Print
 
 
VSNU draagt archief over aan Nationaal Archief

VSNU draagt archief over aan Nationaal Archief

N I E U W S B E R I C H T


De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het complete VSNU-archief overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag.
Het archief bevat alle stukken uit de periode sinds de oprichting in 1985 tot en met de stukken uit 2005. In het bijzijn van drie voormalige VSNU-voorzitters en de huidige VSNU-voorzitter Karl Dittrich werd het archief symbolisch overhandigd aan de Algemene Rijksarchivaris. De stukken zijn openbaar toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek.


Het archief van de VSNU bevat meer dan 28 meter aan vergaderstukken van het dagelijks en algemeen bestuur, correspondentie, standpuntbepalingen en adviezen aan derden. Daarnaast bevat het archief stukken met betrekking tot de uitvoering van VSNU-activiteiten: de beoordeling van het onderzoek en onderwijs, stukken over kwaliteitszorg en de internationalisering van onderwijs en onderzoek. Verder zijn er stukken te vinden over de voorlichting door de VSNU aan en namens hun achterban en de onderhandelingen die de VSNU voerde over de totstandkoming van een cao voor universiteiten. De VSNU heeft besloten om een twintigjarenblok over te dragen aan het Nationaal Archief (1985-2005).

In 1985 is de VSNU opgericht als opvolger van de Academische Raad. De VSNU bestaat deze maand bovendien 30 jaar. Diverse stukken houden verband met enkele grote stelselhervormingen in het Hoger Onderwijs, zoals de invoering van het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP), de invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) in 1992 en van de Wet op de Studiefinanciering (1986), alsmede de daarop volgende aanpassingen zoals de invoering van de Tempobeurs en de Prestatiebeurs. De VSNU heeft binnen deze wetsontwikkelingen een vooraanstaande rol gespeeld in de belangenvertegenwoordiging.

Het archief werd symbolisch overgedragen aan de Rijksarchivaris Marens Engelhard. Bij de overdracht waren, naast huidig voorzitter Karl Dittrich en directeur Josephine Scholten, ook drie oud-voorzitters aanwezig: Rien Meijerink (1996-2000), Ed d’Hondt (2000-2006) en Sijbolt Noorda (2006-2012).

De inventaris van het archief is hier te vinden.
 

VSNU-directeur Josephine Scholten overhandigt een stuk uit het VSNU-archief aan de Algemene Rijksarchivaris Marens Engelhard in het bijzijn van VSNU-voorzitter Karl Dittrich en de oud-voorzitters Rien Meijerink, Sijbolt Noorda en Ed d’Hondt

 

 

Einde bericht