Digitalisering hoog op de agenda

Dat Nederland nu moet investeren in de digitale toekomst staat nauwelijks ter discussie. Partners van de universiteiten uit het bedrijfsleven en de overheid lanceerden recent ook hun visie op de digitale toekomst van Nederland. Hier ziet u de meest opvallende plannen op een rij.

 • VNO-NCW:
  Maak de digitale kwantumsprong

  Overheid en bedrijfsleven moeten volgens VNO-NCW samen middels een domeinaanpak investeren in een welvarender Nederland door leiderschap te nemen in de digitale en maatschappelijke transitie. Daarvoor moet een Ministerieel Topteam ‘Nederland doet Digitaal’ worden ingesteld met de minister-president als voorzitter. Ook zou digitalisering een plek moeten krijgen in alle relevante opleidingen in het MBO, HBO en op de universiteiten. VNO-NCW ziet namelijk dat er steeds meer behoefte is aan vakmensen die met een digitale bril naar hun vakgebied kijken.

 • Ministerie van Economische zaken:
  Digitale Agenda: vernieuwen, vertrouwen, versnellen

  In de Digitale Agenda kondigt het ministerie van Economische Zaken aan hoe de overheid de verdere digitalisering van de Nederlandse economie wil stimuleren. Het ministerie focust op verschillende gebieden zoals kennisontwikkeling en toepassing; onderwijs en een leven lang leren; het borgen van een hoogwaardige en veilige digitale infrastructuur; en bescherming van privacy. Eén van de plannen is bijvoorbeeld het stimuleren van de digitalisering van erfgoed. Dit maakt collecties en publicaties beter toegankelijk en het vergemakkelijkt onderzoek, bijvoorbeeld door middel van koppeling van materiaalverzamelingen.

 • Nederland ICT:
  Groei door digitalisering

  Branchevereniging Nederland ICT constateert in het manifest Groei door Digitalisering dat de transformatie van een traditionele naar een digitale economie de komende jaren zijn beslag krijgt. Om optimaal te profiteren van de kansen die dit biedt, is volgens Nederland ICT een actieve en stimulerende politiek nodig. Zo zou een nieuw kabinet moeten stimuleren dat scholieren en studenten digitale vaardigheden opdoen in het onderwijs. Ook zou vol ingezet moeten worden op het dankzij ICT-oplossingen versneld maken van de transitie naar duurzame energie.

 • VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
  Digitale agenda 2020

  De Digitale Agenda 2020 bevat een collectieve gemeentelijke aanpak op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid. Digitalisering moet bijdragen aan de ambitie van gemeenten om een open en transparante overheid te zijn, hoogwaardige dienstverlening te leveren en inwoners digitaal te laten participeren. De digitale agenda bevat een groot aantal projecten om dit te realiseren.

 • Europeon Commission:
  Digital Single Market

  De strategie van de Europese commissie om toe te werken naar een ‘digital single market’ bestaat uit drie pijlers:

  1. Consumenten en bedrijven krijgen betere toegang tot digitale goederen en diensten.
  2. Het creëren van de juiste omstandigheden en een level playing field zodat digitale netwerken en innovatieve diensten kunnen floreren;
  3. Het maximaal benutten van het groeipotentieel van de digitale economie.

  Concreet stimuleert de Europese Commissie bijvoorbeeld op verschillende manieren dat alle burgers hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Dit helpt hen als consument, maar ook als werknemer of ondernemer.

Digitale Samenleving: van ambitie naar aanpak

Nederland en zijn universiteiten koploper in mensgerichte informatietechnologie