Print
 
 

Maatregelen bij universiteiten door corona
 
Corona-update 10 mei 2022: nieuwe versie servicedocument hoger onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs gepubliceerd. Het Servicedocument bevat nieuwe afspraken over de toelating van studenten voor het komende collegejaar. Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat mogelijk voor een deel van de derdejaarsstudenten en schakelstudenten een knelpunt bij de afronding van de bachelor. Daardoor zouden ze niet kunnen doorstromen naar een masteropleiding. Vanwege deze bijzondere omstandigheden krijgen masteropleidingen ook komend studiejaar de mogelijkheid om studenten voorwaardelijk toe te laten tot de master, ook als ze hun bacheloropleiding of schakeljaar nog niet volledig hebben afgerond. Omdat de aansluitingen tussen de bachelor en master talrijk en divers zijn, maakt iedere opleiding een eigen afweging over de voorwaardelijke toelating. Masteropleidingen spannen zich in om uiterlijk 23 mei 2022 over de voorwaarden voor de instroom bij de opleiding in het studiejaar 2022-2023 te communiceren. Ook voor hbo-studenten die aan een wo-bachelor willen beginnen en hun hbo-propedeuse nog niet hebben gehaald, kunnen universiteiten een uitzondering maken en ze voorwaardelijk toelaten. Corona-update 15 maart 2022: Verdere versoepeling coronamaatregelen op universiteiten 
Het kabinet maakte vandaag bekend dat de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Het thuiswerkadvies vervalt vandaag al, de andere maatregelen vervallen per 23 maart 2022. Voor universiteiten betekent dit het volgende:

 • Het advies om maximaal de helft van de werktijd op kantoor te werken vervalt. In goed overleg tussen werknemer en werkgever kan er hybride gewerkt worden. 
 • Bij ongeplaceerde bijeenkomsten van meer dan 500 mensen hoeft niet meer getest te worden voor toegang.
 • De hygiënemaatregelen blijven van kracht. 
 • Het advies aan studenten en medewerkers om standaard twee keer week een zelftest af te nemen vervalt. Wel wordt dringend geadviseerd om bij klachten te testen. Studenten en medewerkers kunnen voorlopig via zelftestonderwijs.nl nog gratis zelftests bestellen.  

 

Het aantal coronabesmettingen is op dit moment nog hoog. Universiteiten blijven zich daarom extra inzetten voor een veilige studie- en werkomgeving, bijvoorbeeld door voor goede ventilatie te zorgen. Ook doen zij een beroep op studenten en medewerkers om rekening met elkaar te houden.    

Corona-update 14 januari 2022: Universiteiten opgelucht dat onderwijs weer fysiek mag plaatsvinden
 

Het kabinet heeft besloten dat de universiteiten van Nederland vanaf 17 januari weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek. Voor universiteiten geldt opnieuw een maximale groepsgrootte van 75 personen, zoals ook het geval was tussen 13 november en 17 december 2021. Universiteiten laten hun medewerkers en studenten zo snel mogelijk weten wat dit voor hen betekent. Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Goed nieuws dat het onderwijs weer fysiek gegeven kan worden en studenten en docenten elkaar weer regelmatig kunnen treffen op de campus. Gezien de stijgende besmettingscijfers gaan we hier zo veilig mogelijk mee om en hebben we alle aandacht voor zorgen die leven onder medewerkers en studenten. Uiteraard houden we daarom stevig vast aan de bekende veiligheidsmaatregelen, zoals goede ventilatie. Ook wordt het gebruik van mondkapjes uitgebreid.”
 

Het gebrek aan fysiek onderwijs en ontmoeting, en de onzekerheid hoelang het dit keer zou gaan duren, heeft er bij veel studenten en docenten ingehakt. De geestelijke gezondheid van veel studenten is ten tijde van de pandemie achteruitgegaan, zo bleek uit onderzoeken van het CBS en een gezamenlijk onderzoek van het RIVM, GGD-GHOR en Trimbos. Het is daarom enorm belangrijk dat er weer fysiek onderwijs gegeven kan worden, zodat studenten en docenten elkaar weer ontmoeten op de universiteit. Het is zaak dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn:

 • Maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. 
 • Uitzondering voor examens en tentamens.
 • Advies om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Mondkapjesplicht binnen onderwijsgebouwen.
 • 2x per week preventief zelftesten dringend geadviseerd.
 • Looproutes verplicht.
 • Zorg blijven dragen voor goede ventilatie.
 • Universiteiten roepen studenten en medewerkers op om zich te laten vaccineren/boosten.
 • Basisregels (hygiënemaatregelen) en quarantaine-richtlijnen volgen.
   

Universiteiten bereiden zich voor om snel weer fysiek onderwijs aan te bieden. Dit zal op veel plekken niet direct vanaf volgende week mogelijk zijn. De roosters moeten hiervoor worden aangepast. 


 

Corona-update 3 januari 2022: Universiteiten nog niet verder open, 14 januari nieuw beslismoment 
 

Het kabinet heeft vandaag besloten dat het mbo, de hogescholen en de universiteiten nog niet open kunnen. Na het besluit tot een harde lockdown half december was de hoop dat het hoger onderwijs eerder dan de andere sectoren al op 10 januari open zou kunnen gaan. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “Helaas heeft het kabinet na advies van het OMT moeten besluiten dat het nog niet verantwoord is. Dit is natuurlijk opnieuw een tegenslag voor onze medewerkers en studenten. Gelukkig kunnen tentamens fysiek doorgaan en blijven de universiteitsbibliotheken open. Daarnaast gaan we zo goed mogelijk proberen het onderwijs online weer vorm te geven. We hopen dat daar snel weer meer mogelijkheden op de campus bij kunnen komen in de komende weken. Op 14 januari wordt de situatie opnieuw bekeken.” 
 

De tentamens en examens waar studenten zich op hebben voorbereid, kunnen doorgaan zoals gepland. Practica en laboratoriumwerk kunnen doorgaan en er blijft ruimte voor de begeleiding van kwetsbare studenten. Overige onderwijsactiviteiten kunnen dus nog niet fysiek plaatsvinden. De universiteitsbibliotheken blijven open onder het regime van maximaal 75 personen per ruimte en met in achtneming van de bekende hygiënemaatregelen.

 

Belangrijkste maatregelen: 

 • Fysiek onderwijs alleen voor uitzonderingsgroepen:  
 • Tentamens en examens 
 • Praktijkonderwijs 
 • Begeleiding kwetsbare studenten 

Corona-update 2 november 2021: aanvullende coronamaatregelen 

Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 6 november aanvullende coronamaatregelen ingevoerd worden. Voor universiteiten gelden dan de volgende maatregelen:

 • Mondkapjes worden bij verplaatsing in universiteitsgebouwen weer verplicht.
 • Het thuiswerkadvies voor medewerkers wordt aangescherpt: indien mogelijk werkt u maximaal de helft van uw werkuren op de universiteit.
 • Het blijft van groot belang om de basismaatregelen te volgen: blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, was vaak en goed uw handen, zorg voor voldoende frisse lucht en geef elkaar de ruimte.

Corona-update 22 september 2021: update servicedocument 
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het servicedocument voor het hoger onderwijs gepubliceerd. Hierin zijn de maatregelen vastgelegd die op 14 september zijn toegelicht.  De beperking van maximaal 75 personen in een ruimte vervalt vanaf 25 september. Dit komt bovenop het eerdere besluit om de anderhalve meter afstandsregel te laten vervallen. Dit betekent dat er weer grotere hoorcolleges gegeven kunnen worden. 
 

Maatregelen per 25 september

 • Het aanhouden van een maximale groepsgrootte van 75 studenten komt te vervallen. Voor tentamens en examens is dit al sinds 20-9 komen te vervallen.
 • De 1,5 meter afstandsmaatregel is al eerder komen te vervallen.
 • Het kabinet stelt het gebruik van mondneuskapjes bij verplaatsingen niet meer verplicht, behalve bij sommige praktijklessen waarvoor afspraken in brancheprotocollen gemaakt zijn. Zie: https://www.mijncoronaprotocol.nl
 • Voor toegang tot de universiteitsgebouwen of colleges en werkgroepen is geen coronapas nodig.  
 • Looproutes zijn niet meer nodig, maar afhankelijk van het gebouw kan het passend zijn om toch met looproutes te werken om onnodige contacten te vermijden. 
 • De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid worden nog steeds gevolgd, regelmatig goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog. 
 • Universiteiten roepen studenten en medewerkers op om thuis te blijven bij klachten, twee keer per week gebruik te maken van zelftesten en zich te laten vaccineren. 
 • Universiteiten hebben afspraken of zijn in gesprek met de GGD over de inzet van prikbussen op locatie, om de vaccinatiegraad onder studenten verder te laten stijgen.
 • Daarnaast werken universiteiten nauw samen met regionale GGD’s om zo effectief mogelijk om te gaan met uitbraken. 
 • De universiteiten zorgen voor voldoende luchtverversing (ventilatie) in gebouwen, in lijn met de door de overheid opgestelde richtlijnen. 

 


Corona-update 25 augustus 2021: update servicedocument 

Het Ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs gepubliceerd. In het servicedocument wordt meer informatie geboden over de mogelijkheden voor fysiek onderwijs per 30 augustus. 

 


Corona-update 13 augustus 2021: universiteiten eindelijk weer open, helaas met beperkingen 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de anderhalve meter maatregel voor medewerkers en studenten in het hoger onderwijs wordt afgeschaft. De universiteiten zijn blij met deze ontwikkeling, die ervoor zorgt dat studenten weer samen naar de campus kunnen komen en het onderwijs kunnen krijgen dat ze verdienen. Wel zijn er aan de opening een aantal beperkingen verbonden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 studenten. De nieuwe situatie betekent voor de universiteiten een aantal aanpassingen: 

 • De anderhalve meter afstand voor onderwijs gerelateerde activiteiten vervalt. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen en practica, vanaf de start van het collegejaar fysiek plaatsvinden; 
 • Er geldt voorlopig een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Dit is van grote invloed op de mogelijkheden voor het geven en volgen van grootschalig onderwijs; 
 • Dit aantal van 75 geldt per afzonderlijke ruimte met vaste zitplaatsen, dit in verband met zinvol bron- en contactonderzoek; 
 • Voor bibliotheken geldt ook een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte. Voor afhalen van boeken en andere media is geen maximum als er op die plek geen zitplaatsen zijn ingericht; 
 • Voor kantines geldt geen maximum als die is ingericht als afhaallocatie. Als er zitplaatsen zijn geldt wel een maximum van 75 personen; 
 • De maximale groepsgrootte geldt niet in gangen en andere doorstroomruimtes; 
 • De maximale groepsgrootte geldt alleen binnen de universiteitsgebouwen. In de buitenlucht op de campus geldt de anderhalve meter afstand wel
 • De maximale groepsgrootte van 75 geldt totdat het kabinet besluit over het samenlevingsbreed laten vervallen van alle nog geldende maatregelen, dat begin november beoogd is.

 • De universiteiten nemen alle geldende voorzorgsmaatregelen in acht.  
 

Grotendeels open, maar wel veilig en verantwoord   

De universiteiten hanteren sinds het uitbreken van de pandemie een reeks aan maatregelen (zoals met looproutes, stewards, hygiëne-zuilen en protocollen) om de gezondheid en veiligheid van de studenten en de medewerkers te waarborgen. Het kabinet vraagt de universiteiten per 13 augustus te voldoen aan de volgende voorzorgsmaatregelen voor een veilige en verantwoorde openstelling:  

 • Er zijn looproutes aangebracht; 
 • Universiteiten hebben diverse hygiëne- en gezondheidsmaatregelen geïmplementeerd;  
 • Universiteiten blijven zorgen voor een goede ventilatie; 
 • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing;  
 • Er is een signaleringsfunctie richting de GGD's, in het kader van zinvol bron- en contactonderzoek; 
 • Studenten worden opgeroepen zich te vaccineren onder het motto “Ga je studeren? Laat je vaccineren!”;  
 • Om vaccineren nog gemakkelijker te maken, wordt in overleg met de GGD in steeds meer universiteitssteden vaccinatie op locatie georganiseerd; 
 • Er zijn gratis zelftesten beschikbaar. Studenten en medewerkers wordt geadviseerd om 2x per week een zelftest te doen, ook als je deels of volledig gevaccineerd bent. 
 

