Print
 
 

Global development

 

Universiteiten willen vanuit het belang van duurzame strategische partnerschappen voor Nederland werken aan de ontwikkeling van een toekomstige strategische agenda voor beurzen en capaciteitsopbouw.

 

Mondiale vraagstukken vormen in toenemende mate een belangrijk thema in onderwijs en onderzoek. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke doelstellingen van veel universiteiten. Global development challenges zijn terreinen waarop Nederlandse universiteiten samenwerking zoeken met partners in ‘hulplanden’ en ‘landen met een overgangsrelatie’. Idealiter is dat een eerste stap naar een duurzame samenwerking met (potentiële) groeimarkten. Bovendien is het de uitdaging om de kennisopbrengsten ook terug te koppelen in het reguliere onderwijs. Vroegtijdige investering in samenwerkingsrelaties kan leiden tot uiteenlopende lange termijn effecten in het belang van de Nederlandse economie en samenleving.

 

Het landschap van ontwikkelingssamenwerking (OS) is de afgelopen jaren veranderd. Uitgangspunten van het nieuwe Nederlandse OS-beleid zijn het stimuleren van economische ontwikkeling en zelfredzaamheid, en koppeling aan de handelsagenda. Vanuit deze beide perspectieven kunnen universiteiten bij de ontwikkeling en invulling van OS een belangrijke bijdrage vervullen. Hierbij wordt de focus van de Strategic Development Goals van de Verenigde Naties niet uit het oog verloren..  Universiteiten leveren bijvoorbeeld een bijdrage door het ontwikkelen van een goede kennisinfrastructuur, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, het bevorderen van ondernemerschap en het bijdragen aan regionale economische groei en innovatie.

In de gezamenlijke visie Global Development hebben de Verenigde Hogescholen en de VSNU vier kernboodschappen geformuleerd om optimaal aan te sluiten bij het OS beleid van de nationale overhead:
  • Co-creatie is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het is belangrijk om kennis samen te ontwikkelen en het niet alleen kennis te brengen.
  • Lange termijn commitment is noodzakelijk om duurzame resultaten te behalen.
  • Kennis is de basis for OS en handel. Kennis een Nederlands topproduct welke een plek moet kennen binnen de economische diplomatie.
  • In het OS landschap is samenwerking tussen de verschillende partijen cruciaal voor succes.

Programma’s als Niche, NFP en Kennisplatforms zijn belangrijke instrumenten voor de bijdrage van universiteiten aan global development.