Print
 
 

Een academische opleiding bereidt goed voor op het werkzame leven

Een academische opleiding biedt een uitstekende basis voor een succesvolle loopbaan. De werkloosheid onder hoger opgeleiden is laag. Universiteiten streven naar een goede voorbereiding op het gehele werkzame leven, en besteden daarom aandacht aan academische en 21e-eeuwse vaardigheden. Hierdoor zijn universitair afgestudeerden breed inzetbaar. 

 

Thema's:

Het opleidingsaanbod beweegt mee met de samenleving

Hoger opgeleiden vinden werk

Universitair afgestudeerden zijn breed inzetbaar op de arbeidsmarkt

 


Het opleidingsaanbod beweegt mee met de samenleving

De Nederlandse universiteiten bieden ruim 400 bachelor- en bijna 750 masteropleidingen aan. Het aantal opleidingen fluctueerd lichtjes. Ten opzichte van tien jaar geledenzijn er niet alleen opleidingen opgeheven, maar ook nieuwe opleidingen bijgekomen. Voorbeelden hiervan zijn brede multidisciplinaire opleidingen, en opleidingen op het gebied van data science. 

 

Universiteiten kijken goed naar wat er in de samenleving gebeurt en proberen daar op in te spelen. Dat doen ze door de inhoud of vorm van opleidingen aan te passen, of door nieuwe opleidingen of nieuwe tracks binnen bestaande opleidingen te starten. Een nieuwe opleiding mag pas starten na een positief besluit van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die toetst of er ruimte is in het bestel voor een nieuwe opleiding en of deze voorziet in een arbeidsmarktbehoefte. 

 Hoger opgeleiden vinden werk

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het werkloosheidspercentage de afgelopen jaren op alle onderwijsniveaus is afgenomen, waarbij de werkloosheid onder mbo-afgestudeerden het sterkst daalde. De werkloosheid onder hbo- en wo-afgestudeerden is in 2019 afgenomen tot 2.3%. Hoewel op alle onderwijsniveaus in grote lijnen sprake is van hetzelfde patroon, laat de grafiek zien dat de werkloosheid onder hoger opgeleiden in vergelijking met andere onderwijsniveaus minder gevoelig is voor conjunctuur.  

 


 

Universitair afgestudeerden zijn breed inzetbaar op de arbeidsmarkt

Wetenschappelijke opleidingen streven naar een goede voorbereiding op het gehele werkzame leven, en besteden daarom aandacht aan academische en 21e-eeuwse vaardigheden. Hierdoor zijn universitair afgestudeerden breed inzetbaar op de arbeidsmarkt en komen ze regelmatig in een baan terecht buiten de sector van hun opleiding. Onderstaande grafiek laat zien dat studenten vanuit verschillende onderwijssectoren in uiteenlopende bedrijfstakken terechtkomen. 

 

 

 

Uit de Nationale Alumni Enquête onder recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten blijkt dat 73.5% van de studenten start in een baan in dezelfde richting als de gevolgde opleiding. Hoewel baanniveau vaak moeilijk bepaald kan worden, geeft 30.8% van de studenten aan werkzaam te zijn op een ander niveau dan het niveau van de afgeronde opleiding. Deze gegevens betreffen enkel de eerste baan na afstuderen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft deze gegevens en de ontwikkeling over de lange termijn weer.