Print
 
 

Aanmeldcijfers bacheloropleidingen studiejaar 2023/24

Personen die deel willen nemen aan een opleiding in het hoger onderwijs, melden zich aan via Studielink. De aanmeldingen worden verzameld als zogenaamd "aanmeldcijfers". Onderstaande cijfers hebben betrekking op de aanmeldingen bij de universitaire bachelor-opleidingen van week 12 tot en met week 31. De grafiek toont de aanmeldingen van het aankomend studiejaar en twee jaar eerder. 

 

De informatie is gebaseerd op aanmeldgegevens die worden gegenereerd (*) via Studielink: het portaal waar personen die zich in willen schrijven bij een opleiding in het hoger onderwijs zich moeten aanmelden. In de bewerking door Universiteiten van Nederland worden de actuele aanmeldgegevens vergeleken met het aantal aanmeldingen van het voorgaande jaar in diezelfde kalenderweek.

De informatie op deze webpagina richt zich op de ontwikkeling zien van het aantal personen dat zich voor het eerst aanmeldt bij één of meerdere bacheloropleidingen bij de Nederlandse universiteiten.

 

Let op: aanmeldingen zijn (nog) geen daadwerkelijke inschrijvingen. Niet alle aanmeldingen leiden uiteindelijk tot een inschrijving: de persoon trekt zichzelf terug uit het aanmeldproces of de persoon blijkt niet toelaatbaar voor het gekozen onderwijs. 

 

Totdat de inschrijving definitief is, kan een aanmelding elk gewenst moment worden aangepast of ingetrokken. Aankomend studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om een aanmelding te verzilveren tot een inschrijving. Pas als aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan (diploma juiste vooropleiding overlegd, collegegeld betaald, ed.) zet de onderwijsinstelling een aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving.

 

Het is niet mogelijk om op basis van de voor Universiteiten van Nederland beschikbare gegevens een adequate prognose te maken over het uiteindelijke aantal daadwerkelijke inschrijvingen. De getoonde cijfers zijn dan ook nadrukkelijk aanmeldcijfers en slechts in beperkte mate indicatief voor het aantal uiteindelijke inschrijvingen.


Ter vergelijking: eind juli 2020 waren er in totaal bijna 94.000 aanmeldingen voor bacheloropleidingen. 

En op 1 oktober 2020 stonden er ongeveer 65.424 eerstejaars Bachelorstudenten ingeschreven.


In januari/februari komt het landelijk ROD-bestand (ook wel: 1cijferHO-bestand) beschikbaar, op basis waarvan definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het dan actuele studiejaar getoond kunnen worden.

 

* De databestanden met aanmeldgegevens worden door Studielink wekelijks gegenereerd op basis van een datadump op maandagochtend 00:00hr.

 

 

 

 
Aanmeldproces

 
1 mei : Aanmelddeadline reguliere bacheloropleidingen 
Met ingang van studiejaar 2014/15 is er een aanmelddeadline voor (non-fixus, niet-selectieve) bacheloropleidingen in het hoger onderwijs die starten per september. Aankomende studenten dienen zich voor 1 mei aan te melden, om daarna deel te mogen nemen aan matchingsactiviteiten. Een matchingsactiviteit helpt aankomend studenten een nog betere inschatting te  maken of de opleiding daadwerkelijk bij hen past. Zie ook informatie van de rijksoverheid hierover.

 

15 januari : Aanmelddeadline fixusopleidingen

Met ingang van studiejaar 2017/18 mag een kandidaat zich aanmelden voor maximaal twee (**) studies waarvoor een numerus fixus geldt. Voorheen was dit maximaal één fixusopleiding. Voor alle numerus fixus-opleidingen geldt de aanmelddeadline van 15 januari.

Voor meer informatie over selectie zie: https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er  

 

** voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde (HBO), fysiotherapie (HBO) mag per studiejaar maar bij één universiteit of hogeschool worden aangemeld.

 

Het aantal fixusopleidingen is jaarlijk aan enige verandering onderhevig. Universiteiten en hogescholen hebben tot 1 december om bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur aan te geven voor welke van hun bacheloropleidingen in het aankomend studiejaar een fixus geldt.
Met een verandering van het aantal fixusopleidingen verandert er ook iets in het aanmeldproces: er zijn meer opleidingen waarvoor een fixus geldt waardoor meer studenten zich voor 15 januari gaan aanmelden. 

  

Studiejaar  Aantal fixusopleidingen Aantal opleidingsplekken
2021/2022 53 17.879
2022/2023 60 19.614
2023/2024 62 20.400

 

15 april : Bekendmaking ranglijsten fixusopleidingen

Als de selectie-activiteiten voor de fixusopleidingen zijn afgerond, wordt op 15 april aan de kandidaten bekend gemaakt op welke plek ze op de ranglijst staan. Op volgorde worden kandidaten uitgenodigd een plek te accepteren, dan wel af te wijzen. Bij afwijzing wordt de volgende kandidaat in de lijst benaderd. 
Wanneer de aanmeldcijfers bekeken worden voor alleen de fixus-opleidingen (niet zichtbaar in bovenstaande grafiek) is er een daling zichtbaar van het aantal aanmeldingen: personen die niet zijn geselecteerd melden zich af voor de opleiding. Nederlandse kandidaten hebben dan vaak nog een alternatieve opleiding, internationale kandidaten komen vervolgens niet meer in de tel. 
 
Eerste week september: Start van het onderwijs
Het bacheloronderwijs aan de Nederlandse universiteiten start veelal in de eerste week van september. Inschrijvingen zijn idealiter afgerond ruim voordat het onderwijs daadwerkeljk begint.
Voor eerstejaars studenten wordt er vaak een introductieweek georganiseert door de universiteit en vaak ook vanuit de opleiding. Deze introweken vinden vaak eerder plaats.

Volgens de wet heeft een onderwijsdeelnemer tot 1 oktober de mogelijkheid om de inschrijving definitief te maken. Dat betekent dat de laatste eindjes om de aanmelding rond te maken tot een inschrijving nog tot die datum kan plaatsvinden. Maar dit heeft vanuit De jaarlijkse vaststelling van het aantal studenten in het hoger onderwijs wordt gebaseerd op deze datum. 
 
 

 

Geen inzicht in aanmeldingen Masterfase

Anders dan bij bacheloropleidingen starten studenten bij masteropleidingen niet per definitie op 1 september: universiteiten staan bij masteropleidingen vaak meerdere instroommomenten per jaar toe. Ook gaan universiteiten verschillend om met het inschrijven van internationale masterstudenten: bij de ene opleiding gaan deze rechtstreeks via Studielink en bij de ander eerst via een eigen aanmeldsysteem. Ook kunnen door andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verhoging van instellingscollegegeld of invoering van het leenstelsel, de aanmeldingen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Dit levert in de databestanden onduidelijke informatie op. Daarom is ervoor gekozen de voorlopige aanmeldingen bij masteropleidingen niet beschikbaar te stellen.

 

  

 

NB: De hierboven getoond cijfers wijken mogelijk af van analyses die universiteiten en opleidingen laten zien vanwege enige andere selectie.


NB2:  UNL publiceert géén aanmeldcijfers per opleiding. Die informatie kan eventueel worden verstrekt door de individuele universiteiten.


 

 

 

Laatst bijgewerkt op 21-4-2023