waardering van koning Willem-Alexander
Koning spreekt waardering uit voor studenteninitiatief om scholieren te helpen.
Gratis onlineonderwijsaanbod voor scholieren vo en leerlingen po
De VSNU wil alle leerlingen en scholieren die vanwege het coronavirus mogelijk langer géén fysiek onderwijs kunnen volgen ondersteunen met een mooi onlineonderwijsaanbod.
Nationale Wetenschapsagenda: Corona wetenschappelijk uitgelegd voor kinderen
Hoe leg je het coronavirus en alle maatregelen eromheen, op een begrijpelijke manier uit aan kinderen? Op woensdag 8 en 15 april om 14.00 organiseert de Nationale Wetenschapsagenda via Facebook Live een vragenuur waarin kinderen al hun vragen kunnen stellen over het coronavirus.
Een kijkje achter de schermen met beleidsadviseur Josephine Verstappen
Versnellen in een sneltreinvaart. Hoe doet beleidsadviseur Josephine Verstappen dat? We nemen u mee voor een dag!
Lees onze laatste VSNU-Headlines, de nieuwsbrief voor universiteiten
Wat betekent een overstap naar het onderwijs? Merel van Vroonhoven vertelt!
Wat betekent een overstap naar het onderwijs? Wat doet dat met mijn salaris? Kan ik het wel? Het zijn vragen die veel mensen die de overstap naar het onderwijs overwegen hebben.
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 14
​​​​​​​De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 14 Leven in het Water. Met ons onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dragen wij bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. 
Three projects granted in Team Science call in Digital Society
The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) and COMMIT/ have awarded 135.000 euros to three new Team Science projects in the Digital Society Research Agenda of the VSNU. The granted projects focus on the topic of digitalisation, inclusion and participation. In the three projects researchers from various fields co-operate not only with other academics, but also with community members and other stakeholders.
Ruim baan voor alle aspecten van kwaliteit
Vandaag presenteren de universiteiten (VSNU), de KNAW en NWO het nieuwe Strategie Evaluatie Protocol (Strategy Evaluation Protocol, SEP). Elke zes jaar vernieuwen de onderzoeksorganisaties het evaluatieprotocol voor wetenschappelijk onderzoek. De universiteiten en KNAW- en NWO-instituten gebruiken dit om onderzoekseenheden te evalueren.
Vliegende start voor de Academic Startup Competition! Welke tien startups mogen zich straks de beste academische startups van 2020 noemen?
Steeds meer startups schrijven zich in voor de Academic Startup Competition en strijden mee voor de felbegeerde reis naar de Verenigde Staten.
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 9
De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur.
Expeditie NEXT - On Tour
Van 27 februari t/m 1 maart staat Expeditie NEXT - On Tour op de Huishoudbeurs! Hier laten we zien wat wetenschap is en welke rol wetenschappelijk onderzoek speelt in het dagelijks leven. Want ook al ziet men wetenschap niet, het is een stuk dichterbij dan iedereen denkt! In het kader van het thema Ziekten en Gezondheid gaan wij op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe wordt je kerngezondheid 100 jaar oud?
VSNU Horizon Europe paper
De VSNU maakt zich zorgen over de MFK-onderhandelingen. Het Nederlandse standpunt lijkt te zijn: koste wat het kost niet meer budget voor Europa.
Aan de slag met het programma Erkennen en waarderen
Op dit moment stellen alle Nederlandse universiteiten een instellingsbrede commissie in die onder aanvoering van een hoogleraar de discussie over het nieuwe systeem van erkennen en waarderen binnen de instelling aanjaagt. Deze commissies gaan niet alleen met collega-wetenschappers in gesprek. Ze formuleren ook elk een breed gedragen visie waarin ze de doelen van het position paper vertalen naar hun eigen organisatie. De commissies worden hierbij ondersteund door het landelijke programma Erkennen en waarderen waarin de VSNU samen gaat werken met NFU, KNAW, NWO en ZonMw.
Praat mee over de toekomst van ons onderwijs
Wilt u meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert de VSNU, samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten.
VSNU, Techleap.nl and AcTI, the Netherlands Academy of Engineering organise the second edition of the Academic Startup Competition
The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) has teamed up with Techleap.nl and AcTI, the Netherlands Academy of Engineering to organise the second edition of the Academic Startup Competition (ASC). The competition aims to accelerate transforming technologies into successful business opportunities and push the scalability of the technology. The ASC fits perfectly with the ambition of VSNU and Techleap.nl to become the fastest-growing ecosystem for academic startups in Europe.
Aantal uitgegeven universitaire diploma’s stijgt met 4%
Definitieve cijfers over collegejaar 2019-2020 bekend: groei in studentenaantal zet door, Natuur en Techniek grootste groeiers bij masterdiploma’s.