Universiteiten gaan met hun medewerkers en studenten in gesprek over oplossingen indien er ondanks bovenstaande maatregelen knelpunten ontstaan. 

 


Corona-update 11 mei 2021: Perspectief komend collegejaar, uitwisselingsprogramma’s en zelftesten 

Het kabinet heeft vanavond een volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Dit leidt op korte termijn niet tot grote wijzigingen in de situatie op de universiteiten. Wel ontstaat er steeds meer zicht op een toename in de ruimte voor fysiek onderwijs op de langere termijn.

 • Perspectief komend collegejaar: eind april ontvingen de universiteiten een brief van de minister van OCW over het perspectief voor studiejaar 2021-2022. In deze brief geeft de minister aan dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de universiteiten komend collegejaar de 1,5 meter mogen loslaten, waarbij nog wel een aantal aanvullende maatregelen resteert. Op basis hiervan bereiden de universiteiten zich voor op een nieuw collegejaar met veel meer fysiek onderwijs. In de brief van de minister is ook aandacht voor de introductieperiodes, die van groot belang zijn voor de start van nieuwe studenten. Universiteiten kijken in nauw overleg met het lokale gezag en studie- en studentenverenigingen hoe zij de reguliere introductieactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden.  
 • Uitwisselingsprogramma’s: vandaag was er in persconferentie aandacht voor de regels met betrekking tot reizen van en naar het buitenland. Duidelijkheid hierover is belangrijk voor Nederlandse studenten die komend semester in het buitenland willen studeren en internationale studenten die naar Nederland willen komen. De universiteiten blijven onverminderd gecommitteerd aan de uitwisseling van studenten en willen zowel inkomende als uitgaande mobiliteit zoveel mogelijk faciliteren. De komende tijd zal blijken in hoeverre het inderdaad mogelijk is om uitwisselingsprogramma’s doorgang te laten vinden. Indien hier aanleiding toe is, kunnen universiteiten, faculteiten en opleidingen beslissen om uitwisselingsprogramma’s te annuleren. 
 • Zelftesten: sinds woensdag 5 mei kunnen studenten en medewerkers van de universiteiten gratis zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Deze website bevat ook antwoorden op een groot aantal veel gestelde vragen rondom het afnemen van zelftesten. We moedigen iedereen aan hier gebruik van te maken.  

 


Corona-update 20 april 2021

 

Eindelijk terug naar de campus

Universiteiten zijn blij met het kabinetsbesluit om vanaf 26 april weer meer studenten toe te mogen laten tot de campus. Pieter Duisenberg, voorzitter universiteitskoepel VSNU: ‘Dit is een opsteker voor onze studenten. Wij gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk meer fysieke ontmoeting te faciliteren. Via colleges, werkgroepen, maar ook in onze universiteitsbibliotheken en andere gebouwen.’ Het ministerie van OCW stelt zelftesten beschikbaar aan studenten en medewerkers.

 

Beroep op studenten en medewerkers: gebruik de zelftesten
Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Het is vrijwillig, gratis aan te vragen en geldt niet als toegangsbewijs voor onderwijs. Duisenberg: ‘Het is niet verplicht, toch doen we een beroep op studenten en medewerkers om de zelftesten regelmatig te gebruiken’. Studenten en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen. De testen worden thuisbezorgd. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces is vanaf 21 april te vinden via www.zelftestonderwijs.nl.

 

Toewerken naar een 'normaal’ collegejaar
Universiteiten zijn klaar om op een veilige manier fysiek onderwijs te geven. ‘De universiteiten hebben tot 16 december al veilig onderwijs gegeven zonder besmettingshaarden. Om dit zo te houden is het belangrijk dat studenten, ook als ze een zelftest hebben afgenomen, zich blijven houden aan de 1,5 meter afstand’, aldus Duisenberg. De verwachting is dat universiteiten de komende periode binnen de 1,5 meter regel tussen de 20 en 30 procent van hun fysieke capaciteit kunnen gebruiken voor onderwijs en studentontmoeting. Duisenberg: ‘Onze doelstelling blijft om van het collegejaar 2021-2022 een normaal collegejaar te maken waarin elke student naar de campus kan komen wanneer hij of zij wil. We roepen het kabinet op dit op te nemen in haar openingsplan.’

 


Corona-update 13 april 2021

Universiteiten klaar voor meer studenten op de campus


Dinsdag 13 april heeft het kabinet in een persconferentie aangegeven dat in de week van 19 april zal worden besloten of meer fysiek onderwijs eind april mogelijk is. 

 

Universiteiten rekenen erop dat eind april weer meer studenten naar de universiteit mogen komen. Vanavond tijdens de persconferentie heeft het kabinet aangekondigd daar volgende week een definitief besluit over te nemen. Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU: “We gaan er nog steeds van uit dat we per 26 april meer ruimte krijgen voor fysiek onderwijs. Studenten hebben dat ook hard nodig. We werken optimistisch door aan het verder openen van de universiteiten. Met als uiteindelijke doel om vanaf augustus de introductieweken en het onderwijs weer zo normaal mogelijk te kunnen organiseren”. 
 


Corona-update 7 april 2021

Nieuwe versie Servicedocument hoger onderwijs 


Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs gepubliceerd. In het servicedocument wordt bevestigd dat universiteiten per 26 april meer fysiek onderwijs mogen aanbieden. Onderdeel van het besluit hiertoe, is dat preventieve zelftesten beschikbaar komen voor studenten en medewerkers. Binnenkort wordt er meer duidelijk over de manier waarop studenten en medewerkers toegang krijgen tot deze zelftesten.


Het Servicedocument bevat ook nieuwe afspraken over de toelating van studenten voor het komende collegejaar. Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat mogelijk voor een deel van de derdejaarsstudenten en schakelstudenten een knelpunt bij de afronding van de bachelor. Daardoor zouden ze niet kunnen doorstromen naar een masteropleiding. Vanwege deze bijzondere omstandigheden krijgen masteropleidingen ook komend studiejaar de mogelijkheid om studenten toe te laten tot de master, ook als ze hun bacheloropleiding of schakeljaar nog niet volledig hebben afgerond. Omdat de aansluitingen tussen de bachelor en master talrijk en divers zijn, maakt iedere opleiding een eigen afweging over de voorwaardelijke toelating. Masteropleidingen communiceren uiterlijk 15 mei 2021 aan aspirant-masterstudenten over de voorwaarden voor de instroom bij de opleiding in het studiejaar 2021-2022. Ook voor hbo-studenten die aan een wo-bachelor willen beginnen en hun hbo-propedeuse nog niet hebben gehaald, kunnen universiteiten een uitzondering maken en ze voorwaardelijk toelaten.  


Verder is in het nieuwe servicedocument afgesproken dat numerus fixus-opleidingen meer plaatsingsbewijzen mogen uitdelen dan de beschikbare capaciteit toelaat. De verwachting is dat door de corona, het aantal (internationale) studenten dat zich aanmeldt, maar uiteindelijk niet start met de opleiding, groter kan zijn dan normaal. Het is zonde als hierdoor schaarse en gewilde studieplekken onbenut zouden blijven. Tot slot staat in het servicedocument dat opleidingen met een oorspronkelijke inleverdatum van 1 mei 2021, 1 november 2021, 1 mei 2022 en 1 november 2022 de mogelijkheid krijgen om uitstel aan te vragen voor inleveren van het visitatierapport bij de NVAO van maximaal een jaar. 

 


Update Corona dinsdag 9 maart 2021

Uitzicht op versoepelingen universiteiten

 

Het kabinet heeft gisteravond aangekondigd dat studenten in het hoger onderwijs vanaf maandag 29 maart 2021 mogelijk maximaal één dag per week naar de universiteit kunnen komen om fysiek onderwijs te volgen. Bestaande uitzonderingen ten aanzien van tentamens, examens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten zullen in stand blijven. Alle geldende RIVM-richtlijnen, inclusief het hanteren van de 1,5 meter afstand zullen daarbij gelden. Bij de opening van het hoger onderwijs gelden vanzelfsprekend de voorschriften betreffende het bron en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid bij de GGD (generiek kader van het RIVM). Ook dienen bestaande afspraken met de aanbieders van het OV over gespreide vervoersbewegingen gecontinueerd te worden. Het kabinet neemt hierover op maandag 23 maart 2021 een definitief besluit, op basis van de epidemiologische situatie van dat moment.

 

De facto betekent dit voor universiteiten dat er iets meer mogelijkheden zijn om onderwijs op de campus te geven. Feitelijk wordt er teruggegaan naar de situatie van voor half december, waarbij 20 á 30 % van de capaciteit van de campus benut kon worden. De aanstaande verruiming biedt de mogelijkheid om, naast de al bestaande uitzonderingen ten aanzien van tentamens, examens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten, meer activiteiten op de campus te organiseren, bijvoorbeeld werkgroepen of ruimte voor zelfstudie. Hierdoor kunnen er weer meer studenten naar de universiteit komen. 

 

Het is hoog tijd dat er meer ruimte komt voor onderwijs op de campus. Dit is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van de jongeren en jongvolwassenen die er studeren. Universiteiten zijn dan ook blij met deze aankondiging. Die past in onze inspanningen om samen met OCW en VWS een routekaartte ontwikkelen met als doel om per 1 september weer volledig fysiek onderwijs op de campus te kunnen geven.

 

In dat verband loopt er momenteel al een aantal pilots bij de instellingen in het hoger onderwijs, onder andere om ervaring op te doen met sneltesten. Met de ruimere beschikbaarheid van snel- en zelftesten zullen de RUG, de VU en de TU Delft, hun pilots verder opschalen, met als doel snel nog meer ruimte te kunnen maken voor fysiek onderwijs en ontmoeting. Het zou moeten lukken om, in nauwe samenwerking met de ministeries en de GGD’s, per half april deze opgeschaalde pilots van start te laten gaan.


Update Corona donderdag 21 januari 2021

Gevolgen invoering avondklok voor universiteiten

Het kabinet heeft een aantal aanscherpingen van de corona-maatregelen aangekondigd, waaronder een avondklok, die ingaat om 21:00 uur. Dit betekent voor de universiteiten een aantal aanpassingen: 

 • De openingstijden van universiteitsgebouwen worden aangepast vanwege de avondklok. Dit kan betekenen dat studieplekken minder lang beschikbaar zijn. Ook practica die in de avond gepland stonden, kunnen geen doorgang vinden.
   
 • Tentamens op locatie die al gepland staan in de avonduren kunnen in principe wel doorgaan. Studenten die in de avonduren naar huis reizen, na het maken van een tentamen, zijn namelijk uitgezonderd van de avondklok. De betreffende universiteit zorgt dat de student hiervoor een verklaring krijgt en de student moet daarnaast ook een eigen verklaring bij zich hebben. Studenten ontvangen hierover meer informatie van de eigen universiteit, zodra de overheid meer duidelijkheid verstrekt over deze regeling.
   
 • Voor medewerkers die na toestemming van de werkgever na de ingang van de avondklok moeten reizen voor werk, zorgt de universiteit voor een werkgeversverklaring. Samen met een eigen verklaring is dit voldoende om tijdens de avondklok van en naar de universiteit te mogen reizen.
   
 • Studenten die stages of co-schappen lopen en waarvoor het daarom noodzakelijk is dat zij tijdens de uren van de avondklok moeten reizen, kunnen een verklaring krijgen van hun stagebedrijf. Voor hen zijn in principe dezelfde regels van toepassing als voor andere medewerkers van de organisatie die voor hun werk tijdens de avondklok moeten reizen.
   

Universiteiten informeren hun studenten en medewerkers zo snel mogelijk over de nadere uitwerking van deze maatregelen.

