Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten

In studiejaar 2021/’22 zijn er 62.953 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd.
Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

De bachelorinstroom in op 1 oktober studiejaar 2021/’22 is ongeveer 2.5000 duizend studenten (3,8%) minder dan studiejaar 2020/’21. Toen was er een hoger dan verwachte instroom in de bacheloropleidingen, van met name gediplomeerde vwo-leerlingen. Oorzaak van de toename van vwo-instroom, was het grotere aantal vwo-ers die in studiejaar 2019/’20 eindexamen had gedaan en daar ook was geslaagd. Daarbij kwam dat vanwege de COVID-situatie er minder leerlingen een tussenjaar namen maar meer leerlingen direct startten bij een opleiding in het hoger onderwijs.

De onverwacht grote toename van vorig kaar is mede de oorzaak van de mindere instroom in het actuele studiejaar:

  • de groep vwo-ers die een tussenjaar had genomen na het vwo was minder, dus uit die categorie komen er in 2021/’22 (logischerwijs) minder naar de universiteit.
  • het vwo-slagingspercentage in 2020/’21 was lang niet zo hoog als het jaar daarvoor daarmee is het aantal afgestudeerde vwo-ers ook lager;
  • De afgestudeerde vwo-ers in studiejaar 2020/’21 nemen wel weer vaker een tussenjaar. Dat alles maakt dat de instroom in het actuele studiejaar minder is dan vorig studiejaar en ook minder dan een aantal jaar daarvoor.

Het aantal bachelorstudenten met een HBO achtergrond die in het actuele studiejaar instromen bij een bacheloropleiding is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar.

De instroom van internationale studenten is in studiejaar 2021/’22 opnieuw toegenomen

 
 
 

Premasterstudenten

Personen die een masteropleiding willen volgen, maar nog een aantal deficiënties moeten weg werken, worden veelal ingeschreven als premaster of: schakelstudent. Deze personen worden landelijk administratief bij de bacheloropleiding ondergebracht. In de landelijke basisregistratie is nu met ingang van studiejaar 2020/’21 voor het eerst de fase “premaster” opgenomen. Dat betekent dat vanaf dit studiejaar de groep premaster kan worden onderscheiden van reguliere bachelorinstroom.


In studiejaar 2020/21 bestaat 11% (7.487) van de eerstejaars wo-bachelor instroom uit studenten die een schakelprogramma volgen.
In studiejaar 2021/’22 is 11% (= 6.945) van de eerstejaars wo-bachelor een schakelstudent

NB: Studenten van de Open Universiteit zijn niet opgenomen in de landelijke basis registratie. Ook bij de Open Universiteit is het mogelijk een premasterprogramma te volgen. De Open Universiteit telde op 31 december 2021 1.856  nieuwe eerstejaars premasterstudenten


Instroomgroepen

Vwo-instroom

De instroom in wo-bacheloropleidingen bestaat in studiejaar 2021/’22 voor ongeveer de helft uit studenten met een vwo-diploma die direct na het behalen van het vwo-diploma of met één of ook meerdere tussenjaren, inschrijven voor een wetenschappelijke bacheloropleiding.
In 2021/’22 zijn 30.802 voormalig vwo-leerlingen gestart met een wo-bacheloropleiding. Dat zijn er 5.000 (-14,3%) minder dan voorgaan studiejaar. Dit zijn zowel net afgestudeerde vwo-ers als vwo-ers die al eerder een vwo-diploma hebben behaald.
NB: voormalig vwo-ers die bij een hbo-opleiding beginnen en vervolgens alsnog naar de universiteit doorstromen, worden in de statistieken geteld als “hbo-instroom”.
 