EU and UK research and higher education organisations plan a strong future relationship post Brexit
On the day that the United Kingdom leaves the European Union, higher education and research organisations from across the UK and Europe have reaffirmed their commitment to working together, and are calling on our respective governments to make this a priority as discussions about the future relationship get underway. 
Reactie VSNU op rapport 'Evenwicht in het wetenschapssysteem'
De VSNU is minister Van Engelshoven en de Commissie Weckhuysen dankbaar voor het rapport Evenwicht in het wetenschapssysteem en de gedane aanbevelingen. Het is een goed rapport met de noodzakelijke aandacht voor ongebonden onderzoek. De VSNU is het met de Commissie eens dat de balans tussen ongebonden en strategisch onderzoek hersteld moet worden.
In de schijnwerpers: Trainees in onderwijs
Onderwijsvernieuwers gezocht! De werving van nieuwe trainees voor het programma Trainees in onderwijs is in volle gang. Trainees in Onderwijs wil het Nederlandse voortgezet onderwijs klaar maken voor de toekomst, door het te verrijken met onderwijsvernieuwers. De universitaire lerarenopleidingen en de VSNU werken mee aan het programma.
Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs
Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. De samenleving en arbeidsmarkt veranderen steeds sneller en om volgende generaties daarop voor te bereiden is groot onderhoud nodig aan het onderwijs. Dat stelt een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties.
NWO en universiteiten nemen maatregelen om druk op de wetenschap te verlagen
De Nederlandse wetenschap behoort tot de wereldtop. Deze geweldige prestatie is te danken aan de dagelijkse inzet van onderzoekers. De keerzijde van deze medaille wordt wel steeds zichtbaarder. De aanhoudende groei van studentenaantallen, de daarbij achterblijvende publieke bekostiging en de competitie om onderzoeksfinanciering hebben gezorgd voor een enorme druk op de wetenschap. Op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW) treffen de VSNU en NWO nu gezamenlijke maatregelen om de druk op de wetenschap te verlagen.
Programma "Governing the University in the 21st Century" van start!
In het kader van de professionalisering van universitair bestuur en versterking van de governance, gaat de VSNU in januari 2020 van start het met programma Governing the University in the 21st Century. De Nederlandse universiteiten hebben internationaal gezien een sterke positie. Om deze in de 21ste eeuw te behouden c.q. verder uit te bouwen staan ze voor een aantal flinke uitdagingen: toenemende complexiteit, verantwoording en risico, in een context van toenemende competitie, verwachtingen, maar afnemende publieke financiering en vertrouwen.
Groen licht voor vervolg VSNU pilot ‘You Share, We Take Care’
DELEN PUBLICATIES VIA DE REPOSITORY KRIJGT EXTRA IMPULS
Cyberaanval op Universiteit Maastricht
Cyberaanval op Universiteit Maastricht
Dutch research institutions and Elsevier reach framework agreement
The Association of Universities in the Netherlands (VSNU), The Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU), The Dutch Research Council (NWO) and information and analytics business Elsevier have reached a framework agreement. NWO President Stan Gielen: “This agreement is in accordance with Plan S and is a huge step towards 100% open access and therefore a major breakthrough for open science in the Netherlands.” Overall it means that Dutch research institutions and Elsevier will embark on a new and innovative approach to scientific research, making it more transparent, collaborative, efficient, in support of social issues and questions. VSNU’s chief-negotiator Tim van der Hagen: “This is the beginning of a new way of working for science. We will be in the driving seat of what’s important for science in the future and the applicable rules of engagement and services needed in this context.”
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 2
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 2
Universiteiten besteden beschikbare middelen zorgvuldig
Universiteiten besteden beschikbare middelen zorgvuldig
Brede maatschappelijke alliantie pleit voor aanpassing inburgeringsbeleid
Brede maatschappelijke alliantie pleit voor aanpassing inburgeringsbeleid
Een goede universiteit is ook internationaal
Opinieartikel van de rectoren van de Nederlandse universiteiten
Samenwerkende universiteiten stellen nieuwe Code goed bestuur vast
De Nederlandse universiteiten hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs voor toekomstige generaties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het in nauwe interactie met de samenleving ontwikkelen en delen van kennis. Het succesvol invullen van deze brede maatschappelijke opdracht vereist goed bestuur en toezicht. In de nieuwe Code goed bestuur universiteiten hebben de universiteiten vastgelegd welke principes daarbij leidend zijn. Deze nieuwe code is een van de gezamenlijke acties uit het visiestuk ‘Kennis voor onze toekomst’.