Meer informatie over de avondklok is te vinden op de website van de Rijksoverheid.


Update Corona 13 januari 2021: Verlenging lockdown, vaccineren en studentenwelzijn

 

Verlenging lockdown
Het kabinet heeft gisteren de lockdown met drie weken verlengd en overweegt nog strengere maatregelen. Vooralsnog heeft dit besluit geen grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk op de universiteiten. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het betekent wel dat we het met zijn allen nog wat langer moeten volhouden en nog steeds zoveel mogelijk thuis zullen werken en studeren. Dat is soms behoorlijk pittig. Gelukkig biedt de komst van het vaccin zicht op verruiming. Als we ons nu goed aan de afspraken houden, kunnen we elkaar hopelijk snel op de campus weer ontmoeten.”

 

Vaccineren
In een oproep met de andere onderwijskoepels hebben de universiteiten afgelopen weekend bij het kabinet aangedrongen op voorrang voor het onderwijspersoneel bij het vaccineren. Pieter Duisenberg: “Het onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting in het onderwijs vragen wij het kabinet onze medewerkers op te nemen in de vaccinatiestrategie. Basis- en voortgezet onderwijs zouden daarbij, in lijn met het advies van de WHO, voor moeten gaan.” Lees hier de brief. Wil je meer weten over vaccinaties? Kijk dan dit filmpje van de Universiteit van Nederland. 

 

Studentenwelzijn
Een verlenging van de lockdown hakt er opnieuw flink in. Zeker ook voor studenten die in toenemende mate last hebben van stress, motivatieverlies of gevoelens van eenzaamheid. Tegelijkertijd zien de universiteiten dat zij stevig doorstuderen en doorgaans hun studiepunten behalen. Universiteiten volgen nauwgezet hoe het gaat met studenten en docenten. Alle universiteiten nemen enquêtes af onder studenten en docenten over de impact van corona op onder meer het welbevinden, tevredenheid en kwaliteit van onderwijs. Uit deze enquêtes blijkt dat studenten behoorlijk veel stress ervaren. De Radboud Universiteit Nijmegen constateert bijvoorbeeld in een onderzoek dat 51% van de studenten zich zorgen maakt of ze het collegejaar wel met succes kunnen afronden en 37% vindt dat de studiebelasting aanzienlijk is toegenomen. Toch zijn gelukkig veel studenten onder de moeilijke omstandigheden tevreden over hoe universiteiten studenten proberen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij Wageningen University is bijvoorbeeld 74% van de ondervraagde studenten tevreden met het onderwijsaanbod.  

 

Universiteiten zetten ook in deze lastige tijden alles op alles om studenten goed te ondersteunen: van telefoonlijnen tot radiostations en buddy-systemen. Lees hier meer over wat de universiteiten allemaal doen op het gebied van studentenwelzijn.


Corona-update 18 december 2020: nieuwe versie Servicedocument hoger onderwijs

Het ministerie van OCW heeft vandaag een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs gepubliceerd. In het document zijn onder meer de volgende zaken aangepast:

 • Een aantal passages is in lijn gebracht met de nieuwe kabinetsmaatregelen die eerder deze week zijn aangekondigd. Dit betreft bijvoorbeeld de Routekaart coronamaatregelen die in het servicedocument is opgenomen.
 • Opleidingen met inleverdatum 1 november 2021 krijgen de mogelijkheid tot uitstel van maximaal een jaar voor het inleveren van hun visitatierapport. Dit om ervoor te zorgen dat deze opleidingen gedurende de coronamaatregelen kunnen focussen op de doorgang van het onderwijs. Het is wel noodzakelijk dat de instelling tijdig een accreditatieaanvraag doet en hierbij uitstel voor het inleveren van het rapport aanvraagt..
 • Internationale studenten die in het kader van hun inschrijving een taaltoets moeten afleggen, kunnen bij inschrijving voor het studiejaar 2021-2022 gebruik maken van een aantal online taaltoetsen. Dit is eerder dit jaar al mogelijk gemaakt voor studenten die zich inschreven voor het studiejaar 2020-2021. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs.


De nieuwe Routekaart coronamaatregelen van het ministerie is ook verwerkt in een nieuwe versie van het protocol van de universiteiten.


Corona-update 15 december 2020: gevolgen kabinetsmaatregelen voor universiteiten

Het kabinet heeft gisteren ingrijpende maatregelen aangekondigd. Voor de universiteiten betekenen de nieuwe kabinetsmaatregelen het volgende: 

 • Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs. Een uitzondering zal gelden voor examens, tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten, ook wanneer deze activiteiten in andere locaties dan de universiteitsgebouwen gepland staan.
 • Zelfstudie in de universiteitsgebouwen is enkel mogelijk voor kwetsbare studenten en met reservering. 
 • Thuiswerken is en blijft het uitgangspunt. Onderzoekers mogen wel op locatie werken wanneer hun werk strikt locatiegebonden is. Universiteiten stellen vast welke onderzoeksactiviteiten locatiegebonden zijn (denk aan labwerk) en dus fysiek op de instelling mogen plaatsvinden. 
 • Studenten en medewerkers mogen - indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten - gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Voor zover dit nog niet het geval was, zijn promoties en oraties vanaf woensdag 16 december 2020 in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.

 
Het protocol van de universiteiten is in lijn met deze nieuwe maatregelen geüpdatet. Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs.


Corona-update 1 december 2020: Universiteiten en hogescholen willen personeel ontlasten met steun van kabinet

Om het onderwijs op hoog niveau te houden en de huidige medewerkers te ontlasten, willen de universiteiten en hogescholen ook de komende periode extra medewerkers inzetten. Om dat te realiseren is ondersteuning nodig vanuit de overheid. De universiteiten en hogescholen schetsen het kabinet twee manieren om dat te doen: een subsidieregeling zoals deze er eerder is gekomen voor po, vo en mbo. Of inzet van financiering vanuit het Coronabanen-initiatief. Pieter Duisenberg, voorzitter van Vereniging van Universiteiten: “Dit zou een duidelijk signaal zijn dat het kabinet oog heeft voor de effecten van de coronacrisis op de medewerkers in álle onderwijssectoren.”

 

Sinds de start van de coronacrisis, is op de universiteiten alles er op gericht om docenten te ondersteunen bij het aanbieden van onderwijs. Denk hierbij aan ICT-ondersteuning en extra docenten, onderwijsassistenten en studentassistenten. Vooral die laatste groep zou ook de komende maanden op grote schaal en snel ingezet kunnen worden om de werkdruk omlaag te krijgen. Daarnaast kunnen extra medewerkers ingezet worden voor handhaving van de corona-regels op de campus, aanpassing van de inrichting van de campus en andere corona gerelateerde extra inspanningen die noodzakelijk zijn.

Lees hier de brief  "Kabinetsbijdrage corona-werkdrukbeperking in het hoger onderwijs".


Corona-update 11 november 2020: nieuwe versie servicedocument hoger onderwijs 


Nieuwe versie servicedocument hoger onderwijs
Vandaag is er een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs verschenen. Deze versie bevat onder meer een routekaart voor de overheidsmaatregelen in het hoger onderwijs en afspraken over het bindend studie advies (BSA) in dit collegejaar. 

 

Routekaart
De routekaart is een nieuw element in deze update van het servicedocument. Dit is een vertaling van de routekaart van het kabinet naar onze sector en laat zien welke maatregelen de overheid kan nemen bij verschillende risiconiveaus in de corona-uitbraak. Op dit moment zitten we op het niveau ‘zeer ernstig’. Binnen dit niveau is er nog dezelfde ruimte voor fysieke onderwijsactiviteiten als bij de start van dit collegejaar. De universiteiten hebben de routekaart verwerkt in een update van het Protocol Corona Universiteiten. Dit protocol laat zien hoe universiteiten zorgvuldig uitvoering geven aan de kabinetsmaatregelen en zorgen voor een veilige campus.

 

Tweede Semester
Universiteiten informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk over hoe het tweede semester van het studiejaar 2020-2021 ingevuld gaat worden. Uitgaande van de routekaart, is het aannemelijk dat de ruimte die er sinds september is voor fysiek onderwijs als uitgangspunt genomen wordt voor het gehele volgende semester.

 

BSA 
Aangezien het onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten we vooralsnog geen studievertraging bij eerstejaars. Daarom hebben de universiteiten op dit moment in het academisch jaar geen aanleiding  om een generieke coulancemaatregel voor het bsa te nemen. De universiteiten blijven het studie-aanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Indien dit hier aanleiding toe geeft, zal een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding. Indien een opleiding dit besluit, worden de studenten van die opleiding hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd. De universiteiten wisselen landelijk uit waar en hoe coulance wordt geboden. Daarnaast is er binnen de bestaande regelingen zoals altijd de mogelijkheid voor coulance wanneer individuele studenten onevenredig in de knel komen.


Corona update 14 oktober: Onderwijsactiviteiten gaan door zoals gepland, mondkapjes op universiteiten.

 

Onderwijsactiviteiten gaan door zoals gepland
De afgelopen maanden is er met ongelofelijk veel toewijding en doorzettingsvermogen door docenten en studenten gewerkt aan het draaiend houden van het onderwijs. Grotendeels online, maar gelukkig deels ook op de universiteit. De waarde van fysiek onderwijs wordt ook in het nieuwe pakket maatregelen erkend: het blijft in beperkte mate mogelijk om naar de universiteit te komen voor fysiek onderwijs. De onderwijsactiviteiten van universiteiten zijn vrijgesteld van de maximale groepsgrootte van 30 personen, waardoor bijvoorbeeld zelfstudie en tentamens door kunnen gaan waar dit fysiek mogelijk is. Met het eerder opgestelde protocol in de hand blijven universiteiten maatregelen nemen, zoals het inzetten van corona stewards en looproutes, zodat onderwijsactiviteiten veilig kunnen plaatsvinden binnen de anderhalve-meter-universiteit. De universiteiten roepen studenten en medewerkers op in lijn met deze maatregelen hun verantwoordelijkheid te blijven nemen zodat fysiek onderwijs mogelijk blijft. 

 

Mondkapjes op universiteiten
In de persconferentie van 13 oktober heeft het kabinet aangekondigd dat er op termijn een mondkapjesplicht gaat gelden. Vooruitlopend op de juridische regeling hiervan, geldt nu al een dringend advies om mondkapjes te dragen. Universiteiten volgen de richtlijnen van de overheid. In lijn hiermee dragen studenten en medewerkers een mondkapje wanneer zij zich bewegen door de universiteitsgebouwen; wanneer zij plaatsnemen in de collegezaal of achter hun bureau mag het mondkapje af. Communicatie hierover volgt via de kanalen van de instellingen.

 

Impact op andere faciliteiten op de campus
Voor horeca- en sportfaciliteiten gelden de landelijke maatregelen. De impact van de maatregelen op overige niet-onderwijs gerelateerde voorzieningen op universiteitscampussen wordt nog in kaart gebracht. Nadere communicatie hierover volgt per instelling.

 

Tot slot
Universiteiten dragen zorg voor een veilige universiteit in lijn met het Protocol Universiteiten start collegejaar 2020-2021. Ook brengen universiteiten de vorige week gelanceerde CoronaMelder onder de aandacht bij studenten en medewerkers. De app is te downloaden in de Apple Store en de Google Playstore.


Corona update 8 oktober: Waardering voor studenten, docenten en medewerkers

Op dit moment willen we stilstaan bij de inspanning van allen zonder wie het doorkomen van deze crisistijd als universiteit absoluut niet mogelijk was geweest: onze studenten, medewerkers en docenten. VSNU-bestuurslid Martin Paul en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg hebben een boodschap voor hen:

Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU

Martin Paul, Voorzitter CvB UM

 

Continuïteit voor jonge onderzoekers

Dit voorjaar spraken de universiteiten met de werknemersorganisaties af om eenmalig 0,45% van de loonsom (ongeveer 20 miljoen euro) te gebruiken voor het financieren van knelpunten in arbeidsvoorwaarden als gevolg van corona. De universiteiten gebruiken dit geld in de praktijk met name om tijdelijke contracten te verlengen van onderzoekers, promovendi, docenten en ondersteunend personeel wiens werk door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Na overleg met onder meer de VSNU heeft de minister van OCW nu besloten dat ook NWO €20 miljoen beschikbaar stelt voor het verlengen van de aanstelling van onderzoekers wiens onderzoek vertraagd is. Het geld zal - via een door NWO en VSNU nog vast te stellen verdeelsleutel - worden verdeeld over de betrokken onderzoeksinstellingen. Helaas gaat het hierbij niet om extra middelen, zoals de VSNU graag had gezien.


