Print
 
 

Eerste aanpassingen Erkennen & Waarderen in functieprofielen wetenschappers


Vanaf 1 augustus 2021 is een nieuwe versie van het universitair functieordeningssysteem (UFO) van kracht. Deze UFO-update is op 8 juli 2021 door de cao-tafel vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn een aanpassing van de functieprofielen Onderwijs en Onderzoek op basis van het position paper Ruimte voor Ieders Talent. Ook is er vanaf 1 augustus een functieprofiel voor Data Steward.

 

In november 2019 hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd. Daarin staat dat we het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact.

 

De ambitie van het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ vraagt om een wezenlijke verandering van gedrag en leiderschap in erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. Het is een diepgaande cultuurverandering die de VSNU, NFU, NWO, ZonMw en KNAW samen nastreven. Gesteund door de minister van OCW.

 

Alle VSNU-universiteiten, de levensbeschouwelijke universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten en NWO & ZonMw hebben een eigen Erkennen & Waarderen commissie. De verschillende Erkennen en waarderen commissies werken - ondanks de coronacrisis – enthousiast aan het aanzwengelen van de beoogde cultuurverandering op instellingsniveau. Er is tussen universiteiten een grote en inspirerende diversiteit in aanpak. Op landelijk niveau brengen we de voorzitters van de Erkennen en waarderen commissies en de projectleiders per instelling samen. Bij deze bijeenkomsten delen zij onder andere good practices. Experimenteren, inspireren en good practices delen staan centraal binnen het landelijke programma.

 

Verschillende universiteiten experimenteren nu met nieuwe profielen voor wetenschappers. Er zijn ook al experimenten gaande om wetenschappers op een andere manieren te beoordelen. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze experimenten hebben we in de landelijke functieprofielen een aantal wijzigingen doorgevoerd op basis van het position paper Ruimte voor ieders talent. De gedachte is dat de functieprofielen zoveel mogelijk behulpzaam zijn om de transitie naar het nieuwe Erkennen & Waarderen te maken. Experimenten en ervaringen in het programma Erkennen & Waarderen kunnen op termijn leiden tot meer ingrijpende aanpassingen aan de systematiek van functieprofielen.  

 

Wat verandert er?

 

In de aangepaste functieprofielen voor onder andere Universitair Docent, Universitair Hoofddocent en Hoogleraar is meer aandacht voor onderwijs, impact, open science en leiderschap. Enkele voorbeelden:

  • Open Science: Het beheren van onderzoeksdata en stimuleren van mogelijkheden voor hergebruik van data is als activiteit toegevoegd voor onderzoekers, universitair docenten en universitair hoofddocenten.
  • Leiderschap: ‘Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega’s’ is als kernactiviteit toegevoegd bij de profielen voor universitair hoofddocenten en universitair docenten, docenten en onderzoekers. Het zorgen voor een open, veilige en inclusieve werkomgeving is als activiteit opgenomen in de profielen voor hoogleraren en universitair hoofddocenten.
  • Impact: Er zijn activiteiten toegevoegd aan de functieprofielen die bijdragen aan het uitdragen van wetenschappelijke kennis en inzichten zoals het inzetten van (sociale) media in maatschappelijke discussies en het ontwerpen van een prototype.
  • Onderwijs: Voor hoogleraar 1 zijn een aantal indelingscriteria toegevoegd die met onderwijs te maken hebben. Als een wetenschapper een programma op het gebied van onderwijsherziening leidt, dan kan dit bijdragen aan de bevordering van deze wetenschapper tot hoogleraar 1.

 

Ook is er op de universiteiten vanaf 1 augustus een functieprofiel voor Data Steward. Bij de universiteiten werkt steeds meer personeel waarvoor dit functieprofiel passend is. Deze medewerkers zorgen voor digitale data gedurende de verschillende fases van de onderzoekscyclus. Daarmee bevorderen zij het (her)gebruik en de reproduceerbaarheid van deze data. De toevoeging van Data Steward aan de universitaire functieprofielen is een belangrijke stap in de transitie naar Open Science. En hiermee laten we zien dat we de bijdrage van verschillende soorten talenten aan onderwijs en onderzoek waarderen in de academie. Met de nieuwe universitaire functieprofielen geven we dus meer ruimte aan ieders talent.