Reactie VSNU op Strategische Agenda hoger onderwijs
Vandaag presenteert de minister van OCW ‘Houdbaar voor de toekomst’: de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2019-2024. De VSNU presenteerde eerder zelf al het visiestuk ‘Kennis voor onze toekomst’, waarin de samenwerkende universiteiten hun belangrijkste ambities voor de komende jaren noemen. Het visiestuk en de nieuwe strategische agenda versterken elkaar op een aantal belangrijke punten.
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 16
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. Daar richt Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 16 Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten zich op.
300 experts komen samen voor inclusieve digitale samenleving
Digital Society Conference in Utrecht bespreekt kansen en risico’s digitalisering
Kennissector zet grote stap vooruit in nieuwe manier erkennen & waarderen
Vandaag lanceren VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ waarin we aangeven hoe we het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen.
Bijeenkomst VSNU Netwerk Ondernemerschapsonderwijs 26 november
Op dinsdag 26 november organiseert het VSNU Netwerk Ondernemerschapsonderwijs in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam een bijeenkomst over ondernemerschapsonderwijs.
Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig
Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU). Samen schreven zij hier vandaag een opiniestuk in Trouw over.
Conferentie Internationalisering 16 januari 2020
Op donderdag 16 januari 2020 organiseren de Universiteit Maastricht (UM) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) de Conferentie Internationalisering: Grenzeloos onderwijs als motor van de regio. De conferentie biedt u een inspirerend en interactief programma, gericht op de vele verschillende ontwikkelingen rondom internationalisering.
Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 8
In de maand oktober lieten de universiteiten in beeld en woord op Twitter zien hoe zij bijdragen aan SDG 8
Reactie VSNU herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs door Curriculum.nu
Reactie VSNU herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs door Curriculum.nu
Digital Society Conference 26 november 2019
Na het grote succes van vorig jaar organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de Vereniging van Universiteiten, op dinsdag 26 november 2019 voor de tweede keer de Digital Society Conference.
Voorlopige studentenaantallen universiteiten: 4% meer ingeschreven studenten in collegejaar 2019-2020
In het collegejaar 2019-2020 zijn er voor het eerst meer dan 300.000 bachelor- en masterstudenten bij een universiteit ingeschreven. Dit is een groei van ongeveer 4% ten opzichte van het vorige collegejaar, zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten.
Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel
Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd en aangeboden aan de minister van OCW. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren.
Nederlandse universiteiten dragen actief bij aan de Sustainable Development Goals
De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit blijkt uit het SDG-Dashboard dat vandaag op de SDG Action Day gepresenteerd werd.
Reactie VSNU op Prinsjesdag: positief over nadruk op kennis met investeringsfonds, onverwachte bezuiniging op hoger onderwijs in de toekomst
In de Troonrede van vanmiddag is veel gezegd over de grote vragen waar Nederland voor staat en de rol die kennis daarin speelt. Universiteiten dragen hier graag aan bij. Dit wordt ook duidelijk in de, gisteren door de Vereniging van Universiteiten gepresenteerde, agenda ‘Kennis voor onze toekomst’.
VSNU publiceert agenda ‘kennis voor onze toekomst’
VSNU ondertekent Actieplan Academici Primair Onderwijs
Op vrijdag 13 september hebben de VSNU, PO-Raad, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo’s en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) het actieplan Academici primair onderwijs ondertekend.
E-zine Opening Academisch Jaar 2019-2020
Reactie VSNU op IBO en Wet T&T
Reactie VSNU op IBO en Wet T&T
Opening academisch jaar 2019-2020
De Nederlandse universiteiten vieren op maandag 2 september de officiële opening van het nieuwe academisch jaar.
'EU-budget moet komende jaren vol inzetten op innovatie'
De Nederlandse regering moet bij de onderhandeling over het EU-budget 2021-2027 vol inzetten op stimuleren van innovatie. Met oog op behoud van concurrentiekracht tegenover de VS en China zou de EU daar minstens 120 miljard euro voor moeten vrijmaken. Dat vindt de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven en kennisinstellingen.
VSNU benadrukt belang Sociale- en geesteswetenschappen in EU programma’s 
In Brussel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Europese Kaderprogramma Horizon Europe in volle gang. Een van stappen is de publicatie van een lijst met de voorgenomen geïnstitutionaliseerde partnerschappen.
Europese Gender Summit
Meer diversiteit in de wetenschap en genderbalans in innovatie en onderzoek, hoe gaan we dat bereiken? Deze vraag staat centraal op de tweedaagse Gender Summit, op 3 en 4 oktober a.s., in Amsterdam.
Universiteiten ondersteunen reparatie NSE 2019 en zetten in op beter voorstel NSE 2020
Enige tijd geleden ontstond er discussie over de betrouwbaarheid van de Nationale Studenten Enquete, door technische problemen en de implementatie van de AVG.
Statement VSNU in reactie op kabinetsreactie Van Rijn
De VSNU heeft kennis genomen van de kabinetsreactie op het adviesrapport van de Commissie-Van Rijn. Lees onze reactie hier.