Corona update 29 september: Nieuwe maatregelen, fysiek onderwijs blijft zoveel mogelijk doorgaan 

Het kabinet heeft aanscherpingen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Universiteiten zijn opgelucht dat het fysieke onderwijs ook met de nieuwe maatregelen doorgang kan vinden. We blijven studenten en medewerkers oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden, zodat we de (beperkte) fysieke capaciteit voor onderwijs kunnen blijven benutten. 

 

Het onderwijs heeft op 18 september complimenten gekregen van het kabinet voor de manier waarop omgegaan wordt met de coronacrisis. Daarbij is aangegeven dat besmettingen onder studenten voornamelijk plaatsvinden bij borrels en bijeenkomsten buiten de universiteit. In navolging daarvan heeft het kabinet in de Kamerbrief van dinsdag 29 september aangegeven dat onderwijs doorgaat, tenzij het echt niet anders kan. Het niet verder beperken van fysiek onderwijs is een belangrijk signaal dat het kabinet de waarde van fysiek onderwijs ook in deze tijden inziet. 

 

De nieuwe maatregelen van het kabinet hebben de volgende gevolgen voor universiteiten: 

 • De geplande fysieke onderwijsactiviteiten (inclusief tentamens) gaan door op anderhalve meter afstand. Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen. 
 • De universiteiten houden rekening met de aangescherpte regels rondom thuiswerken. Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan onderzoekers die in een laboratorium hun onderzoek doen en docenten die colleges geven. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen. Universiteiten lichten hun eigen medewerkers in over de consequenties van de regels per instelling. 
 • Zelfstudie op de universiteit valt onder de onderwijsactiviteiten die toegestaan worden. Dit gebeurt te allen tijde met inachtneming van de geldende RIVM-regels. Nadere afspraken hierover, zoals verplicht vooraf reserveren, kunnen per universiteit worden gemaakt.
 • Universiteiten wachten het OMT-advies en regeringsbesluit over mondkapjes af en zullen het landelijke of regionale beleid ten aanzien van mondkapjes volgen. Een aantal veiligheidsregio’s heeft geadviseerd mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Universiteitsgebouwen zijn geen publieke binnenruimtes en universiteiten verplichten studenten en medewerkers daarom niet om mondkapjes te dragen. Uiteraard wordt hierbij gehoor gegeven aan eventuele aanvullende instructies vanuit de Veiligheidsregio. Het staat iedereen vrij zelf te kiezen of zij een mondkapje willen dragen. In universitair medisch centra kunnen andere regels gelden. 
 • Niet-onderwijs gerelateerde voorzieningen op de campus volgen de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van sportkantines en sportwedstrijden zonder publiek. De sportfaciliteiten zelf kunnen gebruikt blijven worden.

 

Tot op heden is de ervaring met het protocol voor de universiteiten positief. Het schept duidelijke regels en zorgt dat onderwijs en onderzoek in beperkte mate veilig op de campus kunnen plaatsvinden. Universiteiten blijven in de gaten houden of het protocol goed aansluit en zullen het waar nodig aanscherpen. Uiteraard wordt er door alle universiteiten hard gewerkt om onder deze, voor onze studenten en medewerkers moeilijke omstandigheden het maximale mogelijk te maken. 


Corona update 21 september 2020: Liever college dan een feestje: studenten neem je verantwoordelijkheid  

Het aantal coronabesmettingen neemt vooral onder jongeren toe. Ondanks dat het overgrote deel van de studenten zeer serieus met de coronamaatregelen omgaat, gaat het in verschillende studentensteden de verkeerde kant op. Ernstige incidenten zoals die zich dit weekend voordeden gaan lijnrecht in tegen al diegenen die hun verantwoordelijkheid wel nemen en het harde werk van studentenverenigingen in deze moeilijke periode. Een goed voorbeeld is de Delftse Studentenbond die een poster heeft gemaakt over wat studenten moeten doen als huisgenoten of zijzelf klachten hebben en getest moeten worden. De VSNU vraagt alle studentenverenigingen om zelf soortgelijke initiatieven te nemen. 

 

Universiteiten hebben de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om in hun gebouwen weer veilig fysiek onderwijs te kunnen geven.  De besmettingen onder jongeren vinden nu dan ook vooral plaats in de privésfeer, en in ieder geval niet op de instellingen. 

 

Woensdag 16 september riep de VSNU in een uitzending van Nieuwsuur studenten op verantwoordelijk gedrag te blijven vertonen. Voorzitter Duisenberg zei in Nieuwsuur: “Veel studenten nemen het erg serieus, het is blijkbaar nog niet genoeg. Bij meer besmettingen gaat de kans op meer fysiek onderwijs niet verbeteren. Dus liever een college dan een feestje”. 

 

Vrijdag 18 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, onder andere dat voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen een meldplicht geldt. Onderwijs is overigens uitgezonderd van deze meldplicht. Ook heeft het kabinet aangekondigd een nieuwe voorlichtings­campagne te gaan starten voor jongeren. De burgemeesters van de twaalf studentensteden zijn opgeroepen om samen met studentenorganisaties de besmettingen aan te pakken, en om in overleg met de onderwijsinstellingen zo nodig op zoek te gaan naar meer ruimte voor fysiek onderwijs.  


Corona update 31 augustus 2020: Universiteiten verlengen tijdelijke contracten jonge wetenschappers en docenten

Alle veertien universiteiten verlengen tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en ondersteunend personeel wiens werk door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen.
 
In de zomerperiode hebben universiteiten uitvoering gegeven aan de gezamenlijke cao-afspraak dat eenmalig geld beschikbaar komt voor het verlengen van tijdelijke contracten. De meeste universiteiten hebben al een regeling vastgesteld, andere zijn hier nog mee bezig. Zo heeft de Radboud Universiteit afgesproken tijdelijke contracten met drie maanden te verlengen als er drie maanden geen onderzoek gedaan kon worden. De Universiteit Leiden gaat van 84 promovendi en postdocs met coronavertraging de tijdelijke contracten tot drie maanden verlengen. En bij de Universiteit Utrecht gaat het om 64 contracten die reeds verlengd zijn. Overigens wordt de meeste corona-gerelateerde vertraging veroorzaakt door tijdelijk gesloten lab- of onderzoeksfaciliteiten. 
 
Het betreft hier de uitvoering van een afspraak die afkomstig is uit de cao Nederlandse Universiteiten 2020. Daarin hebben de universiteiten met de werknemersorganisaties afgesproken dat eenmalig 0,45% van de loonsom gebruikt wordt voor het financieren van knelpunten op arbeidsvoorwaarden als gevolg van corona.


Corona update 7 augustus 2020: Oproep en maatregelen rondom introductieweken

Gisteravond heeft het kabinet de universiteiten opgeroepen om de fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Daarnaast heeft het kabinet een verbod ingesteld op door studentengezelligheidsverenigingen georganiseerde fysieke activiteiten. Het doel hiervan is de spreiding van het coronavirus tegen te gaan. De universiteiten zullen de geplande fysieke activiteiten in het kader van de introductie voor eerstejaarsstudenten waar nodig hierop aanpassen, in overleg met de betreffende veiligheidsregio.


In de komende weken organiseren de universiteiten introductieactiviteiten voor de studenten die in september beginnen aan hun studie. Deze activiteiten waren reeds, anders dan in voorgaande jaren, grotendeels of volledig online georganiseerd. De universiteiten zetten zich ook dit jaar weer in voor een goede start van een opleiding, inclusief kennismaking met de instelling, studentenvoorzieningen, medestudenten en de stad waar zij gaan studeren. Daarnaast roepen de universiteiten hun studenten op om alle afgekondigde Covid-maatregelen in acht te nemen.


Door de verschillende Covid-maatregelen zal de start van de studie er voor deze lichting eerstejaarsstudenten er fundamenteel anders uitzien dan in voorgaande jaren. De universiteiten betreuren dit. Zij vinden het belangrijk, ook voor het studiesucces, dat studenten zich welkom voelen op de universiteit en verbonden raken met elkaar, met de academische gemeenschap en hun stad. De universiteiten zullen zich daarom blijven inspannen om deze groep een zo volwaardig mogelijke studie-ervaring aan te bieden – uiteraard op een veilige manier en binnen de bestaande maatregelen.


Corona-update 24 juli 2020: Protocol (her)inreizen van studenten
Door het coronavirus waren de meeste grenzen gesloten. Sinds 1 juli is het EU-inreisverbod voor een aantal landen opgeheven. Bovendien is reizen binnen Europa voor Europeanen veelal weer mogelijk. Dit betekent dat studenten en medewerkers met vakantie gaan en weer terugkeren uit het buitenland en internationale studenten naar Nederland reizen. Universiteiten bereiden zich in alle opzichten voor op de start van het nieuwe collegejaar en daarbij hoort dit jaar ook een gezamenlijk kader voor de omgang met (her)inreizende studenten. Het protocol, op basis van de RIVM-richtlijnen en overheidsregels, is hier te vinden.  


Corona-update 10 juli 2020: nieuwe versie servicedocument hoger onderwijs en postdocs

Nieuwe versie servicedocument hoger onderwijs
Vandaag is er een nieuwe versie van het servicedocument hoger onderwijs verschenen. Deze update bevat onder meer de eerder gemaakte afspraken over de ruimte voor fysiek onderwijs vanaf 1 augustus, waar in de corona-update van 17 juni over is bericht. 

Daarnaast zijn er in het document actuele regels opgenomen die gelden voor internationale studenten die naar Nederland willen reizen. Alle informatie over inreizen is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 

Verder bevat het servicedocument de regels die gelden voor de toelating tot het hoger onderwijs van studenten die het vo-diploma via het staatsexamen behalen. Zo kan het voorkomen dat een leerling na 1 september nog een herkansing moet maken. Deze leerlingen worden ook toegelaten bij hun vervolgopleiding, onder de voorwaarde dat zij het diploma alsnog voor 1 januari 2021 behalen.

 

Postdocs
Bij het VAO Wetenschap dienden Lisa Westerveld en Niels van den Berge (beiden GroenLinks) een motie in om een uitzondering op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) te maken, zodat de dienstverbanden van postdocs eenmalig verlengd kunnen worden en zij hun lopend onderzoek kunnen afmaken. De motie werd door de minister van OCW ontraden en werd verworpen bij de stemmingen. De minister erkent de problematiek bij de contracten van postdocs en zei daarover in het debat: “Dit gaan we gewoon oplossen met elkaar.”

 

De minister van OCW gaf aan dat een andere oplossing haar voorkeur heeft. Onderzoekers zouden volgens haar een vast contract moeten krijgen, met een zogenoemde vaststellingsovereenkomst waarin de voorwaarden voor ontbinding zijn opgenomen. 


Corona-update 25 juni: Meer ruimte voor fysiek onderwijs in het nieuwe collegejaar, brandbrief contractverlenging post-docs

Meer ruimte voor fysiek onderwijs in het nieuwe collegejaar
Gisteren heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs bekend gemaakt. De versoepelingen hebben impact op de start van het nieuwe collegejaar, met name op de vraagstukken 1) welke activiteiten mogen er weer op de universiteit plaatsvinden en 2) Hoe zorgen we voor een veilige gebruik van het openbaar vervoer?