Meer afgestudeerde vwo-ers in studiejaar 2019/'20

De oorzaak voor lagere aantallen in 2021/’22 zit in de onverwachte hoge aantallen in studiejaar 2020/’21. Toen stroomde een aanmerkelijk hoger aantal voormalig vwo-ers door naar het hoger onderwijs dan werd verwacht. De referentieraming van het ministerie OCW ging uit van zo’n 35.100 vwo-gediplomeerden in studiejaar 2019/'20. Door aangepaste eindexamenomstandigheden vanwege COVID-19 studeerde in studiejaar 2019/’20 een recordaantal vwo-ers af: 38.455 scholieren (zie onderstaande tabel) ontvingen in studiejaar 2019/'20 een vwo-diploma; negen procent meer dan in de Referentieraming was voorzien.
 

 

 


In de jaren vóór de invoering van het leenstelsel in 2013 lag dit doorstroompercentage lange tijd rond 71%. In de jaren voorafgaand aan de invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten in 2013 meteen de overstap naar het wo-onderwijs. Toen steeg het percentage directe doorstroom naar 80%. De tendens leek daarna te stabiliseren naar 74%, maar zakte in 2018/'19 naar 72,1%.  De doorstroom van 75% van de afgestudeerden in 2019/20 ligt hoger dan in het jaar hiervoor als ook hoger dan de jaren tot aan 2013/'14. De doorstroom van de meest recente lichting gediplomeerden is weer op dezelfde hoogte als voor 2013.
 
Merk ook op dat een groter percentage (en gezien het toegenomen volume: ook in aantallen meer) van de in 2019/'20 afgestudeerde vwo-ers rechtstreeks naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat dan in afgelopen jaren. Het aantal afgestudeerde vwo-ers in 2020/’21 is lager dan het jaar daarvoor, maar toch nog hoger dan eerdere jaren.
 
Al met al zijn meer vwo-ers direct gaan studeren en hebben er minder scholieren een tussenjaar genomen of zich ingeschreven bij een opleiding buiten Nederland.HBO-instroom

Het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten is in studiejaar 2021/’22 iets lager dan in het voorgaande studiejaar. Het aantal hbo-instromers dat is ingestroomd bij een wo-bacheloropleiding is iets minder dan voorgaand jaar: -1,6% wat neerkomt op een kleine 200 personen.

De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen valt uiteen in twee groepen:

  • hbo-studenten met de intentie een wo-bachelorprogramma te volgen en af te ronden met een wo-bachelordiploma;
  • hbo-studenten die een masteropleiding willen gaan volgen maar daarvoor (nog) niet geheel toelaatbaar zijn. Middels een zogenaamd premaster-programma (ook wel: schakelprogramma) is het mogelijk deficiënties weg te werken om daarna alsnog toegang te krijgen tot de masteropleiding. Een schakelprogramma heeft een beperkte omvang van maximaal 60 EC. Van de hbo-instroom in de bachelorfase is in studiejaar 2020/’21 ruim de helft van de hbo-instroom een premasterstudent.

NB: Er zijn opleidingen die ervoor kiezen niet een premaster-programma aan te bieden, maar via contractonderwijs deficiënties weg te laten werken. De omvang hiervan is onbekend: contractstudenten worden niet in het landelijke register onderwijsdeelnemers (ROD) vastgelegd.
 
 

Instroom internationale studenten

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestaat met een totaal van 18.433 studenten grotendeels uit studenten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER) (77%) en binnen deze groep: voornamelijk Duitse studenten. Uit Europa, maar van buiten de EER komt 6 % van de bachelor-instroom en 17 % van de instroom komt van buiten Europa.

NB: Het Verenigd Koninkrijk wordt in studiejaar niet langer 2021/’22 gerekend tot de groep EER.

Het aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen en het feit dat Nederlandse universiteiten goed zichtbaar zijn in internationale rankings, draagt bij aan de bekendheid van Nederland als zijnde een land met uitstekende hoger onderwijsinstellingen.

Een klein deel van de internationale studenten volgt een premasterprogramma om daarmee deficiënties weg te werken die de toegang tot de masteropleiding in de weg staan.
 

 
 
 
Laatst bijgewerkt op 7-2-2022