Bekendmaking Spinoza- en Stevinlaureaten 2019
Tijdens het NWO-evenement over wetenschapscommunicatie ‘Bessensap’ in de Rode Hoed werden de zes wetenschappers bekendgemaakt die de twee Stevin- en vier Spinozapremies ontvangen.
Mind Your Data – Privacy and Legal Matters in E-Health
De Health & Well-being groep van de VSNU Digitale Samenleving nodigt u uit voor het “Mind Your Data’ congres in Leiden. 
Nederlandse universiteiten organiseren tweede editie Digital Society Conference
Na het grote succes van vorig jaar organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de Vereniging van Universiteiten, voor de tweede keer de Digital Society Conference op dinsdag 26 november 2019! 
Nederland kennisland moet volop inzetten op Europa
Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019
Reactie VSNU op adviesrapport commissie-Van Rijn: perspectief op bekostigingsmodel in plaats van verdeelmodel, meer ruimte voor vrij onderzoek, zeer bezorgd over nadelige herverdeeleffecten
10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley
Bestuurlijk akkoord getekend om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking
Open access: meer dan alleen tijdschriftartikelen
Onderhandelaarsakkoord WNRA cao Nederlandse Universiteiten 2020
27 Startups in de race voor lijst meest baanbrekende innovaties van de wetenschap in NL
Sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector
Sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector
Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs
Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs
Universiteiten werken voortdurend aan verbetering promotiepraktijk
Wetenschap voor iedereen. Universiteit van Nederland en de Persgroep komen met ‘Wat zegt de wetenschap?’
Unieke samenwerking versterkt verbinding onderwijs en onderzoek
Vereniging van Universiteiten neemt afstand van meldpunt
Vereniging van Universiteiten presenteert sectoroverzicht
VSNU, AcTI en StartupDelta organiseren academische startup competitie op GES 2019
Universiteiten steunen klimaatbrief unaniem
Vierde eZine open access: Het belang van “international alignment”
Banken, verzekeraars en onderwijs werken samen aan oplossen lerarentekort
Aantal ingeschreven studenten stijgt fors
Statement VSNU over Plan S: ambities onverminderd hoog, transitie vereist zorgvuldigheid
Nederlandse universiteiten geven open access extra impuls
Nederlandse universiteiten en Elsevier: huidig akkoord verlengd met zes maanden
Nederlandse universiteiten en Elsevier: huidig akkoord verlengd met zes maanden
Save the date: Consultatiebijeenkomst over de implementatie van Plan S
Save the date: Consultatiebijeenkomst over de implementatie van Plan S
Sectorbeelden opgeleverd aan ministerie OCW
Sectorbeelden opgeleverd aan ministerie OCW
Universiteiten presenteren: e-zine Digital Society
Universiteiten presenteren: E-zine Digital Society
VSNU, NWO, NFU en ZonMw geven impuls aan verandering in het waarderen en belonen van wetenschappers
VSNU, NWO, NFU en ZonMw geven impuls aan verandering in het waarderen en belonen van wetenschappers
Docent van het Jaar verkiezing 2019
Docent van het Jaar verkiezing 2019
KNAW-rapport ‘Maatschappelijke Impact in Kaart’: welkome input voor waardering van impact
KNAW-rapport ‘Maatschappelijke Impact in Kaart’: welkome input voor waardering van impact
Nederlandse wetenschap in beeld
Nederlandse wetenschap in beeld
Universiteiten zien kansen in advies Onderwijsraad: nieuwe mogelijkheden voor de lerarenopleiding
Universiteiten zien kansen in advies Onderwijsraad: nieuwe mogelijkheden voor de lerarenopleiding
Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan
Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan
De helft van alle peer-reviewed artikelen van de Nederlandse universiteiten is open access beschikbaar
De helft van alle peer-reviewed artikelen van de Nederlandse universiteiten is open access beschikbaar
Open Access 2018 Week
Open Access 2018 Week
Kabinetsbrief: Nederlandse hoger onderwijs toegankelijk
Kabinetsbrief: Nederlandse hoger onderwijs toegankelijk
Voorlopige studentenaantallen universiteiten: 5% meer ingeschreven studenten in collegejaar 2018-2019
Voorlopige studentenaantallen universiteiten: 5% meer ingeschreven studenten in collegejaar 2018-2019
Nederlandse universiteiten organiseren de Digital Society Conference
De Nederlandse universiteiten organiseren de Digital Society Conference
Conferentie ‘Funding Universities’ koppelt wetenschappelijke inzichten aan bekostigingsvraagstukken
Conferentie ‘Funding Universities’ koppelt wetenschappelijke inzichten aan bekostigingsvraagstukken
Vereniging van Universiteiten tekent actieplan studentenhuisvesting
Vereniging van Universiteiten tekent actieplan studentenhuisvesting