Sinds 15 juni is het uitgangspunt dat universiteiten alleen binnen specifieke tijdslots onderwijsactiviteiten op de campus laten plaatsvinden, die niet of nauwelijks te vervangen zijn door online alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan practica en bepaalde tentamens. Per 1 augustus a.s. vervallen beide beperkingen: alle typen onderwijsactiviteiten mogen weer de hele dag ingeroosterd worden. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd en dat er goede afspraken worden gemaakt met de OV-bedrijven over de reisbewegingen van studenten.


De voorschriften van het RIVM gelden uiteraard altijd als basisregels. Denk daarbij aan regelmatig handen wassen, anderhalve meter afstand bewaren en niet op de universiteit komen bij ziekteverschijnselen. Het handhaven van de anderhalve meter heeft tot direct gevolg dat de onderwijsfaciliteiten van universiteiten niet volledig benut kunnen worden: de inschatting is dat universiteiten maximaal zo’n 30% van de ‘normale’ stoelcapaciteit op één moment kunnen benutten. Deze beperkte capaciteit betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar voor alle studenten een mix zal zijn van digitaal en fysiek onderwijs. 


Daarnaast is afgesproken dat er op lokaal/regionaal niveau goede afspraken worden gemaakt tussen universiteit en vervoerders over het reizen van en naar de universiteitsgebouwen met het OV. De Kamerbrief zegt hierover: “De gezamenlijke ambitie is zoveel mogelijk mensen veilig te kunnen vervoeren naar de onderwijsinstellingen met het OV.“ Dit uitgangspunt dient als handvat voor deze lokale/regionale afspraken.
 

In een nieuwe versie van het protocol voor de universiteiten, is nader uitgewerkt hoe de universiteiten invulling geven aan de nieuwe afspraken. Dankzij deze afspraken kunnen universiteiten weer meer onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de instellingen laten plaatsvinden. Dat is hard nodig. Zoals de rectoren magnifici al onlangs betoogden, is de fysieke ontmoeting en het kunnen leren van elkaar, sterk verbonden met de waarde van een academische opleiding. 


Brandbrief contractverlenging post-docs
De coronamaatregelen hebben een grote impact op het wetenschappelijk onderzoek. Vertraging van onderzoek is een serieus probleem voor individuele onderzoekers en voor de Nederlandse kennisontwikkeling. Voor een deel van de onderzoekers kunnen universiteiten hier oplossingen voor bieden: we verlengen contracten van promovendi en geven tenure trackers eerder dan gepland een vast contract. Voor de groep hier tussenin, de post-docs, zijn deze oplossingen geen optie: het is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk hun contract te verlengen als de maximum termijn van 4 jaar wordt bereikt en universiteiten hebben slechts voor een deel van deze onderzoekers de ruimte om hen een vast contract te geven. 

 

De betrokken vakbonden en VSNU, daarin ondersteund door PostdocNL, willen een tijdelijke cao-bepaling opnemen waardoor de vierjarige contracten van post-docs met maximaal zes maanden verlengd kunnen worden. Maar deze cao-aanpassing is niet mogelijk zonder toestemming van de minister van SZW. Daarom hebben de betrokken organisaties een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In het Algemeen Overleg Wetenschap van gisteren vroegen alle aanwezige fracties (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, SP en PvdA) minister Van Engelshoven om dit met de minister van SZW te regelen. Minister Van Engelshoven heeft toegezegd dit probleem op te lossen. 


Corona-update 17 juni: Ruimte voor activiteiten op de universiteit en update servicedocument hoger onderwijs 

Ruimte voor activiteiten op de universiteit
Sinds maandag 15 juni mag er op beperkte schaal weer onderwijs in de gebouwen van universiteiten plaatsvinden. Alle rectoren van de Nederlandse universiteiten pleitten vorige week nog in dit opinieartikel voor voldoende ruimte voor fysiek onderwijs. Universiteitsmedewerkers spannen zich maximaal in om het onderwijs op de instellingen – hoe beperkt dan ook – een in goede banen te leiden. De universiteiten informeren zelf hun eigen medewerkers en studenten over wanneer specifieke activiteiten weer mogelijk zijn binnen de universiteitsgebouwen. Zie bijvoorbeeld:

 1. Infographics om studenten en medewerkers in te lichten van o.a. de Universiteit van AmsterdamRijksuniversiteit GroningenTU Eindhoven, Tilburg University en TU Delft.
 2. Vraag & antwoord pagina van de Universiteit Leiden
 3. Filmpjes over de geleidelijke opstart van de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht.

De VSNU is in gesprek met de Rijksoverheid over verdere versoepeling van de maatregelen in het nieuwe collegejaar.  Op korte termijn hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.

 

Update van het servicedocument 16 juni
Op 16 juni is er een update van het servicedocument hoger onderwijs verschenen. Hierin is onder andere geregeld hoe wordt omgegaan met bekostiging en collegegeld als een student tijdelijk bij twee opleidingen staat ingeschreven omdat hij/zij voorwaardelijk is toegelaten tot een vervolgopleiding. Als een student wordt toegelaten tot een wo-bachelor, maar tegelijkertijd nog zijn hbo-propedeuse moet afronden, wordt de vervolgopleiding aangemerkt als ‘eerste inschrijving’. Dit houdt in dat de student collegegeld betaalt aan de universiteit die de wo-bachelor verzorgt en dat deze universiteit ook de bekostiging ontvangt. Hetzelfde principe geldt voor doorstroom naar een master terwijl de hbo- of wo-bachelor nog niet volledig is afgerond. De instelling die de master verzorgt, ontvangt de bekostiging en het collegegeld. 

 

In het servicedocument is ook aandacht voor studentenwelzijn. Zo is afgesproken dat de werkgroep Studentenwelzijn voor het zomerreces een handreiking publiceert met aandachtspunten voor het aankomende studiejaar en de herstart van het fysieke onderwijs. In deze werkgroep zijn OCW, onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs vertegenwoordigd.

Hier vindt u het nieuwste servicedocument.

 

Engelse taaltoetsen 
Studenten van buiten de EER moeten vaak voor hun aanmelding verplicht succesvol een Engelse taaltoets afleggen. Vanwege de coronacrisis is het op dit moment voor een beperkt aantal niet-EER studenten niet mogelijk om tijdig een taaltoets op een examenlocatie af te ronden. Met het ministerie van OCW is afgesproken dat er goedgekeurde varianten van bestaande toetsen worden ingezet. Op dinsdag 16 juni is er een nieuwe taaltoets toegevoegd aan deze lijst van goedkeurde alternatieven, zodat ook alle aankomende studenten uit China in staat zijn tijdig een taaltoets af te ronden. De afspraken over goedgekeurde alternatieven zijn vastgelegd in de verruimde richtlijnen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. 


Corona-update 20 mei: kabinetsmaatregelen hoger onderwijs en protocol activiteiten universiteiten
Gisterenavond heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Voor universiteiten betekenen deze versoepelingen dat ze vanaf 15 juni a.s. op kleine schaal weer kunnen starten met het aanbieden van fysiek onderwijs. Over de manier waarop dit op verantwoorde manier kan gebeuren, hebben de universiteiten met elkaar afspraken gemaakt, die zijn opgetekend in het Protocol Herstart Universiteiten. Hierin staat onder andere welke uitgangspunten universiteiten gebruiken bij de herstart, en welke activiteiten de komende weken de hoogste prioriteit hebben;

 • Hervatten onderwijs in laboratoria / practica, waarbij afstudeerders prioriteit hebben
 • Kleinschalig onderwijs, zoals kleine werkgroepen of (pre)klinisch onderwijs (waaronder tandheelkunde, diergeneeskunde) waarvoor geen goed online alternatief is
 • Tentaminering / toetsing waar dit niet op afstand organiseerbaar is
 • Mentoring en tutoring van kwetsbare studenten
 • Scriptiebegeleiding 

 

Uiteraard staat bij alle facetten van de herstart de gezondheid voorop. Thuiswerken blijft de norm en de voorschriften van het RIVM gelden te allen tijde. Ook het beperken van de belasting van het OV, met name tijdens de spits, is een belangrijk punt. Als uitgangspunt geldt: onderwijsactiviteiten op universiteiten starten en eindigen de komende weken tussen 11-15u en na 20u. Als op regionaal niveau de vervoerders hiermee akkoord zijn, kunnen universiteiten na afstemming met de veiligheidsregio en akkoord van het ministerie van IenW, ook buiten deze tijden onderwijs laten beginnen of eindigen.

 

Het motto in deze onzekere tijd blijft: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’. De campagne hierover van de universiteiten maakt aan aankomende studenten duidelijk hoe interessant en waardevol studeren aan een universiteit is – ook in deze tijd.

 

Met de maatregelen die nu zijn aangekondigd, ontstaat ruimte op de universiteiten. Ruimte om belangrijke zaken mee op te pakken, die essentieel zijn om studievertraging tegen te gaan. Met deze ruimte kunnen we ook vooruitblikken naar het nieuwe academische jaar. De universiteiten werken keihard aan een aantrekkelijk aanbod voor de nieuwe studenten en aan introductieweken die het beste van digitaal en kleinschalig met elkaar verenigen. Het overleg over de extra ruimte die nodig is om de universiteiten een vliegende start in september te geven, wordt de komende tijd intensief gevoerd met de overheid en de ov-bedrijven. 


Corona-update 15 mei: e-zine ‘Universiteiten in coronatijd’, nieuw servicedocument OCW, Erasmus+ en onderhandelaarsakkoord cao 2020

E-zine ‘Universiteiten in coronatijd
Vandaag presenteren de universiteiten samen het splinternieuwe e-Zine ‘Universiteiten in coronatijd’ (LINK) met daarin een overzicht van de bijdrage van de Nederlandse universiteiten aan corona-gerelateerd onderzoek. Van risicofactoren voor de gezondheid tot privacyvraagstukken, van de psychologische impact van een lockdown tot de inzet van studenten voor de ontwikkeling van beademingsmachines: het is zo breed niet te bedenken of er wordt op de universiteiten – in samenwerking met wetenschappers van over de hele wereld - aan gedacht, gemaakt en verbeterd. Uiteraard biedt het e-zine ook doorkijkjes naar meer gedetailleerde informatie over de genoemde onderzoeken. Het ‘eerste exemplaar’ van dit e-zine is vanmiddag aangeboden aan minister van Engelshoven door VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. 

 

De minister, bij de overhandiging: “Op veel plekken zie ik wetenschappers en docenten van universiteiten die zich van de een op de andere dag aanpassen aan een compleet nieuwe werkelijkheid. Ze zetten in op belangrijk onderzoek naar het coronavirus en geven college én begeleiding in een online omgeving. Beide hebben in deze tijd grote maatschappelijke waarde. Hun flexibiliteit en inzet van de afgelopen tijd is topsport en verdient een groot compliment!”

 

Erasmus+ exchange 
Het Erasmus+ programma is van groot belang voor het opdoen van een internationale ervaring voor studenten. Universiteiten zouden de Erasmus mobiliteit daarom het liefst 100% door laten gaan voor het komend herfstsemester. Maar daarbij zien universiteiten grote uitdagingen. In Europa zijn er universiteiten die hebben aangekondigd dat zij geen studenten zullen ontvangen of uitzenden gedurende het herfstsemester. Ook is er nog onduidelijkheid of en wanneer de coronagerelateerde (reis)restricties worden opgeheven in landen en regio’s. Bovendien hebben we dit voorjaar ervaren hoe het was om duizenden studenten op korte termijn te moeten laten terugkeren van hun uitwisselingsbestemming. De Nederlandse universiteiten maken de komende weken de afweging of en hoe uitwisseling kan plaatsvinden binnen de Erasmus+-regio. Daarbij staat de veiligheid van de student voorop. Ten tweede is de planning voor studenten van groot belang: het wel of niet doorgaan van uitwisseling heeft effect op huisvesting (hier of in het buitenland), bijbanen, boeken van vliegtickets, etc. Daarom is het van belang om tijdig een beslissing te nemen. Als de veiligheid niet voldoende geborgd kan worden, moeten universiteiten, hoe jammer dat ook is, beslissen om de Erasmus+ uitwisseling voor het eerste semester niet door te laten gaan. 

