Print
 
 

Ontwikkeling van de onderzoeksoutput

Onderzoeksoutput is het geheel aan publicaties en uitingen door onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. De onderzoeksoutput van de Nederlandse universiteiten is meer dan alleen wetenschappelijke publicaties: Nederlandse wetenschappers publiceren naast in wetenschappelijke tijdschriften ook in vaktijdschriften en andere soorten magazines. Ook het optreden van een wetenschapper in de media wordt gezien als onderzoeksoutput.

 

Niet over alle onderzoeksoutput zijn betrouwbare gegevens beschikbaar: het bijhouden van wanneer welke wetenschapper iets heeft gedaan dat heeft geleid tot een onderzoeksoutput, is arbitrair en lastig te beoordelen. Het is ook niet altijd even zichtbaar. Dat alles maakt dat niet alle onderzoeksoutput goed wordt vastgelegd. 

Uitzondering hierop is de onderzoeksoutput van wetenschappelijke publicaties en de verbijzondering daarvan: de dissertaties (proefschriften van promovendi). Deze worden wel (redelijk) goed vastgelegd in de administratieve systemen. Jaarlijks wordt deze output door Universiteiten van Nederland verzameld, middels de zogenaamde KUOZ-opvraag.

Let op: uit andere dataverzamelingen, zoals bijvoorbeeld in Scopus of Web of Science, komen andere aantallen publicaties naar voren. Onderstaande gegevens zijn volledig gebaseerd op de KUOZ opvraag.

 

 

Wetenschappelijke publicaties 

 

We spreken van een wetenschappelijke publicatie als deze primair is gericht op het forum van (wetenschappelijk) onderzoekers. Wetenschappelijke publicaties hebben specifieke kenmerken zoals: nadruk op het onderzoeksproces, methodologische onderbouwing en verwijzing naar eerdere onderzoekresultaten. De verhouding tussen deze kenmerken kan per discipline verschillen. 

 

Het doel van een wetenschappelijke publicatie is bij te dragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis. Ook publicaties die weliswaar gaan over onderzoek dat door anderen is verricht, maar die door een duidelijke toegevoegde waarde toch bijdragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis, worden tot een wetenschappelijke publicatie gerekend. Denk hierbij aan meta-analyses of overzichtsartikelen of een "scientific review".

 
Dissertaties


Dissertaties (ook wel: proefschriften) vormen een subcategorie van het totale aantal wetenschappelijke publicaties. 

Het aantal dissertaties is een maat voor het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten. Het is echter niet een maat voor het aantal promovendi. Dat komt omdat ongeveer 50% van de personen die promoveren, niet als promovendus in dienst is bij de Nederlandse universiteiten en daarmee niet als promovendus in de personeelsadministraties worden opgenomen. Deze personen worden wel door hoogleraren en universitair hoofddocenten begeleid bij hun promotie. 


 

  

Laatst bijgewerkt op 5-1-2023

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

 

Downloads