Gezamenlijk statement VSNU en NFU op CHEPS-rapport
Gezamenlijk statement VSNU en NFU op CHEPS-rapport
Nederlandse universiteiten blijven in top van Times-ranking
Nederlandse universiteiten blijven in top van Times-ranking
Universiteiten: verdubbeling ‘doelmatigheidskorting’ is klap in het gezicht van studenten en docenten
Universiteiten: verdubbeling ‘doelmatigheidskorting’ is klap in het gezicht van studenten en docenten - tot 2021 netto bezuiniging op wetenschappelijk onderwijs - oproep om geld uit leenstelsel versneld in te zetten
‘Knowledge transfer’ in de spotlights tijdens bezoek Lita Nelsen aan Nederland
‘Knowledge transfer’ in de spotlights tijdens bezoek Lita Nelsen aan Nederland
Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap
Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap
E-zine Opening Academisch Jaar 2018-2019
E-zine Opening Academisch Jaar
VSNU-Café: De rol van de universiteiten in het Klimaatakkoord
VSNU-Café: De rol van de universiteiten in het Klimaatakkoord
Versnelling open access
De Nederlandse universiteiten reageren verheugd op het nieuws van de internationale groep van onderzoeksfinanciers (Science Europe) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om vanaf 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering door de verbonden onderzoeksfinanciers alleen nog in (full) open access tijdschriften te publiceren.
Universiteiten: kwaliteit op orde, knelpunten vragen nu om urgente maatregelen, lange termijn vergt investeringen
Vandaag presenteert de Vereniging van Universiteiten de knelpuntenanalyse ‘Ruimte voor investeringen en talent’. In deze analyse wordt een beeld gegeven van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de ambities, de knelpunten en mogelijke oplossingen.
Opening academisch jaar 2018-2019
De Nederlandse universiteiten vieren op maandag 3 september de officiële opening van het nieuwe academisch jaar.
Wetenschappers maken zelf plannen voor nieuwe investeringen in onderzoek
Eerder dit jaar werd bekend dat de regering aan de hand van drie sectorplannen structureel €70 miljoen per jaar gaat investeren in de basis van het wetenschappelijk onderzoek. Het opstellen van deze sectorplannen gaat deze zomer van start. 
Symposium nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. In september 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gepubliceerd. Per 1 oktober vervangt die officieel de oude gedragscode uit 2004.
Universiteiten maken kosteloze route naar master mogelijk
De afgelopen maanden is er in de Tweede Kamer en in de pers veel aandacht geweest voor (de kosten van) gestandaardiseerde toetsen voor studenten. De universiteiten gaan samenwerken om kosteloze routes voor de meeste studenten mogelijk te maken, maar hebben in andere gevallen de mogelijkheid van de gestandaardiseerde toets wel nodig.
Contracten Springer Nature en Taylor & Francis gepubliceerd
Eerder dit jaar bereikte de Vereniging van Universiteiten een akkoord op hoofdlijnen met Springer Nature en Taylor & Francis. De afgelopen maanden zijn de details in het contract verder uitgewerkt. Beide uitgevers hebben nu ingestemd met het openbaar maken van hun contract.  
Save the date: Digital Society Conference
Tijdens de Digital Society Conference op dinsdag 27 november willen de universiteiten samen met kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid aan de slag met maatschappelijke uitdagingen van digitalisering om zo te investeren in vernieuwend onderzoek voor een betere digitale samenleving.
Nieuwe cao definitief, werkdruk blijft hoog op agenda’s
Deze week is de nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten definitief geworden: zowel de vakbonden als de universiteiten hebben hun steun uitgesproken voor het behaalde onder­handelingsresultaat.
Open access deal met Wolters Kluwer
Wolters Kluwer en de VSNU hebben in de contractverlenging over juridische en fiscale vakliteratuur afspraken gemaakt over open access. Voor de 27 wetenschappelijke tijdschriften uit de verder overwegend vakliteraire collectie gelden nieuwe expliciete embargoregels voor open access.
Universiteiten staan voor doorstroom naar wo-masters
Het Nederlandse onderwijssysteem kenmerkt zich door een vroeg keuzemoment, in combinatie met mogelijkheden om door te stromen van mbo, naar hbo en universiteit. Universiteiten zien het als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht om te zorgen dat elke student op de best passende plek terecht komt.
Stevin- en Spinozalaureaten bekendgemaakt
Vandaag zijn tijdens het NWO-evenement over wetenschapscommunicatie ‘Bessensap’ in de Rode Hoed de zes wetenschappers bekendgemaakt die de twee Stevin- en vier Spinozapremies ontvangen.
Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO
Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU,  en Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken.
Vereniging van Universiteiten en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao
De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland.
Het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.
Universiteiten zetten stappen voor professionalisering docenten
Vandaag waren bijna 400 docenten en beleidsmakers van universiteiten bijeen op het Onderwijsfestival 2018. Op dit festival wisselden zij ervaringen uit over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van universitair onderwijs.
Werkgevers- en werknemersorganisaties roepen op tot overgangsrecht 30%-regeling
Werkgevers- en werknemersogranisaties VSNU, WVOI, de VH, VAWO, TNO, NFU, ONL, LAD en United Expats of the Netherlands roepen staatssecretaris Snel van Financiën in een brief op om de beperking van de 30%- regeling te heroverwegen.
Nieuwe website onderzoeksprogramma Digitale Samenleving gelanceerd
Vandaag is de nieuwe website van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving gelanceerd. In het onderzoeksprogramma bundelen dertig hoogleraren van de veertien Nederlandse universiteiten de krachten en werken samen om Nederland een internationale toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden op wereldwijde uitdagingen.
Medezeggenschappers positiever, maar nog altijd ruimte voor verbetering
Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit.
Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen brengen Internationaliseringsagenda uit
In een globaliserende wereld, met grenzeloze wetenschap en onderwijs, spelen de Nederlandse universiteiten een toonaangevende rol. Universiteiten en hogescholen willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt.
Meer geld naar onderzoek en innovatie in voorstel meerjarenbegroting EU
Meer geld naar onderzoek en innovatie in voorstel meerjarenbegroting EU
NWO breidt extensieregel beurzen Vernieuwingsimpuls uit naar alle ouders
Onderzoekers die een aanvraag voor het NWO-financieringsprogramma Vernieuwingsimpuls (VI) indienen, zijn gebonden aan een tijdslimiet van 3, 8, of 15 jaar na hun promotie.
Universiteiten pakken werkdruk aan, door te leren van elkaar
Op 26 april kwamen vertegenwoordigers van alle universiteiten bij elkaar in een volle zaal in Utrecht. Het onderwerp ‘werkdruk’ zorgt voor grote belangstelling en betrokkenheid, zo blijkt ook al uit de plannen van aanpak die alle instellingen, vanuit de cao, hebben opgesteld. 
Universiteiten versterken onderwijskwaliteit in sectorakkoord
Nieuw akkoord met Ministerie van OCW bevat afspraken over kwaliteit, studievoorschotmiddelen en medezeggenschap
Aanbod voor ANW-compensatie bij universiteiten
Universiteiten hebben een overeenkomst met elipsLife gesloten voor de ANW-compensatie die per 1 mei 2018 vervalt. De ANW-compensatie is een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers. De compensatie vervalt als onderdeel van het pensioenakkoord dat eerder is gesloten door ABP.
Double Investment in Research, Innovation and Education to Boost Europe's Competitiveness and Sustainability
European association of universities call upon the European Commission, the European Parliament and the European Council, to double the budget for research, innovation and education in the next Multi-Annual Financial Framework.
Oxford University Press en VSNU bereiken akkoord over 100% open access
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Oxford University Press (OUP) maken vandaag bekend een nieuwe, driejarige overeenkomst aan te gaan.
Springer Nature en VSNU hernieuwen hun open access overeenkomst
Springer Nature en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben hun overeenkomst om open-access te kunnen publiceren voor de Nederlandse universiteiten verlengd tot en met 2021.
Geen overeenkomst met de Royal Society of Chemistry Publishing
De Nederlandse universiteiten en de Royal Society of Chemistry Publishing hebben geen nieuwe overeenkomst kunnen bereiken voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften.
Nederlandse Universiteiten zetten volgende stap in goed bestuur
Vereniging van Universiteiten stelt Commissie Code goed bestuur in voor modernisering governance code universiteitsbestuurders en -toezichthouders
Vereniging van Universiteiten: investeringen in onderzoek zijn mooie eerste stap
Vandaag maakte minister van Engelshoven van OCW in een Kamerbrief bekend hoe de extra investeringen in onderzoek en innovatie, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, verdeeld zullen worden. Voor universiteiten betekenen deze middelen een stap in de goede richting.
Nederland 100 vrouwelijke hoogleraren rijker
Vandaag op 8 maart, internationale vrouwendag, maakt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend dat de universiteiten erin zijn geslaagd om 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen.
Onderwijsfestival
Na het grote succes van de vorige editie organiseert de Vereniging van Universiteiten voor de tweede keer het Onderwijsfestival. Het Onderwijsfestival vindt plaats op donderdag 24 mei 2018.