 

In die afweging volgen alle universiteiten in ieder geval de volgende gezamenlijke richtlijnen:

 • Universiteiten volgen minimaal het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en beslissingen vanuit de Europese Commissie over de doorgang van Erasmus+-mobiliteiten. 
 • Bij de kleurcode rood en oranje van de Nederlandse overheid, vindt uitgaande mobiliteit geen doorgang en kunnen geen reizen worden geboekt. Als studenten toch reizen boeken of andere verplichtingen aangaan, is dit voor eigen risico. 
 • Ten aanzien van inkomende mobiliteit volgen alle instellingen het daarvoor geldende advies van de Nederlandse overheid. 
 • Universiteiten informeren studenten tijdig, zodat zij indien nodig voor een alternatief (vakken op de eigen universiteit, virtuele mobiliteit, etc.) kunnen kiezen. 

 

Op basis van deze uitgangspunten bepalen universiteiten of (een deel van de) uitwisseling doorgang kan vinden, en onderzoeken we actief of er (digitale) alternatieven voor de uitwisseling mogelijk zijn en of er in de rest van het jaar wellicht extra uitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. We blijven onverminderd gecommitteerd aan de Europese uitwisseling van studenten. Naast het Erasmus+ programma vindt er op universiteiten ook veel uitwisseling plaats met universiteiten buiten Europa. Ook voor deze uitwisseling geldt dat universiteiten bovenstaande richtlijnen hanteren en op basis daarvan bepalen of en op welke manier uitwisseling door kan gaan.

 

Financiële compensatie

Vandaag is er ook meer duidelijk geworden over financiële compensatie voor studenten. Het is belangrijk dat er nu ook snel meer duidelijkheid komt over financiële steun voor docenten en onderzoekers: vertraging in onderwijs betekent immers dat er de komende jaren extra onderwijsinspanningen nodig zijn. Bovendien loopt ook de vertraging in onderzoeksprojecten op universiteiten verder op, wat met name voor jonge onderzoekers tot problemen leidt. Voor deze problematiek zijn oplossingen nodig.

 

Servicedocument HO van ministerie
Ook is er een vandaag nieuwe versie van het ‘servicedocument HO’ van het ministerie van OCW beschikbaar gekomen. In het servicedocument is nadere informatie te vinden over de afspraken die zijn gemaakt over o.a. de doorstroom tussen opleidingen, de trajecten van zij-instromers, accreditatieprocedures, en de effecten van de coronacrisis op onderzoekers. Het nieuwe servicedocument is hier te lezen.
 

Onderhandelaarsakkoord cao 2020
De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en de werknemersorganisaties FNV, AC-FBZ, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens geworden over een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van €750 bruto. Cao-partijen reserveren 0,45% van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. 


De gevolgen van het Coronavirus raken de gehele samenleving in alle hevigheid. De afspraken die zijn gemaakt zijn daarom deels gerelateerd aan de problematiek voortkomend uit deze crisis. Op de universiteiten werken medewerkers met man en macht om het onderwijs en het onderzoek op afstand zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Daarbij brengt de crisis ook onzekerheden met zich mee voor een aantal medewerkers. Universiteiten en werknemersorganisaties hopen met dit onderhandelaarsakkoord de medewerkers een hart onder de riem te steken. Meer informatie over het voorlopige akkoord is hier te lezen. 


Corona-update VSNU 6 mei

De universiteiten zijn volop aan de slag met het online onderwijs en onderzoek. Tegelijk wordt er ook al hard gewerkt aan de langere termijn: hoe ziet de universiteit er na de zomer uit? Daarover lanceren de samenwerkende universiteiten vandaag de informatiecampagne ‘On campus als het kan, online omdat het kan’.

 

Online onderwijs: veel beschikbaar, nu focus op aanpak voor afstudeerders en practica-onderwijs
De forse inspanningen die docenten en studenten leveren om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, werpen hun vruchten af: inmiddels wordt naar schatting meer dan 90% van het onderwijs aan universiteiten digitaal aangeboden. Uiteraard zijn er aanloopproblemen en moet er gepionierd worden, maar de prestatie die tot dusver geleverd is, verdient een compliment. Afgelopen week kwam zelfs de minister-president een kijkje nemen!

Momenteel wordt door universiteiten de meeste nadruk gelegd op oplossingen voor afstudeerders en voor de invulling aan practica-onderwijs, als gevolg van de coronamaatregelen ontstaan hier knelpunten. Zodra er meer ruimte komt voor (beperkte) onderwijsactiviteiten, willen de universiteiten een aanpak gereed hebben om dit zo snel mogelijk toe te passen. Dit protocol verschijnt spoedig en dient ook als input voor nieuwe kabinetsmaatregelen.

Introductieweken gaan in aangepaste vorm door
Als gevolg van het kabinetsbesluit om tot 1 september geen evenementen toe te staan, weten we nu al dat de introductieweken voor studenten er anders uit zullen gaan zien. Samen met de LKvV en plaatselijke studentenverengingen werken universiteiten aan vervangende programma’s zodat er alsnog overal introductie doorgang vindt en studenten worden verwelkomd in hun nieuwe omgeving. Meer informatie hierover volgt via de eigen kanalen van de instellingen.

Digitale studiekeuzeactiviteiten
De universiteiten maken ook werk van digitale studiekeuzeactiviteiten. Gesprekken met alumni, colleges volgen, ja zelfs hele open dagen worden online aangeboden! Het is belangrijk dat aspirant-studenten hieraan zoveel mogelijk meedoen; dit vergroot de kans op een succesvolle studiekeuze. Meer informatie over wat er mogelijk is, wordt aangeboden op de websites van de universiteiten.

On campus als het kan, online omdat het kan
De onzekerheid over hoe deze crisis zich zal ontwikkelen, raakt ons allemaal. Voor de universiteiten staan de kabinetsmaatregelen en RIVM-voorschriften altijd centraal. Tegelijk willen de universiteiten ook perspectief bieden op de langere termijn. Daartoe lanceren we vandaag een online informatiecampagne met de belofte ‘On campus als het kan, online omdat het kan’. Langs deze weg zullen universiteiten bij studiekiezers benadrukken dat het onderwijs doorgang vindt. Uiteraard bij voorkeur op de campus en anders zo goed mogelijk online. Meer informatie over deze campagne is hier te vinden.


Corona-update VSNU 29 april

Minister-president te gast bij online onderwijs

De universiteiten hebben de afgelopen tijd een enorme omslag gemaakt van fysiek onderwijs naar online onderwijs. Inmiddels wordt naar schatting meer dan 90% van het onderwijs aan universiteiten digitaal aangeboden. Minister-president Rutte kon vandaag zelf ervaren hoe dit in zijn werk gaat. Hij volgde twee online colleges aan Nederlandse universiteiten en ging in gesprek met studenten en docenten en rectoren over hun ervaringen met online onderwijs. Hier vindt u een korte impressie van het bezoek.

 


 

ResilientSociety

Vorige week werd het co-creatie platform ResilientSociety gelanceerd. Er wordt hier veel kennis gedeeld in de strijd tegen het coronavirus. Hier wordt de komende tijd een aantal initiatieven uitgelicht van dit platform. Zo is er op dit moment niet alleen een schaarste aan mondkapjes, maar ook aan faciliteiten om mondkapjes te testen. ‘ProjectMask’ werkt aan faciliteiten om mondkapjes op vijf manieren te testen en te steriliseren. Een ander voorbeeld is het project ‘We/Visit’, waarmee contact tussen patiënten en familieleden verbeterd kan worden. Zie voor meer interessante voorbeelden van wetenschappelijke inzet tegen corona www.resilientsociety.nl.  
 

Toets Nieuwe Opleidingen (TNO)
Vanwege de coronacrisis vinden er geen fysieke visitaties plaats door de NVAO. Dit heeft ook ingrijpende gevolgen voor nieuwe opleidingen. De NVAO verwacht nu onder bepaalde condities te kunnen komen tot een versnelling van de beoordeling van een toets nieuwe opleiding (TNO) en om een groot deel van de nog te beoordelen aanvragen voor 1 september te kunnen afhandelen. Hierover loopt op dit moment overleg met de koepels – waaronder de VSNU - en studentenorganisaties. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van de NVAO. 


Eerdere versie van dit bericht

Corona-update VSNU 24 april

Mogelijkheden voor onderzoeksactiviteiten
In de nieuwe versie van het Servicedocument HO heeft OCW explicieter gemaakt welke ruimte er is voor onderzoeksactiviteiten aan universiteiten: 


Andere activiteiten dan onderwijsactiviteiten kunnen, mits passend de algemene instructies van RIVM en GGD blijven plaatsvinden. Dit betekent onder meer dat het voor instellingen mogelijk is om medewerkers onderzoeksactiviteiten te laten verrichten binnen de fysieke locatie(s) van hogeronderwijsinstellingen, in het geval dit onderzoekswerk niet op afstand plaats kan vinden en mits dit organiseerbaar is binnen de algemene instructies van RIVM en GGD.


Instellingen bepalen zelf hoe zij invulling geven aan de beschikbare ruimte voor onderzoeksactiviteiten en communiceren hierover richting hun medewerkers. 

 

Profileringsfonds beschikbaar voor zieke studenten
In de update van het Servicedocument HO wordt daarnaast bevestigd dat het profileringsfonds beschikbaar is voor specifieke groepen studenten. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om studenten die studievertraging oplopen doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden gaan instellingen monitoren hoeveel uitkeringen zij doen aan deze groepen studenten en hierover later in gesprek met OCW.  


Zoals aangegeven in het Servicedocument, is het profileringsfonds niet bedoeld voor studenten die studievertraging oplopen vanwege aanpassingen in het onderwijsprogramma als gevolg van de Coronamaatregelen. Afgesproken is wel dat er de komende periode overleg plaats vindt tussen OCW, studentenorganisaties en onderwijskoepels over mogelijke oplossingen voor deze groep studenten. 

 

Brief over tijdelijke dienstverbanden onderzoekers
De VSNU en de werknemersorganisaties in het WO, gesteund door de NFU, NWO / WVOI, KNAW, NKI, Het Maxima, PostdocNL en het PNN, hebben de minister van OCW in een brief om aandacht gevraagd voor de volgende problematiek. Als sector verwachten we dat veel onderzoekers door de COVID-19 maatregelen hun onderzoek niet binnen de daarvoor geldende maximale contractstermijn af kunnen ronden. De sector vraagt de Minister daarom om samen met Minister Koolmees een oplossing te bieden in de vorm van een tijdelijke eenmalige COVID-19 ontheffing van het verbod om een tijdelijk contract na vier jaar nogmaals eenmalig te verlengen. Zie hier de gehele brief.


Samen tegen COVID-19: Lancering co-creatie platform ResilientSociety
De website ResilientSociety is een co-creatie platform voor wetenschappers van de Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven, academische startups en vele andere publieke en private partners. Het doel van het platform is door kennis te delen en professionals uit de overheden, wetenschap, bedrijven en industrieën wereldwijd met elkaar te verbinden, tot concrete oplossingen te komen om de wereldwijde crisis te verzachten.


Door het samenbrengen en organiseren van expertise en capaciteiten van bedrijven, overheden, universiteiten, startups, investeerders en vele anderen, kunnen door co-creatie deze meest urgente knelpunten geadresseerd worden. Zo zorgt het platform ervoor dat onderzoekers en entrepreneurs die werken aan oplossingen voor COVID-19 vraagstukken op een snelle, effectieve wijze kunnen worden gekoppeld aan expertise, capaciteiten en financiering, zodat hun projecten zo snel mogelijk impact kunnen hebben.  


Partners kunnen urgente COVID-19 gerelateerde knelpunten en vraagstukken op het platform aandragen. Deze vraagstukken worden door een reviewpanel onder de aandacht gebracht van de deelnemers van het platform. Vervolgens wordt het meest geschikte co-creatie team samengesteld uit leden van de verschillende partner organisaties. De betreffende partners gaan vervolgens in co-creatie aan de slag met het vinden van een oplossing voor het specifieke vraagstuk.


