Print
 
 

Instroom nieuwe masterstudenten

In studiejaar 2020/’21 zijn er 55.801 studenten gestart met een wo-masteropleiding. Dit is een toename van maar liefst 19,1% ten opzichte van vorige studiejaar. Geteld worden studenten die nooit eerder bij een wo-masteropleiding stonden ingeschreven.

 

In 2020/’21 is het toegestaan voor studenten met een kleine achterstand in de afronding van de bacheloropleiding alvast te starten bij een wo-masteropleiding. In de landelijke registers staan deze studenten geregistreerd met een hoofdinschrijving masterstudent en een neveninschrijving in de bachelorfase.

 

We onderscheiden in de masterinstroom verschillende stromen: studenten die doorstromen vanuit een universitaire bacheloropleiding (binnen één en dezelfde universiteit of naar een andere universiteit), studenten die nieuw zijn in het wo-masteronderwijs en studenten die nooit eerder in het Nederlandse HO waren ingeschreven.

 

Aanvullend wordt gekeken naar grofweg drie groepen: voormalig wo-bachelorstudenten, instroom van studenten met een afgeronde hbo-vooropleiding en internationale studenten.

 

Universitaire lerarenopleidingen zijn in bovenstaande visual terug te vinden onder de sector Onderwijs. Dit zijn echter niet alle routes tot een onderwijsbevoegdheid die universiteiten aanbieden. Zie de webpagina lerarenopleidingen voor meer informatie over de mogelijkheden en een onderverdeling naar schoolvakken. In de reguliere registratie is deze onderverdeling niet opgenomen. De cijfers naar schoolvak zijn gebaseerd op de opvraag bij de universitaire lerarenopleidingen en kunnen licht afwijken van de cijfers gebaseerd op 1cijferHO-data.

 

Doorstroom vanuit bachelor: binnen de eigen universiteit of vanaf een andere universiteit

Het merendeel van de gediplomeerde bachelorstudenten kiest voor een masteropleiding

aan de universiteit waar ook de bacheloropleiding is afgerond.

 

Het aandeel studenten dat een master gaat volgen bij een andere universiteit dan waar de bachelor is afgerond, is in 2020/’21 toegenomen.

 

In het studiejaar 2020/’21 was het vanwege de corona situatie mogelijk om zonder afgerond bachelordiploma in te schrijven voor een wo-masteropleiding. Ongeveer 4.100 bachelorstudenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt

 


Master instroom van HBO-ers

Het aantal studenten met een hbo-vooropleiding dat instroomt bij een wo-masteropleiding is toegenomen.  In 2020/’21 waren het 6.888 studenten, een toename van 21% ten opzichte van vorig studiejaar. Het gaat hierbij vooral om voormalig hbo-ers die eerder een premasterprogramma hebben afgerond of via contractonderwijs deficienties hebben weg gewerkt. Een andere deel van de studenten met een hbo-vooropleiding is vanwege geschikte aansluiting tussen het hbo en het wo, rechtstreeks tot de master toegelaten. Dit is niet nader te specificeren.

 

 

Master instroom van personen niet eerder in het HO

Deze categorie bestaat uit personen die niet eerder deel hebben genomen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Dit kunnen zijn:

  • Nederlandse personen die na de start van de landelijke registratie in 1992, niet opnieuw ingeschreven hebben gestaan in het Nederlands bekostigd Hoger Onderwijs 
  • Internationale studenten die rechtstreeks vanuit het buitenland in Nederland een wo-masteropleiding volgen.

 

Internationale masterinstroom

Studenten die met een niet-Nederlandse vo-vooropleiding en een niet-Nederlandse Nationaliteit worden gezien als internationale studenten. Daarmee valt de instroom van internationale studenten te verdelen over al de hierboven benoemde categorieën.

 

De groep internationale studenten valt verder onder te verdelen naar:

 

  • Nieuwe instroom: Het grootste deel van deze internationale studenten stroomt de instroom in de master-opleiding de eerste kennismaking met het Nederlandse Hoger Onderwijs.
  • Doorstroom: een deel van de internationale masterinstroom heeft al eerder deelgenomen aan het Nederlandse hoger onderwijs: als wo-bachelorstudent, als schakelstudent in de bachelorfase of via een opleiding aan een Nederlandse opleiding in het HBO.

 

 

 

Na-inschrijvingen

Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te beginnen met de opleiding. Het peilmoment van de bron-data 1cijferHO is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. Over het meest recente studiejaar 2020/’21 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet. Het meest recente jaar met na-inschrijvingen is studiejaar 2019/’20.