Vereniging van Universiteiten lanceert roadmap open access 2018-2020 
100% open access publiceren in 2020-  dat is de ambitie in het Nationaal Plan Open Science waarvoor de Vereniging van Universiteiten zich inzet. In het vandaag gelanceerde e-zine van de VSNU over open access staan de plannen die de universiteiten hebben gemaakt om dit doel te bereiken. 
VSNU verheugd over extra investeringen in onderzoek en innovatie door ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De VSNU is tevreden over de plannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de extra investeringen in onderzoek en innovatie. Kabinet Rutte III heeft structureel €400 miljoen extra aan investeringen toegezegd, EZK heeft daarvan in 2018 €75 miljoen te verdelen
Europa moet voor verdubbeling innovatiebudget kiezen
Nederland en Europa moeten grote stappen maken om ervoor te zorgen dat ons continent slim en krachtig blijft. Het versterken van onderzoek en innovatie in het nieuwe Europese budget is daarvoor noodzakelijk.
Karel Luyben benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science
Voormalig Rector-Magnificus van de Technische Universiteit Delft, Karel Luyben, is vandaag door de stuurgroep van het Nationaal Platform Open Science benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science.
Ook dit collegejaar meer studenten aan de universiteit
De Vereniging van Universiteiten maakt vandaag de definitieve inschrijfcijfers bekend over het collegejaar 2017-2018. Net als in vorige jaren is er ook dit jaar sprake van een stijging van het totaalaantal ingeschreven studenten: van 264.680 naar 276.713 studenten.
Vereniging van Universiteiten: een moderne EU investeert meer in onderzoek en innovatie
De EU moet een groter deel van de begroting investeren in excellent onderzoek en innovatie. Dit is de centrale boodschap van de Vereniging van Universiteiten over het nieuwe Europese onderzoeksprogramma FP9.
Taalbeleid hoger onderwijs en actuele cijfers opleidingstaal
Door de mondialisering bevinden de samenleving, de wetenschap en het hoger onderwijs zich steeds meer op een internationaal speelveld. Daarom willen universiteiten het voor Nederlandse studenten mogelijk maken om internationale ervaring op te doen.
De VSNU blikt terug op een succesvol 2017 en kijkt vooruit naar 2018
Ook in 2017 heeft de Vereniging van Universiteiten hard gewerkt om het verschil te maken voor de universiteiten, in de politieke arena en daarbuiten. Een korte terugblik vindt u in het jaaroverzicht 2017.
Universiteiten presenteren declaratierichtlijn voor bestuurders
Per 1 januari 2018 nemen de 14 bij de Vereniging van Universiteiten aangesloten universiteiten declaratierichtlijnen voor hun bestuurders in gebruik.
Middelbare scholen, universiteiten en bedrijven slaan de handen ineen voor aanpak lerarentekort
Scholen in het voortgezet onderwijs en universiteiten gaan intensiever samenwerken om meer leraren voor de klas te krijgen.
VSNU publiceert nieuwe interactieve factsheets
Vandaag heeft de VSNU nieuwe interactieve factsheets gepubliceerd over de universiteit als werkgever, het verlagen van de werkdruk en divers personeelsbestand op de universiteit.
Maatschappelijke verbinding centraal op VSNU-Impactfestival
Op het VSNU-Impactfestival toonden de universiteiten vandaag met gepaste trots de impact van hun onderzoek.
Nationale Alumni Enquête online
Bent u tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2016 afgestudeerd aan een universitaire masteropleiding? Dan heeft u waarschijnlijk onlangs een uitnodiging ontvangen om deel te namen aan het Nationale Alumni Onderwijs (NAE).
SoFoKleS publiceert verkenning aanpak van werkdruk universiteiten
Op 6 oktober 2017 bracht SoFoKleS, het sociaal fonds voor de kennissector, wetenschappers, HR-medewerkers, leidinggevenden en medezeggenschapsleden van verschillende universiteiten bij elkaar om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om werkdruk en werkstress binnen de universitaire sector aan te pakken.
Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF zetten eerste stappen om onderwijsinnovatie te versnellen
De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF overhandigen op 8 november tijdens De SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Katinka Eikelenboom nieuwe bestuurssecretaris per 1 november
Katinka Eikelenboom is de nieuwe bestuurssecretaris van de VSNU. Hiervoor vervulde zij de functie van domeinleider onderwijs. Eikelenboom neemt het stokje over van Babs van den Bergh, die sinds 16 september directeur is van de VSNU.
VSNU publiceert nieuwe interactieve factsheets
Vandaag heeft de VSNU nieuwe interactieve factsheets gepubliceerd over de hoge kwaliteit van onderwijs, de aansluiting op de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van onderwijs en studiesucces van studenten.
Voorlopige inschrijfcijfers: groei Nederlandse universiteiten zet door
Vandaag maakt de Vereniging van Universiteiten de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2017-2018 bekend.