Zodra er een oplossing is gevonden wordt deze via open source, of als een new business, wereldwijd gedeeld. Dit om ieder van de kennis gebruik te laten maken en nieuwe producten en diensten zo snel mogelijk impact te laten hebben.    
Wilt u zich aansluiten bij de coalitie, uw uitdagingen delen of op een andere manier een bijdrage leveren? Schrijf u dan in of stuur de Resilience Society een bericht via resilience@worldstartup.com.


Volg het Twitterkanaal hier
Volg het LinkedInkanaal hier
Volg het Instagramaccount hier
Volg het Facebookaccount hier
 

Doorstroom Hbo-propedeuse naar wo-bachelor. 
Eerder heeft de VSNU al afspraken gemaakt over coulance voor studenten die door willen stromen van een bachelor naar een master (zie update 8 april hieronder), vandaag wordt ook voor de hbo-propedeusestudenten die naar een wo-bachelor willen doorstromen een oplossing aangeboden. De universiteiten willen voorkomen dat deze studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun wo-bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest hun hbo-propedeuse voor 1 september 2020 te voltooien. Universiteiten krijgen daarom voor het collegejaar 2020-2021 de ruimte af te wijken van de eis dat een hbo-propedeuse moet zijn afgerond. Dit werkt als volgt: de aanmeldingsdeadline voor deze studenten bij de wo-bacheloropleiding is 1 juni 2020. De student vraagt een afrondingsadvies aan bij de hbo-instelling en moet dit uiterlijk op 1 augustus inleveren bij de wo-instelling. De wo-instelling beoordeelt of de desbetreffende student voorwaardelijk toelaatbaar is op basis van het afrondingsadvies in relatie tot de zwaarte van de vervolgopleiding. Zo ja, wordt de student voorwaardelijke toegelaten tot de bacheloropleiding tot 1 januari 2021. Voor wo-opleidingen die extra eisen en/of toetsen bovenop HBO-P eisen is maatwerk vereist. Meer informatie hierover is te vinden in de nieuwste editie van het Servicedocument HO van het ministerie van OCW. 


Eerdere versie van dit bericht

Corona-update VSNU 21 april

Vanavond heeft het kabinet enkele coronamaatregelen aangepast en versoepeld. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het onderwijs aan universiteiten; wij zetten de alternatieven voor het fysieke onderwijs voort. Wel zullen de universiteiten, in overleg met het ministerie van OCW, ter voorbereiding van nieuwe kabinetsbesluitvorming  voorstellen uitwerken voor het hervatten van (in eerste instantie) kleinschalige, fysieke onderwijs- en tentamenactiviteiten waarvoor geen online alternatieven zijn. De verwachting is dat deze voorstellen kunnen worden meegenomen in de besluitvorming van het kabinet op 13 mei. 


In de persconferentie kondigde het kabinet ook aan dat het verbod op vergunningplichtige evenementen wordt verlengd, in elk geval tot 1 september 2020. Dit heeft gevolgen voor de introductieweken voor nieuwe studenten in augustus, en mogelijk ook voor de opening van het academisch jaar. Communicatie hierover volgt per universiteit.


Donderdag vindt nader overleg plaats tussen de VSNU en het ministerie van OCW. Na afloop van dat overleg zal de VSNU een nieuwe update plaatsen op deze plek.  


Eerdere versie van dit bericht

Corona-update 15 april: online onderwijsaanbod voor scholieren en voortgang uitloop onderzoekstrajecten

Gratis onlineonderwijsaanbod voor scholieren vo en leerlingen po
De VSNU wil alle leerlingen en scholieren die vanwege het coronavirus mogelijk langer géén fysiek onderwijs kunnen volgen ondersteunen met een mooi onlineonderwijsaanbod. Zo kunnen zij gratis en gemakkelijk kennis opdoen van allerlei interessante wetenschappelijke onderwerpen! Dit doen we samen met de Wetenschapsknooppunten van de universiteiten, het VSNU Netwerk Aansluiting vwo-wo en de Universiteit van Nederland. Het volledige aanbod is sinds afgelopen week hier te vinden.

 

Voortgang uitloop onderzoekstrajecten
Afgelopen week presenteerden de VSNU, PNN, PostdocNL, de NFU, ZonMW en NWO het stuk ‘Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen’. Hierin werd benadrukt dat universiteiten en andere onderzoeksorganisaties maatwerkoplossingen zoeken voor de knelpunten die onderzoekers ervaren. Onderdeel van de beoogde oplossingen is dat het verruimen van de mogelijkheden om contracten te verlengen. Inmiddels heeft een eerste overleg met het ministerie van SZW plaatsgevonden over de arbeidsrechtelijke kant van deze problematiek. Wanneer daarover nieuws te melden valt, leest u het op deze plek.   


Eerdere versie van dit bericht

Corona-update 8 april: oplossingen voor doorstroom bachelor-master, aanmeldplekken numerus fixus, problematiek promovendi
Het ministerie van OCW heeft, na overleg met onder meer de VSNU, een update van het servicedocument over de gevolgen van het coronavirus voor het hoger onderwijs gepbliceerd. Mede naar aanleiding hiervan maken wij het volgende bekend: 

 

Oplossing doorstroom bachelor-master
Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat er mogelijk voor een deel van de derdejaars studenten en schakelstudenten een knelpunt bij de afronding van de bachelor, en daardoor: bij de instroom in de master. Door de zogenaamde ‘harde knip’ tussen bachelor en master kunnen studenten in beginsel pas aan hun master beginnen wanneer zij de bachelor hebben afgerond. In deze bijzondere omstandigheden willen de universiteiten hier oplossingen voor aanreiken en studievertraging in de overgang van bachelor naar master voor studenten als gevolg van corona-maatregelen zo veel mogelijk minimaliseren. 

 

Universiteiten, opleidingen en de mogelijke aansluitingen tussen bachelor en master zijn talrijk en divers, waardoor een ‘one size fits all’-oplossing niet mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het creëren van een extra instroommoment, of het toelaten van studenten onder de voorwaarde dat zij voor een bepaalde datum de bachelor hebben afgerond. Alle universiteiten zullen voor 15 mei per wo-masteropleiding aan aspirant-studenten duidelijkheid bieden over de voorwaarden voor instroom in het studiejaar 2020-2021. 

 

Mogelijkheid ophogen plekken numerus fixus
Door de coronacrisis is de verwachting dat de groep (internationale) studenten die zich aanmeldt voor een opleiding met een numerus fixus, maar uiteindelijk niet start met de opleiding, groter zal zijn dan normaal. Daarom heeft het ministerie van OCW besloten dat instellingen de mogelijkheid krijgen meer plaatsingsbewijzen uit te schrijven voor een numerus fixus opleiding dan de beschikbare capaciteit toelaat. Hiermee kunnen universiteiten voorkomen dat bij een verminderde (internationale) instroom van studenten de beschikbare capaciteit onvoldoende wordt benut.

 

Taaltoetsen
Studenten van buiten de EER moeten vaak voor hun aanmelding verplicht succesvol een Engelse taaltoets afleggen. Vanwege de coronacrisis is het op dit moment voor een beperkt aantal niet-EER studenten niet mogelijk om tijdig een taaltoets op een examenlocatie af te ronden. Voor de betreffende studenten, hun studievoortgang en de opleidingskwaliteit is het onverminderd van belang dat hun Engelse taalvaardigheid van voldoende niveau is voordat zij starten met een opleiding. De universiteiten houden daarom vast aan de eis dat aankomende studenten een Engelse taaltoets met succes hebben afgerond. Met het ministerie van OCW is afgesproken dat er online varianten van bestaande toetsen worden ingezet, zodat alle aankomende studenten in staat zijn tijdig een taaltoets af te ronden.

 

Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen 
Door de COVID-19 crisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek. Met name onderzoekers met tijdelijke contracten dreigen hiervan de dupe te worden. VSNU, NFU, NWO en ZonMw nemen deze signalen zeer serieus. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostDocNL werken we aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren. 


Deze oplossingen berusten op drie uitgangspunten. Allereerst: gezondheid is belangrijker dan onderzoek. De verantwoordelijkheid om te beslissen voor welk onderzoek aanwezigheid in faciliteiten noodzakelijk is en welk onderzoek door moet en kan gaan ligt bij de colleges van bestuur, decanen of instituutsdirecteuren. Deze beslissingen nemen zij op basis van advies van de vakgroepsleider en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Bij twijfels of wanneer onderzoek onterecht als noodzakelijk wordt aangemerkt zijn decanen en instituutsdirecteuren het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Een tweede uitgangspunt is dat waar er problemen of vertraging ontstaan ten gevolge van de COVID-19 crisis, het leidende principe is dat alle bestaande onderzoeksprojecten in alle redelijkheid en op een geschikt moment afgemaakt moeten kunnen worden. Het derde uitgangspunt is dat maatwerk nodig zal zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. De onderzoeksorganisaties willen dat er passende mogelijkheden worden geboden om het onderzoek te kunnen afronden, zoals: aangepaste procedures om te kunnen promoveren, extra tijd/geld bij vertraging van het onderzoekstraject, het aanpassen van de onderzoeksopzet etc. De precieze invulling van zulke maatregelen is afhankelijk van de financieringsbron en de afspraken die daarmee gemaakt worden. Daarbij roepen de onderzoeksorganisaties op om ook maatwerk te bieden door in deze bijzondere tijd breder te kijken in het ‘erkennen en waarderen’ van de bijdrage van eenieder, aansluitend bij het position paper ‘Ruimte voor ieders talent.’


De universiteiten en andere onderzoeksorganisaties zijn in gesprek met de ministeries van OCW, EZK, SZW en VWS over verschillende urgente aandachtspunten. Onder meer over: de kosten van uitloop, de mogelijkheden om de contracten van (postdoctorale) onderzoekers langer dan vier jaar te kunnen laten duren of meer dan twee aanstellingen te kunnen verlengen en de mogelijkheden om verlenging te kunnen bieden aan de verblijfsvergunning van internationale werknemers die een aflopend tijdelijk dienstverband hebben. Bovendien zijn de organisaties in gesprek met andere financiers, zoals bedrijven en internationale subsidieversterkers als de EU, om ook daar voor maatwerkoplossingen steun te krijgen. 


Lees hier de gezamenlijke verklaring van NFU, VSNU, ZonMw en NWO.

 

Digitaal promoveren
Er worden nu op alle universiteiten digitale promotieplechtigheden georganiseerd, waardoor het behalen van de doctorsgraad geen vertraging hoeft op te lopen. Zie bijvoorbeeld hoe promovenda Martine Kox van de Radboud Universiteit haar proefschrift achter haar laptop verdedigde en vervolgens in haar tuin de doctorsbul ontving van haar promotor. Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden vanuit de verschillende universiteiten. Deze vindt u terug via ons Twitteraccount.

 

Digitale tentamens
Bij veel universitaire opleidingen zijn de afgelopen weken digitale tentamens afgenomen. Dit gebeurde bijvoorbeeld op de TU Delft, die ook een gids creëerde voor het afnemen van digitale mondelinge tentamens.

 

Eindexamen voortgezet onderwijs
Vandaag stuurde minister Slob een Brief naar de Tweede Kamer over aanpassingen in de slaag-zakregeling in verband met het annuleren van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Zoals vorige week al gemeld, hebben de universiteiten begrip voor het besluit de centrale examens te annuleren. De nu doorgevoerde aanpassingen in de slaag-zakregeling, in combinatie met de toezegging van de minister om de slagingspercentages en resultaten te monitoren, maken dat het niveau van het diploma gewaarborgd blijft. Dit is van groot belang voor vo-leerlingen en toekomstige studenten.


Voor de leerlingen die nu wellicht nog eerder dan gebruikelijk in de overgangsfase naar een studie komen, blijft een goede oriëntatie op de vervolgopleiding van groot belang. De universiteiten proberen deze zo goed mogelijk, ook op afstand, doorgang te laten vinden. Het is daarom belangrijk dat studenten zich op tijd aanmelden - liefst voor 1 mei – zodat zij kunnen deelnemen aan matchingsactiviteiten.


Eerdere versie van dit bericht

Update 1 april: nieuwe maatregelen kabinet, gebruik gebouwen, decentrale selectie, en eindexamens.

Gisterenavond heeft het kabinet, samen met het RIVM nieuwe maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot de beheersing van het coronavirus.

Onderwijs fysiek op locatie kan met de nieuwe kabinetsmaatregelen in ieder geval niet worden aangeboden tot en met 28 april. De universiteiten hebben gecommuniceerd in beginsel voor een langere periode onderwijs op afstand aan te bieden, hiervoor verwijzen we naar de berichten van de instellingen. Wanneer in de tussentijd de overheidsvoorschriften versoepeld worden, wordt er bekeken welke fysieke onderwijsactiviteiten er mogelijk zijn op de universiteiten.

 

De universiteiten werken er met man en macht aan om het onderwijs op afstand vorm te geven. Bij het overgrote deel van de opleidingen is dit nu het geval. Het onderwijs voor onze studenten kan dus doorgaan in deze uitzonderlijke tijd. Er liggen nog veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van toetsing en tentaminering, maar ook hierin maken we momenteel snelle stappen voorwaarts, gezamenlijk en in goede samenwerking met SURF.

Veel interessante initiatieven op dit vlak zijn te vinden via deze Twitterlink of op de VSNU homepage.

 

Verder in deze update aandacht voor de volgende punten namens de samenwerkende universiteiten:

 • Ten aanzien van de openstelling van gebouwen blijft de hoofdregel ten minste tot en met 28 april: medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers werken thuis. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk bij kritische processen. Denk aan: de verzorging van proefdieren en het voortzetten van langlopend onderzoek en proefopstellingen. In overleg met de instelling is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk voor studenten en medewerkers om gebouwen te betreden. Onderzoek dat bijdraagt aan de bestrijding van Corona wordt, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften maximaal gefaciliteerd. In alle gevallen worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en beperking van het aantal personen per ruimte.
   
 • In de update van 19 maart is gemeld dat de universiteiten vast zouden houden aan de deadline van 15 april voor het afronden van de decentrale selectie voor bacheloropleidingen, inmiddels is duidelijk dat het de universiteiten in vrijwel alle gevallen reeds is gelukt om hiervoor een passende (waar mogelijk digitale) procedure in te richten. Voor de kandidaten uit Brabant die op het laatste moment vanwege de aangescherpte richtlijnen van het RIVM niet konden deelnemen aan de decentrale selectie wordt een maatwerkoplossing gezocht.
   
 • Afgelopen week werd ook duidelijk dat er dit jaar geen centrale schriftelijke eindexamens zullen plaatvinden in het voortgezet onderwijs. De universiteiten hebben begrip voor dit besluit in deze ingewikkelde tijd. Voor de leerlingen die nu wellicht nog eerder dan gebruikelijk in de overgangsfase naar een studie komen: het belang van een goede oriëntatie op de vervolgopleiding is groot. Wij proberen deze zo goed mogelijk, ook op afstand, doorgang te laten vinden. Het is daarom belangrijk dat studenten zich op tijd aanmelden - liefst voor 1 mei – zodat zij kunnen deelnemen aan matchingsactiviteiten.

Eerdere versie van dit bericht

Update 19 maart: BSA, aanmelddatum, studenten in het buitenland

Het ministerie van OCW heeft vandaag, na overleg met onder meer de VSNU, een Kamerbrief met als bijlage een servicedocument  gepubliceerd over de gevolgen van het coronavirus voor het hoger onderwijs. De Nederlandse universiteiten hebben in het overleg met de minister aangegeven te zullen handelen in de geest van dit document. Dat betekent onder meer het volgende: 

 • Studenten die niet aan de BSA-norm van de opleiding voldoen, omdat zij ten gevolge van de landelijke COVID-19 maatregelen studievertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Deze studenten krijgen de mogelijkheid om een positief advies te halen in het studiejaar 2020-2021. De universiteiten stellen zelf nadere richtlijnen op om vast te stellen welke studenten dit betreft. Voor de Universiteit Maastricht weegt in dit verband mee dat de instelling een uiterst bewogen academisch jaar doormaakt. 
 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar een positief advies.  
 • Wat betreft de aanmelding voor opleidingen, waarvoor in veel gevallen een deadline op 1 mei staat, is het uitgangspunt dat die datum naar 1 juni verschuift. Het recht op een studiekeuzecheck vervalt bij inschrijving na 1 mei, waar mogelijk spannen universiteiten zich in om dit ook aan latere aanmelders aan te bieden. 
 • Opleidingen die decentrale selectie toepassen houden vast aan 15 april als deadline, voor enkele opleidingen in de geneeskunde is er mogelijk een uitzondering nodig: dit wordt spoedig gecommuniceerd. Selectieprocedures zullen waar mogelijk op afstand, digitaal, worden ingericht. 
 • Studenten en medewerkers krijgen, net als alle Nederlanders, van de Rijksoverheid het advies om niet meer te reizen. Op dit moment geldt voor een aantal studenten en medewerkers dat zij nog in het buitenland zitten, de universiteiten inventariseren dit. De VSNU heeft over de mogelijkheden voor repatriëring intensief overleg met de ministeries van OCW en BZ. 
 • De VSNU gaat ook met het ministerie van OCW in gesprek over compensatie van de financiële effecten van deze crisis op de universiteiten. 
   

In het Servicedocument staat over een groot aantal andere onderwerpen meer informatie, zoals bijvoorbeeld het besluit om in 2020 geen NSE te organiseren. Het document is te vinden via deze link.  


Eerdere versie van dit bericht

17 maart – cruciale beroepen en sluiting gebouwen 
Voor de medewerkers van universiteiten geldt dat zij vallen onder de ‘cruciale beroepen’, wanneer zij nodig zijn voor het organiseren van (afstands)onderwijs, zo is aan de VSNU verzekerd door het ministerie van OCW. Deze definitie is volgens de VSNU in de praktijk in elk geval, maar niet limitatief, van toepassing op:

 • De docent
 • ICT-personeel benodigd voor het in de lucht houden van de ICT-infrastructuur en programma’s ter ondersteuning van afstandsonderwijs.


Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.

 

Gebouwen

In het licht van de RIVM-adviezen om sociaal contact zoveel mogelijk te voorkomen en om wetenschappelijk onderwijs op afstand te verzorgen, zijn er steeds meer universitaire gebouwen dicht. De samenwerkende universiteiten hebben op 17 maart de volgende maatregelen genomen:

 • Alle universiteitsgebouwen gaan dicht voor studenten, met uitzondering van woongebouwen. Studenten worden opgeroepen om niet naar de universiteit te komen. Universiteiten kunnen hierop beperkte uitzonderingen maken, wanneer studenten echt niet zonder bijvoorbeeld laboratorium- of ICT-faciliteiten kunnen. 
 • Universiteitsbibliotheken zijn gesloten voor studieactiviteiten, in enkele gevallen is er wel beperkte dienstverlening zoals het ophalen van boeken. Universiteitsrestaurants en -cafés zijn gesloten, in enkele gevallen is afhalen wel mogelijk en toegestaan.
 • Promoties worden uitgesteld of kunnen voorlopig enkel in kleine gezelschappen of online plaatsvinden. 
 • Voorlichtingsactiviteiten voor aankomende studenten worden uitgesteld of vinden waar mogelijk online plaats.


Kijk voor meer informatie over maatregelen van universiteiten met betrekking tot het coronavirus op de websites van de universiteiten.


Eerdere versie van dit bericht:

15 maart 2020

Naar aanleiding van de nieuwe besluiten van het kabinet op 15 maart, zijn de maatregelen voor de universiteiten zoals onderstaand beschreven, met een week verlengd tot en met 6 april. Dat betekent dat er tot die datum in elk geval geen fysiek onderwijs wordt gegeven op de universiteiten, waar mogelijk wordt digitaal onderwijs aangeboden aan de studenten. Veel mooie voorbeelden hiervan zijn de komende tijd o.a. op Twitter te vinden onder de hashtag ‘#connectuniversitiesNL’ en '#covidcampus'. De universiteiten roepen uiteraard alle studenten en medewerkers op om zich te houden aan de instructies van RIVM en om sociale contacten te minimaliseren. Om te zorgen dat studenten in het buitenland veilig zijn, wordt waar nodig contact met hen gezocht om ze terug te halen uit onveilige gebieden.


Eerdere versie van dit bericht

12 maart 2020

Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat al het (fysieke) wetenschappelijk onderwijs op de universiteiten in ieder geval tot en met 31 maart zal worden afgelast, dit is ook te lezen in de Kamerbrief van vanavond. Dit betreft ook tentamens. Het kabinet roept de instellingen op om met online alternatieven onderwijs te verzorgen. Universiteiten geven hier, waar mogelijk, uitvoering aan. Stageactiviteiten kunnen wel doorgang vinden, dit is ter individuele beoordeling van de stagiair en de stageplaats. 

 

Naast bovengenoemd besluit hebben de bij de VSNU aangesloten universiteiten in lijn met het kabinetsbesluit besloten om alle evenementen met meer dan 100 aanwezigen af te gelasten. Onverminderd blijft gelden dat de universiteiten de situatie rondom het coronavirus in de gaten houden en de RIVM-richtlijnen volgen. Dit geldt onder andere voor buitenlandse reizen van medewerkers en studenten naar ontraden gebied. Ook medewerkers en studenten met klachten worden onverminderd opgeroepen om de adviezen van het RIVM serieus te nemen. We herhalen en versterken ook de oproep van het RIVM om, net als alle Nederlanders, thuis te werken waar het werk dit toelaat. De universitaire campussen blijven, waar mogelijk, wel open voor medewerkers en studenten. 

 

Met dit beleid wordt een forse gezamenlijke inzet gepleegd om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te perken. De universiteiten blijven hierop samenwerken, onderling en met de Rijksoverheid, RIVM en lokale autoriteiten. 
 
Aanstaande vrijdag 13-3 volgt er nadere informatie in de vorm van een Q&A van het Ministerie van OCW – deze zal via online media verspreid worden.


Eerdere versie van dit bericht

11 maart 2020

Update: Op maandag 9 maart heeft het RIVM de hygiëneregels uitgebreid met het advies geen handen meer te schudden. Universiteiten blijven het advies van het RIVM volgen.

Universiteiten houden de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Momenteel volgen de universiteiten de adviezen van het RIVM rondom gezondheid en Buitenlandse Zaken wat betreft reisadviezen. Daar waar universiteiten dat nodig achten, kunnen zij extra maatregelen nemen. Heeft u specifieke vragen over de meest actuele situatie? Neem dan contact op met uw eigen universiteit. Veel universiteiten hebben ook informatie op internet of intranet.

 

Het RIVM adviseert telefonisch contact op te nemen met de huisarts of lokale GGD bij koorts met luchtwegklachten (hoesten, kuchen, kortademigheid). Dit geldt ook voor lichte klachten. Vooral wanneer u de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest (China, Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië) of in aanraking bent geweest met iemand die het coronavirus heeft. Het RIVM en de GGD geven aan dat het belangrijk is dat u niet zonder overleg naar de huisartsenpraktijk gaat.

 

Medewerkers en studenten uit besmette gebieden hoeven niet preventief thuis te blijven. Medisch is hier momenteel geen noodzaak voor. Wel is het raadzaam dat medewerkers en studenten worden geïnformeerd over wat zij moeten doen bij (lichte) gezondheidsklachten. Deze tekst zal aangepast worden bij een ander advies van het RIVM.

 

De VSNU heeft op vrijdag 28 februari bij het ministerie van OCW aangegeven dat het gebrek aan mondkapjes gevolgen kan hebben voor klinisch onderwijs (bij de faculteiten Geneeskunde en en opleidingen tandheelkunde).

 

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar de informatie van de Rijksoverheid (English information can be found here) en de veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs en voor werkgevers en werknemers. Ook hebben wij een aanvullende Q&A voor de universiteiten.