Bijeenkomst Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen: Ruimte voor het HO in de toekomst
Op 8 november 2017 organiseren Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen een bijeenkomst: Ruimte voor het HO in de toekoms
Wilma van Wezenbeek projectleider open access
Wilma van Wezenbeek, directeur TU Delft Library, volgt per 1 januari 2018 Robert van der Vooren op als projectleider open access van de VSNU.
Europe’s University Leaders Call for Urgent Brexit Clarification
Leaders of European higher education bodies have signed a statement calling on governments across Europe to speed up Brexit negotiations so talks can begin over the future of European research, collaboration, and student mobility.
Internationale Open Access Week 23-29 oktober en nieuwe campagne
Van 23 tot en met 29 oktober vindt voor de tiende keer de internationale Open Access Week plaats.
Vereniging van Universiteiten: grote uitdagingen, maar stap in goede richting voor wetenschap en hoger onderwijs in de wereldtop
Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ biedt veelbelovende investeringen in wetenschap, maar ook een forse opgave voor de toekomst.
10.000ste open access artikel gepubliceerd
Op 2 oktober is het 10.000ste artikel open access gepubliceerd binnen de afspraken die de VSNU met uitgevers heeft gemaakt. In de afgelopen tweeëneenhalf jaar is met een groeiend aantal uitgevers een open access akkoord gesloten, waardoor de groei van het aantal gepubliceerde open access artikelen versneld is.
Britse en Nederlandse universiteiten blijven ook na de Brexit intensief samenwerken
De universiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen ook na de Brexit nauw blijven samenwerken. Dat maken universiteitenkoepels VSNU en Universities UK vandaag kenbaar door het ondertekenen van een gezamenlijke verklaring.
Inwerkprogramma Pieter Duisenberg
Per 1 oktober zal Pieter Duisenberg van start gaan als voorzitter van de VSNU. De eerste maanden van zijn voorzitterschap zullen in het teken staan van de kennismaking met alle universiteiten.
Over de benoeming van Pieter Duisenberg als voorzitter van de VSNU
De benoeming van Pieter Duisenberg tot voorzitter van de VSNU per 1 oktober 2017 is niet onopgemerkt gebleven.
OCW-begroting neemt zorgen voor hoger onderwijs en wetenschap niet weg
De vandaag gepresenteerde Rijksbegroting bevat weinig nieuws voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Gezien de lopende kabinetsformatie is dat begrijpelijk, maar de financiële druk op de universiteiten neemt ondertussen, onder meer door de groei in studentenaantallen, verder toe.
Nederlandse universiteiten opnieuw hooggeplaatst in Times-ranking
Vandaag wordt de toonaangevende Times Higher Education World University Ranking gepresenteerd. In deze ranking staan de Nederlandse universiteiten, net als in voorgaande jaren, op goede posities. Zij staan in de top 200 van de wereldwijde ranglijst.
Opening Academisch Jaar in teken van Digitale Samenleving
Vandaag openen de universiteiten het nieuwe academische jaar. Deze feestelijke dag luidt niet alleen een nieuwe periode voor studenten en wetenschappers in, universiteiten presenteren zelf ook nieuwe ambities. Dit jaar lanceren de universiteiten hun gezamenlijke plannen op het vlak van digitalisering in het onderwijs.
Genuanceerd profiel Pieter Duisenberg - Volkskrant
Genuanceerd profiel van Pieter Duisenberg in de Volkskrant: “Het is prettig met hem van mening te verschillen”
Reactie VSNU op KNAW essay "Wetenschap in Nederland"
Tijdens de Akademiemiddag presenteerde de KNAW het essay Wetenschap in Nederland: waar een klein land groot in is – en moet blijven van voorzitter José van Dijck en vicepresident Wim van Saarloos.
Pieter Duisenberg nieuwe voorzitter VSNU
Pieter Duisenberg wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij volgt per 1 oktober 2017 Karl Dittrich op, die sinds 2012 de vereniging leidt en met pensioen gaat.
Babs van den Bergh nieuwe directeur VSNU
Babs van den Bergh is benoemd als nieuwe directeur van de VSNU. Het Algemeen Bestuur van de VSNU heeft unaniem ingestemd met haar voordracht.
Reactie VSNU op de evaluatie van de topsectorenaanpak
Op donderdag 27 juli is de evaluatie van de topsectoren door de ministers van EZ en OCW naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie geeft een evenwichtige en vooral kwalitatieve kijk op de betekenis van de topsectoren in het kennislandschap.
VSNU: universiteiten werken samen aan verdere ontwikkeling taalbeleid
Vandaag publiceerde de KNAW de door minister Bussemaker gevraagde verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs. De KNAW vestigt aandacht op de randvoorwaarden die nodig zijn om taalbeleid effectief te laten zijn.